The Lessons บทเรียนชีวิต - ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี นักพัฒนา | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส
The Lessons บทเรียนชีวิต
The Lessons บทเรียนชีวิต

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี นักพัฒนา

หน้ารายการ
24 ก.ย. 65

แพทย์ นักวิจัยด้านโลหิต นักการสาธารณสุข นักการศึกษา ทั้งหมดนี้คือคำนิยามของ ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี หรือ หมอประเวศ ผู้มีส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย โดยเฉพาะการพัฒนาด้านสาธารณสุข ที่เขาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังหน่วยงานตระกูล ส. ทั้งหลาย และในเวลาเดียวกันหมอประเวศก็พยายามผลักดันด้านอื่น ๆ ควบคู่กันไป ด้วยความเชื่อว่าทุกปัญหาผูกโยงกันแน่น คนไม่อาจหายป่วยไข้ หากสังคมยังป่วยการ

มองย้อนกลับไปชีวิตที่เดินทางมาถึงอายุ 91 ปี ฝากบทเรียนอะไรบ้างให้แก่หมอประเวศเขาจึงยังคงสนุกกับการเรียนรู้ทั้งโลกภายนอก และโลกภายในของตัวเอง

รายการนี้เป็นความร่วมมือกับ OKMD สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ติดตามได้ในรายการ The Lessons บทเรียนชีวิต วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

The Lessons บทเรียนชีวิต

ล่าสุด
อานันท์ ปันยารชุน นักประสานสิบทิศ
อานันท์ ปันยารชุน นักประสานสิบทิศ
2 ก.ค. 65
พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ)  พระนักพัฒนา สงเคราะห์ เผยแผ่
พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) พระนักพัฒนา สงเคราะห์ เผยแผ่
9 ก.ค. 65
ธงไชย แมคอินไตย์ นักสร้างสุข/นักใช้ใจบันดาลแรง
ธงไชย แมคอินไตย์ นักสร้างสุข/นักใช้ใจบันดาลแรง
16 ก.ค. 65
สุทธิชัย หยุ่น นักส่งเสียง ส่องตะเกียงให้สังคม
สุทธิชัย หยุ่น นักส่งเสียง ส่องตะเกียงให้สังคม
23 ก.ค. 65
ผ่องศรี วรนุช นักประพันธ์ชีวิต
ผ่องศรี วรนุช นักประพันธ์ชีวิต
30 ก.ค. 65
ดร.พิไล พูลสวัสดิ์ นักบุกเบิก
ดร.พิไล พูลสวัสดิ์ นักบุกเบิก
6 ส.ค. 65
ดร. เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง นักสนทนา/นักเศรษฐศาสตร์สื่อสารมวลชน
ดร. เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง นักสนทนา/นักเศรษฐศาสตร์สื่อสารมวลชน
13 ส.ค. 65
รศ. อรชุมา ยุทธวงศ์ ครูละคร
รศ. อรชุมา ยุทธวงศ์ ครูละคร
20 ส.ค. 65
คำสิงห์ ศรีนอก นักประพันธ์เพื่อสังคม
คำสิงห์ ศรีนอก นักประพันธ์เพื่อสังคม
27 ส.ค. 65
อวยพร เขื่อนแก้ว ผู้กระจายอำนาจ
อวยพร เขื่อนแก้ว ผู้กระจายอำนาจ
3 ก.ย. 65
สนั่น อังอุบลกุล นักบริหาร
สนั่น อังอุบลกุล นักบริหาร
10 ก.ย. 65
สุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินแห่งราษฎร์
สุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินแห่งราษฎร์
17 ก.ย. 65
กำลังเล่น...
ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี นักพัฒนา
ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี นักพัฒนา
24 ก.ย. 65
สุลักษณ์ ศิวรักษ์ นักเขียน / นักคิด
สุลักษณ์ ศิวรักษ์ นักเขียน / นักคิด
2 ก.ค. 66
พระไพศาล วิสาโล พระนักคิด / นักเขียน
พระไพศาล วิสาโล พระนักคิด / นักเขียน
9 ก.ค. 66
ทิชา ณ นคร นักสังคมสงเคราะห์
ทิชา ณ นคร นักสังคมสงเคราะห์
16 ก.ค. 66
รศ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล นักวิชาการด้านจีนศึกษา
รศ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล นักวิชาการด้านจีนศึกษา
23 ก.ค. 66
ไตรภพ ลิมปพัทธ์ พิธีกรรายการโทรทัศน์
ไตรภพ ลิมปพัทธ์ พิธีกรรายการโทรทัศน์
30 ก.ค. 66
อรุณ วัชระสวัสดิ์ นักเขียนการ์ตูน
อรุณ วัชระสวัสดิ์ นักเขียนการ์ตูน
6 ส.ค. 66
บรรยง พงษ์พานิช นักการเงิน
บรรยง พงษ์พานิช นักการเงิน
13 ส.ค. 66
ศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ นักวิชาการด้านปรัชญา
ศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ นักวิชาการด้านปรัชญา
20 ส.ค. 66
เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ นักวาดภาพ
เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ นักวาดภาพ
27 ส.ค. 66
บุษบา ดาวเรือง นักบริหาร / นักสร้างสรรค์
บุษบา ดาวเรือง นักบริหาร / นักสร้างสรรค์
3 ก.ย. 66
ศ. (พิเศษ) ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ นักประวัติศาสตร์
ศ. (พิเศษ) ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ นักประวัติศาสตร์
10 ก.ย. 66
อังคณา นีละไพจิตร นักสิทธิมนุษยชน
อังคณา นีละไพจิตร นักสิทธิมนุษยชน
17 ก.ย. 66
กฤป โรจนเสถียร นักธุรกิจด้านสุขภาพ
กฤป โรจนเสถียร นักธุรกิจด้านสุขภาพ
24 ก.ย. 66
The Lessons บทเรียนชีวิต
The Lessons บทเรียนชีวิต
16 ม.ค. 67

The Lessons บทเรียนชีวิต

ล่าสุด
อานันท์ ปันยารชุน นักประสานสิบทิศ
อานันท์ ปันยารชุน นักประสานสิบทิศ
2 ก.ค. 65
พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ)  พระนักพัฒนา สงเคราะห์ เผยแผ่
พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) พระนักพัฒนา สงเคราะห์ เผยแผ่
9 ก.ค. 65
ธงไชย แมคอินไตย์ นักสร้างสุข/นักใช้ใจบันดาลแรง
ธงไชย แมคอินไตย์ นักสร้างสุข/นักใช้ใจบันดาลแรง
16 ก.ค. 65
สุทธิชัย หยุ่น นักส่งเสียง ส่องตะเกียงให้สังคม
สุทธิชัย หยุ่น นักส่งเสียง ส่องตะเกียงให้สังคม
23 ก.ค. 65
ผ่องศรี วรนุช นักประพันธ์ชีวิต
ผ่องศรี วรนุช นักประพันธ์ชีวิต
30 ก.ค. 65
ดร.พิไล พูลสวัสดิ์ นักบุกเบิก
ดร.พิไล พูลสวัสดิ์ นักบุกเบิก
6 ส.ค. 65
ดร. เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง นักสนทนา/นักเศรษฐศาสตร์สื่อสารมวลชน
ดร. เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง นักสนทนา/นักเศรษฐศาสตร์สื่อสารมวลชน
13 ส.ค. 65
รศ. อรชุมา ยุทธวงศ์ ครูละคร
รศ. อรชุมา ยุทธวงศ์ ครูละคร
20 ส.ค. 65
คำสิงห์ ศรีนอก นักประพันธ์เพื่อสังคม
คำสิงห์ ศรีนอก นักประพันธ์เพื่อสังคม
27 ส.ค. 65
อวยพร เขื่อนแก้ว ผู้กระจายอำนาจ
อวยพร เขื่อนแก้ว ผู้กระจายอำนาจ
3 ก.ย. 65
สนั่น อังอุบลกุล นักบริหาร
สนั่น อังอุบลกุล นักบริหาร
10 ก.ย. 65
สุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินแห่งราษฎร์
สุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินแห่งราษฎร์
17 ก.ย. 65
กำลังเล่น...
ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี นักพัฒนา
ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี นักพัฒนา
24 ก.ย. 65
สุลักษณ์ ศิวรักษ์ นักเขียน / นักคิด
สุลักษณ์ ศิวรักษ์ นักเขียน / นักคิด
2 ก.ค. 66
พระไพศาล วิสาโล พระนักคิด / นักเขียน
พระไพศาล วิสาโล พระนักคิด / นักเขียน
9 ก.ค. 66
ทิชา ณ นคร นักสังคมสงเคราะห์
ทิชา ณ นคร นักสังคมสงเคราะห์
16 ก.ค. 66
รศ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล นักวิชาการด้านจีนศึกษา
รศ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล นักวิชาการด้านจีนศึกษา
23 ก.ค. 66
ไตรภพ ลิมปพัทธ์ พิธีกรรายการโทรทัศน์
ไตรภพ ลิมปพัทธ์ พิธีกรรายการโทรทัศน์
30 ก.ค. 66
อรุณ วัชระสวัสดิ์ นักเขียนการ์ตูน
อรุณ วัชระสวัสดิ์ นักเขียนการ์ตูน
6 ส.ค. 66
บรรยง พงษ์พานิช นักการเงิน
บรรยง พงษ์พานิช นักการเงิน
13 ส.ค. 66
ศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ นักวิชาการด้านปรัชญา
ศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ นักวิชาการด้านปรัชญา
20 ส.ค. 66
เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ นักวาดภาพ
เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ นักวาดภาพ
27 ส.ค. 66
บุษบา ดาวเรือง นักบริหาร / นักสร้างสรรค์
บุษบา ดาวเรือง นักบริหาร / นักสร้างสรรค์
3 ก.ย. 66
ศ. (พิเศษ) ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ นักประวัติศาสตร์
ศ. (พิเศษ) ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ นักประวัติศาสตร์
10 ก.ย. 66
อังคณา นีละไพจิตร นักสิทธิมนุษยชน
อังคณา นีละไพจิตร นักสิทธิมนุษยชน
17 ก.ย. 66
กฤป โรจนเสถียร นักธุรกิจด้านสุขภาพ
กฤป โรจนเสถียร นักธุรกิจด้านสุขภาพ
24 ก.ย. 66
The Lessons บทเรียนชีวิต
The Lessons บทเรียนชีวิต
16 ม.ค. 67

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย