วันหยุดวิสาขบูชา 22 พ.ค. 67 เอกชน - ลูกจ้าง - ธนาคาร หยุดไหม

ไลฟ์สไตล์
10 พ.ค. 67
08:00
9,899
Logo Thai PBS
วันหยุดวิสาขบูชา 22 พ.ค. 67  เอกชน - ลูกจ้าง - ธนาคาร หยุดไหม
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
พุธที่ 22 พ.ค.2567 ตรงกับ "วันวิสาขบูชา" ทุกภาคส่วนได้หยุดพักกลางสัปดาห์ พักผ่อน เข้าวัด สวดมนต์ ทำบุญ แล้วเริ่มต้นทำงานอีกครั้งช่วงท้ายสัปดาห์จนท้ายเดือน แต่ถ้าใครต้องทำงานจะได้ค่าแรง 1-3 เท่าเลยนะ
"วันวิสาขบูชา" ตรงกับวันพุธที่ 22 พ.ค.2567 นับเป็นวันหยุดราชการ ตามมติ ครม. เป็นวันหยุดของราชการ เอกชน และ ธนาคาร

"ข้าราชการ" ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ

ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ ให้มีสิทธิเบิกค่าตอบแทนได้ไม่เกินวันละ 7 ชม. ในอัตรา ชม.ละ 60 บาท ทั้งนี้กรณีที่ข้าราชการได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ.2524

ผู้ปฏิบัติงานไม่มีสิทธิได้รับเงินตอบแทนนอกเวลาราชการ เว้นแต่ ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการก่อนการเดินทาง เมื่อการเดินทางไปราชการนั้นเสร็จสิ้นและกลับถึงสำนักงานในวันเดียวกัน

อ่านข่าว : ปักหมุด สถานที่เวียนเทียน "วันวิสาขบูชา 2567"

ภาพประกอบข่าว

ภาพประกอบข่าว

ภาพประกอบข่าว

"เอกชน-ลูกจ้าง" ทำงานในวันหยุดราชการ

ส่วนกระทรวงแรงงานกำหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างได้หยุดงานในวันหยุด แต่ต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทำงาน ในกรณีที่นายจ้างไม่อาจให้ลูกจ้างหยุดงานได้ เนื่องจากมีลักษณะงานที่จำเป็นหรือสภาพของงานต้องทำติดต่อกันไปถ้าหยุดอาจจะเสียหายแก่งาน เช่น งานในกิจการโรงแรม ร้านขายอาหาร สถานพยาบาล งานในที่ทุรกันดาร งานขนส่ง เป็นต้น ให้นายจ้างตกลงกับลูกจ้างว่าจะให้หยุดชดเชยวันอื่นแทนหรือจะจ่ายค่าทำงานในวันหยุดให้กับลูกจ้าง

กรณีที่ตกลงกันว่าจะจ่ายค่าทำงานในวันหยุดนั้น นายจ้างจะต้องจ่ายค่าแรงให้กับลูกจ้างเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า 1 เท่าของค่าจ้างในวันทำงานปกติ สำหรับกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันแรงงานแห่งชาติ นายจ้างจะต้องจ่ายค่าล่วงเวลาในอัตราไม่น้อยกว่า 3 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงาน ตามชั่วโมงที่ทำ

อ่านข่าว : ตักบาตรเที่ยงคืนในวัน "เป็งปุ๊ด" กับอรหันต์องค์สุดท้าย "พระอุปคุต"

ค่าตอบแทนกรณีทำงานในวันหยุด กรณีพนักงานมาทำงานตามเวลางานปกติในวันหยุด เช่น เวลางานปกติในวันหยุดกำหนดให้พนักงานมาทำงานเวลา 08.00 - 17.00 น. กรณีเช่นนี้พนักงานมีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุด (วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดตามประเพณี วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เป็นต้น) โดยอัตราการจ่ายค่าทำงานในวันหยุดแบ่งออกเป็น 2 กรณีดังนี้

  • พนักงานรายเดือน จะได้รับค่าตอบแทนการทำงานในวันหยุดไม่น้อยกว่า 1 เท่า
  • พนักงานรายวัน จะได้รับค่าตอบแทนการทำงานในวันหยุดไม่น้อยกว่า 2 เท่า
ภาพประกอบข่าว

ภาพประกอบข่าว

ภาพประกอบข่าว

ค่าตอบแทนกรณีทำล่วงเวลาในวันหยุด (OT ในวันหยุด) ถ้าพนักงานทำงานเกินกว่าชั่วโมงงานปกติในวันหยุด เช่น วันหยุดกำหนดให้พนักงานมาทำงานเวลา 08.00 - 17.00 น. แต่พนักงานอาจจำเป็นต้องทำงานให้เสร็จ แล้วจึงทำงานจนถึงเวลา 20.00 น. ลักษณะนี้นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลา 3 เท่าของค่าจ้างต่อชั่วโมงให้กับพนักงาน (วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดตามประเพณี วันหยุดเสาร์-อาทิตย์) เป็นต้น

หากนายจ้างที่ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายมีโทษ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

"วันวิสาขบูชา" เบิกถอนเงินที่ธนาคารได้ไหม ?

ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุวันหยุดในเดือน พ.ค. ไว้ว่า

  • วันพุธที่ 1 พ.ค.2567 เป็นวันแรงงานแห่งชาติ
  • วันจันทร์ที่ 6 พ.ค.2567 เป็นวันชดเชยวันฉัตรมงคล
  • วันพุธที่ 22 พ.ค.2566 เป็นวันวิสาขบูชา

บริการส่งของ ส่งพัสดุได้ไหม ?

ไปรษณีย์ไทยและบริษัทขนส่งเอกชน พร้อมให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการเดือนพฤษภาคม

ภาพประกอบข่าว

ภาพประกอบข่าว

ภาพประกอบข่าว

อ่านข่าวเพิ่ม : 

วันหยุดราชการ 6 พ.ค. "ชดเชยวันฉัตรมงคล" หยุดแล้วได้เงินหรือไม่?

1 พ.ค. "วันแรงงาน" ใครบ้างที่ต้องหยุดใน "วันบังคับหยุด"

วันหยุดพฤษภาคม 2567 : สิทธิวันลาใครยังเหลือ ชี้เป้าขอลา 2 ได้หยุดยาว 6 วัน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง