"ภูมิธรรม" สั่ง มท.แก้กม.ต่างชาติซื้อคอนโด 75% ถือครอง 99 ปี

เศรษฐกิจ
21 มิ.ย. 67
16:11
1,342
Logo Thai PBS
"ภูมิธรรม" สั่ง มท.แก้กม.ต่างชาติซื้อคอนโด 75% ถือครอง 99 ปี
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
"ภูมิธรรม" สั่งด่วนกระทรวงมหาดไทย​ แก้กฎหมายช่วยอสังหาริมทรัพย์​ เปิดช่องต่างชาติซื้อสิทธิคอนโด มิเนียมได้ 75% จากเดิมให้ไม่เกิน 49% ถือครอง 99 ปี

วันนี้ (21 มิ.ย.2567) มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.ที่ผ่านมา น.ส.สาวิตรี ชำนาญกิจ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้ประกาศสำเนาด่วนที่สุดเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ ถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.มหาดไทย​ อ้างถึงหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 9 เม.ย.2567

หนังสือดังกล่าว มีรายละเอียดว่า ตามที่ได้ยืนยันมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 9 เม.ย.ที่ผ่านมา เรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ และการเตรียมการเพื่อรองรับการดำเนินการยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมือง แห่งอุตสาหกรรมระดับโลก (Thailand Vision) ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในคราวประชุมครม.เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.ที่ผ่านมา นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เสนอว่า ตามที่ครม.ได้มีมติเมื่อ 9 เม.ย.ที่ผ่านมา เรื่องมาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษามาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น

เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับมหภาค ตลอดจนดึงดูดนักลงทุนขนาดใหญ่ให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยมีปัจจัยต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมการเข้ามาทำงานของชาวต่างชาติที่มีศักยภาพ จึงขอให้กระทรวงมหาดไทยศึกษาความเป็นไปได้ ดังต่อไปนี้

  • การพิจารณาทบทวนการกำหนดระยะเวลาของทรัพย์อิงสิทธิตามพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ.2562 โดยกำหนดให้ทรัพย์อิงสิทธิมีกำหนดเวลาได้ไม่เกิน 99 ปี
  • การพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิคนต่างด้าวสามารถถือกรรมสิทธิในห้องชุด จากเดิมไม่เกิน 49% เป็นไม่เกิน 75%

อ่านข่าว จีนกว้านซื้อคอนโดฯ หวังอยู่ยาวหลังเปิดประเทศ

โดยอาจกำหนดเงื่อนไขอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของนิติบุคคลอาคารชุด เช่น การจำกัดสิทธิการออกเสียงของคนต่างด้าวและ นิติบุคคลต่างด้าวที่ได้เข้ามาถือกรรมสิทธิ์ในภายหลังจากที่เกินอัตราส่วน 49%

ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องตราหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายประการใดเพื่อรองรับการดำเนินการในเรื่องนี้ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินการตามขั้นตอนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย และเสนองครม.โดยเร็วต่อไป

ซึ่งครม.พิจารณาแล้ว จึงได้ลงมติเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี เสนอจึงยืนยันมา และขอดำเนินการตามมติ ครม.ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

อ่านข่าว

“พาณิชย์” สั่งห้างค้าปลีก แจ้งราคาเนื้อไก่รายวัน หลังพบขายแพง

เช็กวิธีกำจัด "กองทัพแมลงวัน" วายร้ายนำโรคอหิวาต์

กทม. 30 บาทรักษา(ไม่ได้)ทุกที่ สปสช.รอความพร้อม-เตรียมงบฯ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง