เปิด 12 รายชื่อผู้สมัคร "ผอ.ไทยพีบีเอส" | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เปิด 12 รายชื่อผู้สมัคร "ผอ.ไทยพีบีเอส"

สังคม
25 พ.ย. 58
14:30
484
Logo Thai PBS
เปิด 12 รายชื่อผู้สมัคร "ผอ.ไทยพีบีเอส"

วันนี้ (25 พ.ย.2558) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ประกาศรายชื่อบุคคลผู้สมัครรับการสรรหาเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ส.ส.ท.ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครเมื่อวานนี้ (24 พ.ย.) มีผู้สมัครทั้งหมด 12 คน

การสรรหาผู้อำนวยการไทยพีบีเอสในครั้งนี้เป็นการสรรหาแทนผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งแทนนายสมชัย สุวรรณบรรณ ซึ่งคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. มีมติเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 9 ต.ค.2558 ให้เลิกสัญญาจ้าง

ผู้สมัครทั้ง 12 คน ประกอบด้วย

1. นายพัฒนะพงศ์ จันทรานนทวงศ์
2. ผศ.นลินี สีตะสุวรรณ
3. นายสุระ เกนทะนะศิล
4. นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
5. นายวีระยุทธ โชคชัยมาดล
6. นายศักดิ์ชัย พฤฒิภัค
7. นายสะหะศักดิ์ กลิ่นสุวรรณ
8. นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์
9. นางสุวรรณา บุญกล่ำ
10. นายสุรภากร ศรีวุฒิวงศ์
11. นายธนกร ศรีสุขใส
12. นายกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้สมัครรับการสรรหามีทั้งผู้ที่อยู่ในวงการสื่อสารมวลชน นักวิชาการ นักบริหารและผู้ที่เคยทำงานกับไทยพีบีเอสมาก่อน เช่น ผศ.นลินี สีตะสุวรรณ เคยเป็นกรรมการบริหารอื่น ด้านสื่อสารมวลชนของ ส.ส.ท.และนายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ เป็นอดีตรองผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

ขณะที่นายพัฒนะพงศ์ จันทรานนทวงศ์เป็นอดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์และหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ในเครือโพสต์พับบลิชชิง จำกัด ส่วนนายกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ เป็นอดีตผู้จัดการกองสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนตุลาคม 2558 เพื่อเปิดทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ สสส.

ขณะนี้คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ ส.ส.ท.อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครตามข้อบังคับ ส.ส.ท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการรับสมัคร และการสรรหาผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจึงจะประกาศชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนต่อไป