25 องค์กรสื่อค้านร่าง ก.ม.ควบคุมสื่อ

สังคม
29 ม.ค. 60
12:30
802
Logo Thai PBS
25 องค์กรสื่อค้านร่าง ก.ม.ควบคุมสื่อ
25 องค์กรวิชาชีพสื่อประกาศจุดยืนคัดค้านแนวคิดของ สปท.และ สนช.ในการยกร่างกฎหมายควบคุมสื่อ 2 ฉบับ หลังมีเนื้อหาให้อำนาจรัฐ สามารถเข้าแทรกแซง ควบคุมการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน ผ่านสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ

วันนี้(29 ม.ค.2560) สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย 24 องค์กรวิชาชีพสื่อ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์คัดค้าน แนวคิดของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) ที่มีพล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร เป็นประธานได้ยกร่างกฎหมายการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน

ขณะที่ คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ก็ยกร่างกฎหมายสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติซึ่งร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้มีหลักการและเหตุผลไปในทิศทางเดียวกัน ในการเปิดประตูให้ฝ่ายอำนาจรัฐสามารถเข้าแทรกแซงควบคุมการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน ผ่านสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ โดยกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติให้มีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมเป็นกรรมการโดยตำแหน่งและยังเปิดช่องให้มีกรรมการอื่นอีก 4 คน ที่ฝ่ายรัฐสามารถคัดสรรเข้ามาเป็นกรรมการฯ จากกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติทั้งหมด 13 คน ในจำนวนนี้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพสื่อเพียง 5 คน

ทั้งนี้ สภาดังกล่าวยังมีอำนาจหน้าที่ในการออกใบอนุญาตและเพิกถอนใบอนุญาต ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนทุกแขนงได้ เท่ากับเปิดช่องให้อำนาจรัฐเข้ามาควบคุมสื่อแบบเบ็ดเสร็จขัดแย้งกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติที่กำหนดเอาไว้ชัดเจนว่า ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าว หรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพแต่สมควรมีกติกาที่บังคับกลไกให้องค์กรสื่อกำกับดูแลกันเอง ตามร่างกฎหมายฉบับที่องค์กรสื่อวิชาชีพสื่อมวลชนเสนอประกบกับร่างของ สปท.เพื่อให้สมกับเสรีภาพของสื่อมวลชนคือเสรีภาพของประชาชนนำเสนอข่าวอย่างรอบด้าน มีเสรีภาพบนความรับผิดชอบ ตามกรอบจริยธรรม คอยตรวจสอบประเด็นสาธารณะให้ผลประโยชน์สูงสุดเกิดกับสังคมส่วนรวม

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง