ประวัติ "ชนากานต์ ธีรเวชพลกุล" ประธานศาลฎีกา คนที่ 50

การเมือง
10 ก.ค. 67
11:14
3,456
Logo Thai PBS
ประวัติ "ชนากานต์ ธีรเวชพลกุล" ประธานศาลฎีกา คนที่ 50
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
"ชนากานต์ ธีรเวชพลกุล" ว่าที่ประธานศาลฎีกาคนที่ 50 ถือเป็นประมุขฝ่ายตุลาการที่เป็นผู้หญิง คนที่ 4 ของประเทศไทย พร้อมเปิดทำเนียบประธานศาลฎีกาตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน

ในการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ที่มีขึ้นเมื่อวันที่ 8 ก.ค.2567 ที่ผ่านมา โดยมีวาระสำคัญพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งประธานศาลฎีกาคนใหม่ เนื่องจาก นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกาคนที่ 49 จะพ้นวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 30 กันยายน นี้

โดยที่ประชุม ก.ต.พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ "นางชนากานต์ ธีรเวชพลกุล" ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป

สำหรับ นางชนากานต์ นับเป็นประธานศาลฎีกาหญิง คนที่ 4 ของประเทศไทย ต่อจาก นางเมทินี ชโลธร, น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม เเละ นางอโนชา ชีวิตโสภณ 

"ชนากานต์" ว่าที่ประธานศาลฎีกา 

นางชนากานต์ ธีรเวชพลกุล จบการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 22   

ชีวิตการทำงาน นางชนากานต์ มีประสบการณ์ในวงการยุติธรรมอย่างยาวนาน ได้รับตำแหน่งสำคัญ ๆ มากมาย เช่น 

  • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลกแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
  • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพิษณุโลก
  • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลล้มละลายกลาง
  • รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้
  • รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
  • รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9
  • ผู้พิพากษาศาลฎีกา
  • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
  • ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา
  • ประธานศาลฎีกา คนที่ 50  

สำหรับตำแหน่งประธานศาลฎีกา ถือเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญ ในระบบ "ตุลาการ" ของประเทศไทย มีฐานะเป็น "ประมุขของฝ่ายตุลาการ" 

ประธานศาลฎีกา มีอำนาจหน้าที่ในการวางระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เพื่อให้กิจการของศาลยุติธรรมดำเนินไปโดยเรียบร้อยและเป็นระเบียบเดียวกัน

ดูแลผู้พิพากษาศาลยุติธรรมให้ปฏิบัติตามระเบียบวิธีการต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นโดยกฎหมายหรือโดยประการอื่นให้ถูกต้อง รวมทั้งมีอำนาจในการกำหนดนโยบายและบริหารราชการศาลยุติธรรม ซึ่งเป็นบทบาทภารกิจที่เพิ่มขึ้นตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เปิดทำเนียบประธานศาลฎีกาตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน

ข้อมูลจากศาลฎีกา เปิดทำเนียบประธานศาลฎีกา ตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน

1. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคัคณางคยุคล กรมหลวงพิชิตปรีชากร
อดีตอธิบดีศาลฎีกา วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2428 (จ.ศ. 1247)

2.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีสิทธิธงไชย กรมขุนสิริธัชสังกาศ
อดีตอธิบดีศาลฎีกา วาระการดำรงตำแหน่ง 5 ก.ย. 2432

3.สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ 

อดีตอธิบดีศาลฎีกา วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2455 - 31 ส.ค. 2461

4.มหาเสวกโท พระยาจักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ์ (ลออ ไกรฤกษ์)
อดีตอธิบดีศาลฎีกา วาระการดำรงตำแหน่ง 31 ส.ค. 2461 - 11 ธ.ค. 2462

5. มหาอำมาตย์โท พระยากฤติกานุกรณ์กิจ (ดั่น บุญนาค)
อดีตอธิบดีศาลฎีกา วาระการดำรงตำแหน่ง 11 ธ.ค. 2462 - 6 พ.ค. 2469

6. มหาอำมาตย์โท พระยาจินดาภิรมย์ราชสภาบดี (จิตร ณ สงขลา)
อดีตอธิบดีศาลฎีกา วาระการดำรงตำแหน่ง 6 พ.ค. 2469 - 15 ธ.ค. 2471

7. มหาอำมาตย์โท พระยาเทพวิทุรพหุลศรุตาบดี (บุญช่วย วณิกกุล)
อดีตอธิบดีศาลฎีกา วาระการดำรงตำแหน่ง 15 ธ.ค. 2471 – พ.ศ. 2476

8. พระยาศรีสังกร (ตาด จารุรัตน์) อดีตอธิบดีศาลฎีกา 

วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ม.ค. 2476 - 1 เม.ย. 2477

9. พระยาวิกรมรัตนสุภาษ (ชม ศุขะวณิช) อดีตอธิบดีศาลฎีกา 

วาระการดำรงตำแหน่ง 1 เม.ย. 2477 - ธ.ค. 2483

10. พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์ (วงษ์ ลัดพลี) อดีตประธานศาลฎีกา 

วาระการดำรงตำแหน่ง 17 ม.ค. 2484 – พ.ศ. 2495

11. พระยามนูเวทย์วิมลนาท (มนูเวทน์ สุมาวงศ์) อดีตประธานศาลฎีกา 

วาระการดำรงตำแหน่ง 28 ส.ค. 2496 - 4 มิ.ย. 2501

12. พระยาธรรมบัณฑิตสิทธิศฤงคาร (บุญจ๋วน บุญยะปานะ) อดีตประธานศาลฎีกา 

วาระการดำรงตำแหน่ง 15 ก.ค. 2501 - 11 พ.ย. 2501

13. หลวงจำรูญเนติศาสตร์ (จำรุญ โปษยานนท์) อดีตประธานศาลฎีกา 

วาระการดำรงตำแหน่ง 1 เม.ย. 2502 - 1 ต.ค. 2505

14. นายประวัติ ปัตตพงศ์ อดีตประธานศาลฎีกา 

วาระการดำรงตำแหน่ง 15 ต.ค. 2505 - 1 ต.ค. 2506

15. นายสัญญา ธรรมศักดิ์ อดีตประธานศาลฎีกา 

วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2506 - 1 ต.ค. 2510

16. นายประกอบ หุตะสิงห์ อดีตประธานศาลฎีกา 

วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2510 - 1 ต.ค. 2515

17. นายทองคำ จารุเหติ อดีตประธานศาลฎีกา 

วาระการดำรงตำแหน่ง 15 ต.ค. 2515 - 15 มี.ค. 2516

18. นายจินดา บุณยอาคม อดีตประธานศาลฎีกา 

วาระการดำรงตำแหน่ง 1 เม.ย. 2516 - 1 ต.ค. 2517

19. นายสุธรรม ภัทราคม อดีตประธานศาลฎีกา 

วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2517 - 1 ต.ค. 2520

20. นายวิกรม เมาลานนท์ อดีตประธานศาลฎีกา 

วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2520 - 1 ต.ค. 2521

21. นายประพจน์ ถิระวัฒน์ อดีตประธานศาลฎีกา 

วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2521 - 30 ก.ย. 2523

22. นายบัญญัติ สุชีวะ อดีตประธานศาลฎีกา 

วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2523 - 30 ก.ย. 2527

23. นายภิญโญ ธีรนิติ อดีตประธานศาลฎีกา 

วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2527 - 30 ก.ย. 2529

24. นายจำรัส เขมะจารุ อดีตประธานศาลฎีกา 

วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2529 - 30 ก.ย. 2532

25. นายอำนัคฆ์ คล้ายสังข์ อดีตประธานศาลฎีกา 

วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2532 - 30 ก.ย. 2533

26. นายโสภณ รัตนากร อดีตประธานศาลฎีกา 

วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2533 - 30 ก.ย. 2534

27. นายสวัสดิ์ โชติพานิช อดีตประธานศาลฎีกา 

วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2534 - 30 ก.ย. 2535

28. นายประมาณ ชันซื่อ อดีตประธานศาลฎีกา 

วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2535 - 30 ก.ย. 2539

29. นายศักดา โมกขมรรคกุล อดีตประธานศาลฎีกา 

วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2539 - 30 ก.ย. 2541

30. นายปิ่นทิพย์ สุจริตกุล อดีตประธานศาลฎีกา
วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2541 - 30 ก.ย. 2542

31. นายจเร อำนวยวัฒนา อดีตประธานศาลฎีกา
วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2542 - 30 ก.ย. 2543

32. นายธวัชชัย พิทักษ์พล อดีตประธานศาลฎีกา 

วาระการดำรงตำแหน่ง 8 ก.พ. 2544 - 30 ก.ย. 2544

33. นายสันติ ทักราล อดีตประธานศาลฎีกา
วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2544 - 30 ก.ย. 2545

34. นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ อดีตประธานศาลฎีกา
วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2545 - 30 ก.ย. 2547

35. นายศุภชัย ภู่งาม อดีตประธานศาลฎีกา
วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2547 - 30 ก.ย. 2548

36. นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ อดีตประธานศาลฎีกา
วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2548 – 30 ก.ย. 2549

37. นายปัญญา ถนอมรอด อดีตประธานศาลฎีกา
วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2549 – 30 ก.ย. 2550

38. นายวิรัช ลิ้มวิชัย อดีตประธานศาลฎีกา
วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2550 - 30 ก.ย. 2552

39. นายสบโชค สุขารมณ์ อดีตประธานศาลฎีกา
วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2552 - 30 ก.ย. 2554

40. นายมนตรี ยอดปัญญา อดีตประธานศาลฎีกา
วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2554 – 26 พ.ย. 2554

41. นายไพโรจน์ วายุภาพ อดีตประธานศาลฎีกา
วาระการดำรงตำแหน่ง 27 พ.ย. 2554 – 30 ก.ย. 2556

42. นายดิเรก อิงคนินันท์ อดีตประธานศาลฎีกา
วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2556 – 30 ก.ย. 2558

43. นายวีระพล ตั้งสุวรรณ อดีตประธานศาลฎีกา
วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2560

44. นายชีพ จุลมนต์ อดีตประธานศาลฎีกา
วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2562

45. นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ อดีตประธานศาลฎีกา
วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563

46. นางเมทินี ชโลธร อดีตประธานศาลฎีกา
วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564

47. นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม อดีตประธานศาลฎีกา
วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

48. นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ อดีตประธานศาลฎีกา
วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566

49. นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา
วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2566 - ปัจจุบัน

50. นางชนากานต์ ธีรเวชพลกุล เตรียมขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา คนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป

อ่านข่าว : ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน "สิทธิโชติ" กกต.คนใหม่ ทรัพย์สิน 51 ล้าน

กรมพลังงานทหาร ชี้แจง "บ่อน้ำมันฝาง" มีไว้เพื่อความมั่นคง

พีคสุดรอบ 10 ปี "ปะการังหมู่เกาะอ่างทอง" ฟอกขาวเกิน 80%

ข่าวที่เกี่ยวข้อง