ราชกิจจาฯ ประกาศปลดล็อค กม.บังคับใช้ผังเมืองรวม เอื้อประโยชน์ก่อสร้างโรงไฟฟ้า-พลังงานขนาดใหญ่ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ราชกิจจาฯ ประกาศปลดล็อค กม.บังคับใช้ผังเมืองรวม เอื้อประโยชน์ก่อสร้างโรงไฟฟ้า-พลังงานขนาดใหญ่

สิ่งแวดล้อม
1 เม.ย. 59
14:47
725
Logo Thai PBS
ราชกิจจาฯ ประกาศปลดล็อค กม.บังคับใช้ผังเมืองรวม เอื้อประโยชน์ก่อสร้างโรงไฟฟ้า-พลังงานขนาดใหญ่
ราชกิจจาฯ ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตามคำสั่ง คสช. เรื่องหลักเกณฑ์กิจการที่ได้รับยกเว้นบังคับใช้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม พบช่วยปลดล็อกโครงการก่อขนาดใหญ่โรงไฟฟ้า-พลังงานมากกว่า 29 โครงการ แต่กำหนดกรอบต้องไม่กระทบสิ่งแวดล้อมหรือขัดกฎหมาย

วันนี้ (1 เม.ย. 2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (31 มี.ค.) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และรายละเอียดของโครงการ หรือกิจการที่ได้รับการยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม สำหรับการประกอบกิจการบางประเภท ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2559 ลงวันที่ 20 ม.ค.
2559

สำหรับโครงการหรือกิจการที่ได้รับการยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม สำหรับการประกอบกิจการบางประเภท ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองที่มีผลใช้บังคับอยู่แล้วในวันที่ 20 ม.ค. 2559 และที่จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค.2559-19 ม.ค. 2560 ดังนี้

1.โครงการภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 หรือแผนพีดีพี 2015

2.โครงการโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามแผน พีดีพี 2015 จำนวน 22 โครงการ กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมทั้งสิ้น 20,149 เมกะวัตต์

3.โครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (ไอพีพี) ตามแผนพีดีพี 2015 จำนวน 7 โครงการ กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมทั้งสิ้น 6,470 เมกะวัตต์

4.โรงไฟฟ้าขนาดเล็กและขนาดเล็กมากของ กฟผ. และเอกชน ตามแผนพีดีพี 2015 กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมทั้งสิ้น 4,159.2 เมกะวัตต์

รวมทั้งคลังน้ำมันที่เก็บน้ำมันเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง หรือเชื้อเพลิงสำรองสำหรับโรงไฟฟ้า

นอกจากนี้ยังมีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพื่อใช้เองหรือจำหน่ายให้กับลูกค้าตรง โครงการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล โครงการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ตลอดจนระบบคลังที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การส่งและการจำหน่าย ได้แก่ เอทานอล ไบโอดีเซล น้ำมันไพโรไลซิส ก๊าซไบโอมีเทนอัด และเชื้อเพลิงทางเลือกอื่น ซึ่งต้องได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ว่าเป็นโครงการที่อยู่ในแผนเออีดีพี 2015

โดยโครงการภายใต้แผนข้างต้น จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 3 ประเด็นคือ

1.ต้องไม่ตั้งอยู่บนพื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่สงวนไว้เพื่อระบายน้ำ เขตพระราชฐาน และพื้นที่เขตอนุรักษ์น้ำดิบเพื่อการประปา

2.ต้องมีมาตรการที่รัดกุมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชน

3. ต้องทำตามข้อบังคับกฎระเบียบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อาทิ กฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อม กฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง