ครม.เคาะร่างกฎหมายแบ่งแยก-โอนสิทธิที่ดิน ส.ป.ก. | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ครม.เคาะร่างกฎหมายแบ่งแยก-โอนสิทธิที่ดิน ส.ป.ก.

การเมือง
6 ก.พ. 67
16:49
326
Logo Thai PBS
ครม.เคาะร่างกฎหมายแบ่งแยก-โอนสิทธิที่ดิน ส.ป.ก.
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ครม.รับหลักการร่างกฎกระทรวงการแบ่งแยก หรือโอนสิทธิในที่ดินของผู้ได้รับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ...ให้ทายาทโอนสิทธิคืนให้ส.ป.ก.โดยขอรับค่าตอบแทนได้

วันนี้ (6 ก.พ.2567) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงการแบ่งแยก หรือโอนสิทธิในที่ดินของผู้ได้รับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.....

สืบเนื่องจาก ครม.มีมติ (15 ส.ค.2566) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการตกทอดทางมรดกและการโอนสิทธิในที่ดินที่บุคคลได้รับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ....ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอและเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาดำเนินการจัดทำกฎตาม พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 ออกไปอีก 1 ปี นับแต่วันที่ 26 พ.ย.2566

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ได้ตรวจพิจารณาแล้ว ได้แก้ไขชื่อร่างกฎกระทรวง เป็น ร่างกฎกระทรวงการแบ่งแยก หรือโอนสิทธิในที่ดินของผู้ได้รับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ...ซึ่ง กษ. (ส.ป.ก.) ได้ยืนยันให้ความเห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว และโดยที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ครม.ชุดใหม่ กษ. จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าวที่ สคก.ตรวจพิจารณาแล้ว

อ่านข่าว ศาล สั่งจำคุก 4 เดือน "สันธนะ" คดีหมิ่น "รองแต้ม" - ไม่รออาญา

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงฯ 

  • กำหนดบทนิยาม เช่น “ผู้ได้รับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” หมายความว่า บุคคลผู้ได้รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์โดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
  • การตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรม กำหนดกรณีที่ผู้ได้รับสิทธิฯ ถึงแก่ความตายหรือศาลมีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญ ให้สิทธิในที่ดินตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิได้รับมรดก รวมทั้งได้กำหนดให้คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ถือเป็นทายาทโดยธรรม เป็นต้น
  • การแบ่งแยกหรือโอนสิทธิในที่ดินไปยังสถาบันเกษตรกร กำหนดให้ผู้ได้รับสิทธิฯ สามารถโอนสิทธิในที่ดินแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อชำระหนี้ ทั้งหมด หรือบางส่วนได้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ได้รับสิทธิที่ประสงค์จะประกอบเกษตรกรรมต่อไป ยังคงเหลือที่ดินบางส่วนมาใช้ประกอบเกษตรกรรม และกำหนดแนวทางปฏิบัติการใช้ประโยชน์ที่ดินของสถาบันเกษตรกร ภายหลังจากที่ได้รับโอนสิทธิในที่ดิน โดยจะต้องใช้ที่ดินประกอบเกษตรกรรม และจะทำการแบ่งแยกหรือโอนไปยังผู้อื่น หรือนำไปให้บุคคลอื่นเช่าไม่ได้
  • การแบ่งแยกหรือโอนสิทธิในที่ดินไปยังส.ป.ก.กำหนดให้ผู้ได้รับสิทธิฯ อาจแบ่งแยก หรือโอนสิทธิในที่ดินบางส่วน หรือทั้งหมดคืนให้ ส.ป.ก. โดยขอรับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้ เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้ได้รับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตร กรรมที่ประสงค์จะทำการแบ่งแยกหรือโอนสิทธิในที่ดิน และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวอื่นๆ

ครม.อนุมัติร่าง MOU ศุลกากรไทย-กัมพูชา ลงนาม 7 ก.พ.นี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง