cover-image
หน้าแรกรายการ

รายละเอียด

สารคดี real life นำเสนอชีวิตของเยาวชน หรือ บุคคล กลุ่มคนในวัยเริ่มต้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความฝัน มีศักยภาพ และมีอุปสรรคที่แตกต่างกันในชีวิต แต่พวกเขามีสิ่งที่เหมือนกันคือ ความกล้า และ ความฝัน ซึ่งเป็นแรงขับในการทำให้ชีวิต เกิดแรงบันดาลใจ กล้าคิด กล้าสู้ กล้าทำ เพื่อเอาชนะตนเองและแข่งขันกับอุปสรรคในชีวิตที่แตกต่างกันไป โดยรายการจะทำหน้าที่นำเสนอชีวิตและกระบวนการสร้างฝัน และปฏิบัติการคว้าฝัน ของคนกล้าฝันเหล่านั้น เพื่อเผยแพร่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชม ต่อยอดเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไทยในอนาคต

ติดต่อรายการ

รายละเอียด

รายละเอียด

สารคดี real life นำเสนอชีวิตของเยาวชน หรือ บุคคล กลุ่มคนในวัยเริ่มต้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความฝัน มีศักยภาพ และมีอุปสรรคที่แตกต่างกันในชีวิต แต่พวกเขามีสิ่งที่เหมือนกันคือ ความกล้า และ ความฝัน ซึ่งเป็นแรงขับในการทำให้ชีวิต เกิดแรงบันดาลใจ กล้าคิด กล้าสู้ กล้าทำ เพื่อเอาชนะตนเองและแข่งขันกับอุปสรรคในชีวิตที่แตกต่างกันไป โดยรายการจะทำหน้าที่นำเสนอชีวิตและกระบวนการสร้างฝัน และปฏิบัติการคว้าฝัน ของคนกล้าฝันเหล่านั้น เพื่อเผยแพร่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชม ต่อยอดเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไทยในอนาคต

ติดต่อรายการ

ดูทั้งหมด