ส.นักข่าวฯ ออกแถลงการณ์ "วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก" | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ส.นักข่าวฯ ออกแถลงการณ์ "วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก"

สังคม
3 พ.ค. 56
07:37
96
Logo Thai PBS
ส.นักข่าวฯ ออกแถลงการณ์ "วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก"

วันที่ 3 พฤษภาคม ของทุกปี องค์การยูเนสโก กำหนดให้เป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก และสำหรับประเทศไทย องค์กรวิชาชีพสื่อ ได้ออกแถลงการณ์ "เสรีภาพ ที่ไม่คุกคาม"

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุ และโทรทัศน์ไทย สมาคมสิทธิเสรีภาพสื่อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และองค์การยูเนสโก ร่วมจัดกิจกรรมในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก "เวิร์ล เพรส ฟรีด้อม เดย์" โดยเห็นว่าปัจจุบันการมีสื่อเกิดขึ้นมากมาย เพื่อรายงานข่าว ความคิดเห็น หรือจุดยืนทางการเมืองของตัวเอง ส่งผลให้สื่อมวลชนถูกสังคมตั้งคำถามถึงการใช้เสรีภาพและความเป็นกลาง ท่ามกลางความขัดแย้งที่เกิดขึ้น

องค์กรวิชาชีพสื่อ ได้ออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้ฝ่ายต่างๆ คือ
1.การแสดงความเห็น และการแสดงออกของบุคคลนั้น สื่อมวลชนต้องมีความปลอดภัย ปราศจากการถูกแทรกแซง คุกคาม ขณะเดียวกันต้องไม่ใช้เสรีภาพ ไปคุกคามการใช้เสรีภาพของบุคคลอื่น อดทนต่อความคิดเห็นที่แตกต่าง

2.สื่อมวลชนต้องทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ภายใต้กรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ต้องรายงานข่าวสารด้วยข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง รอบด้าน

3.ในสถานการณ์แห่งความขัดแย้งทางการเมือง เสรีภาพในการแสวงหาข่าวสารให้ประชาชนรับรู้ เพื่อประโยชน์สาธารณะ ต้องไม่ถูกขัดขวาง หรือถูกแทรกแซงจากอำนาจรัฐและอำนาจทุน รวมทั้งกลุ่มการเมืองและกลุ่มอิทธิพลใดๆ

4.สื่อมวลชนต้องร่วมกันเสริมสร้างบทบาทในการขับเคลื่อนหาทางออกในสังคม แสดงบทบาทนำในการเปิดเวทีให้ทุกฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูล หาทางออกให้กับสังคม เพื่อให้สังคมไทยออกจากความขัดแย้ง ความแตกแยก ได้อย่างสันติ

5.ขอให้คณะกรรมการ กสทช. ยุติและทบทวนการบิดเบือนเจตนารมณ์ในการปฏิรูปสื่อ วิทยุ โทรทัศน์ โดยต้องกระจายคลื่นความถี่ที่อยู่ในการครอบครองของรัฐไปสู่สาธารณะชนอย่างเปิดเผยและเป็นธรรม และต้องกำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาให้ใบอนุญาตโทรทัศน์ดิจิตอลสาธารณะ และโทรทัศน์ดิจิตอลเพี่อชุมชนให้ชัดเจน โดยต้องรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนของสังคมอย่างรอบด้าน

และสุดท้ายคือ ต้องแยกความคิดเห็นออกจากข้อเท็จจริง ต้องหาข้อมูลจากสื่อหลายๆสื่อ เพื่อประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งพึงตระหนักว่า สื่อออนไลน์เป็นพื้นที่สาธารณะ หากไม่ระมัดระวังอาจมีผลกกระทบกับตัวเองและบุคคลอื่นได้

ซึ่งก่อนอ่านแถลงการณ์ได้มีพิธีแสดงความไว้อาลัย ให้สื่อมวลชน และช่างภาพที่เสียชีวิตต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วย