เสนอตั้งองค์กรขจัดระบบอุปถัมภ์ในข้าราชการ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เสนอตั้งองค์กรขจัดระบบอุปถัมภ์ในข้าราชการ

การเมือง
23 ธ.ค. 59
12:26
792
Logo Thai PBS
เสนอตั้งองค์กรขจัดระบบอุปถัมภ์ในข้าราชการ
กมธ.วิสามัญของ สนช.เสนอให้รัฐบาลจัดตั้งองค์กรหรือคณะกรรมการเฉพาะ ขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ หลังศึกษาและพบว่า สังคมไทยยังยึดติดกับระบบอุปถัมภ์ และกลายเป็นปัญหาในระบบข้าราชการไทย รวมไปถึงการเป็นช่องว่างให้เกิดการทุจริต

วันนี้ (23 ธ.ค.2559) ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รับทราบรายงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา เรื่องการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรมแล้ว โดย พล.ร.อ.ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง เสนอให้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเห็นควรเริ่มต้นปฏิบัติจากรัฐบาลด้วยการจัดตั้งเป็นองค์กรหรือคณะกรรมการเฉพาะ เพื่อการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม หรือประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

สำหรับสาระสำคัญในรายงานนั้น พบว่าปัญหาส่วนหนึ่งที่ทำให้ระบบราชการไทยไม่สามารถพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะยังมีการใช้ระบบอุปถัมภ์ที่ยึดกับความพึงพอใจของบุคคลเป็นสำคัญ ไม่ได้คำนึงถึงหลักคุณธรรม ความเสมอภาค ความรู้ความสามารถ ทำให้ข้าราชการขาดขวัญกำลังใจ คนเก่ง คนดี ไม่สามารถอยู่ในระบบได้ และกลายเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริต และชี้ว่าระบบอุปถัมภ์ได้สร้างความเสียหายในหลายมิติ

ทั้งนี้ยังมีข้อเสนอแนะ คือ การดำเนินการด้านนิติบัญญัติรัฐสภาควรทบทวนปรับปรุงกฎหมายที่มีช่องว่างให้เกิดระบบอุปถัมภ์ให้มีความทันสมัย และการดำเนินการด้านบริหาร ได้แก่ การยกระดับการแก้ปัญหาอุปถัมภ์เป็นวาระแห่งชาติการมีประมวลจริยธรรมที่ต้องมีจิตสำนึก และปฏิบัติอย่างจริงจังดังเช่นกฎเกณฑ์บางประเทศที่มีมาตรการป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่น

มีข้อเสนอให้ดำเนินการด้านตุลาการและกระบวนการให้ความเป็นธรรม ควรลดขั้นตอนกระบวนการเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้รวดเร็ว เป็นธรรม และเร่งเยียวยาผู้เสียหายทันที รวมถึงการเสนอให้ดำเนินการด้านสังคมและการรับรู้ ได้แก่ การจัดอบรมหลักสูตรปลูกฝังนักการเมือง ข้าราชการระดับสูง หรือวางกรอบของหลักสูตรเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองอย่างแท้จริง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง