คสช.แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานใน คสช. จำนวน 34 คน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

คสช.แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานใน คสช. จำนวน 34 คน

การเมือง
25 ต.ค. 59
20:31
897
Logo Thai PBS
 คสช.แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานใน คสช. จำนวน 34 คน
คสช.แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จำนวน 34 คน

วันนี้ (25 ต.ค.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีเนื้อหาดังนี้ ตามที่มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 93/2557 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 เรื่อง การกําหนดอัตราตําแหน่ง และค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติแล้วนั้น เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการรักษาความสงบเรียบร้อย และการสนับสนุนภารกิจการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้เปลี่ยนแปลง การแต่งตั้งบุคคลปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 5/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ 30 ตุลาคม พุทธศักราช 2558 และคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2558 เรื่อง แก้ไขรายชื่อ ผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2558 เป็นดังนี้

1. รองเลขาธิการประจําผู้ดํารงตําแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน 4 ราย

1. พลเอก อาทร โลหิตกุล (รองเลขาธิการฯ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
1.2 พลตรี อนุศิษฐ์ ศุภธนิต (รองเลขาธิการฯ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)
1.3 พลเรือเอก บรรจบ ปรีชา (รองเลขาธิการฯ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย)
1.4 พลอากาศโท สุรศักดิ์ หมู่พยัคฆ์ (รองเลขาธิการฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)
1.5 พลเอก มงคล เผ่าพงษ์คล้าย (รองเลขาธิการฯ พลตํารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว)
1.6 พลเอก สถิต แจ่มจํารัส (รองเลขาธิการฯ พลเอก อุดมเดช สีตบุตร)
1.7 พลเอก เยาวดนัย ภู่เจริญยศ (รองเลขาธิการฯ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา)
1.8 พลโท ไชยชาญ ศรีวิเชียร (รองเลขาธิการฯ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล)
1.9 พลเอก ธงชัย สาระสุข (รองเลขาธิการฯ พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์)
1.10 พลเรือเอก ชุมพล วงศ์เวคิน (รองเลขาธิการ ฯ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ)
1.11 พลอากาศเอก อนันตศักดิ์ อะดุงเดชจรูญ (รองเลขาธิการฯ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง)
1.2 พันตํารวจเอก รุ่งโรจน์ สายันประเสริฐ (รองเลขาธิการฯ พลตํารวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา)
1.3 นางมยุระ ช่วงโชติ (รองเลขาธิการ ฯ นายมีชัย ฤชุพันธุ์)
1.4 พลโท โกญจนาท ศุกระเศรณี (รองเลขาธิการฯ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท)

2. ที่ปรึกษาประจําผู้ดํารงตําแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน 4 ราย

2. พลเอก อมรฤทธิ์ แพทย์เจริญ (ที่ปรึกษา ฯ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
2.2 พลเอก ประภาณ สุวรรณวัฒน์ (ที่ปรึกษาฯ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)
2.3 พลเรือเอก มานิตย์ สูนนาดํา (ที่ปรึกษา ฯ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย)
2.4 พลอากาศเอก วิโรจน์ นิสยันต์ (ที่ปรึกษา ฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)
2.5 พลตํารวจตรี เกรียงศักดิ์ อรุณศรีโสภณ (ที่ปรึกษาฯ พลตํารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว)
2.6 พลเอก ระพีศักดิ์ ธนะพัฒน์ (ที่ปรึกษา ฯ พลเอก อุดมเดช สีตบุตร)
2.7 พลโท ทรงศักดิ์ สหสมโชค (ที่ปรึกษา ฯ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา)
2.8 พลตรี จิรวิทย์ เดชจรัสศรี (ที่ปรึกษา ฯ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล)
2.9 พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน (ที่ปรึกษา ฯ พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์)
2.0 พลเรือเอก บุญชัย มรินทร์พงษ์ (ที่ปรึกษา ฯ พลเรือเอก ณะ อารีนจิ)
2. พลอากาศเอก ฌเนศ ชลิตภิรัติ (ที่ปรึกษา ฯ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง)
2.2 พลตํารวจเอก อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช (ที่ปรึกษาฯ พลตํารวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา)
2.3 พลตํารวจโท ไพศาล เชื้อรอด (ที่ปรึกษา ฯ นายมีชัย ฤชุพันธุ์)
2.4 พลตรี สุรชัย สินไชย (ที่ปรึกษา ฯ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท)

3. พันเอก วินธัย สุวารี เป็น โฆษกประจําคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
4. พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง เป็น รองโฆษกประจําคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
5. พลตรี วิระ โรจนวาศ เป็น ประจําคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
6. พันเอก ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ เป็น ประจําคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
7. นายคนันท์ ชัยชนะ เป็น ประจําคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
8. นางสาวณัชฐานันท์ รูปขจร เป็น ประจําคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่ ตุลาคม พุทธศักราช 2559 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 20 ตุลาคม พุทธศักราช 2559

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/244/53.PDF

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

-