โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์” เป็นนายกราชบัณฑิตยสภา | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์” เป็นนายกราชบัณฑิตยสภา

สังคม
15 มี.ค. 60
13:45
758
Logo Thai PBS
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์” เป็นนายกราชบัณฑิตยสภา
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายกราชบัณฑิตยสภา และอุปนายกราชบัณฑิตยสภา 3 คน

เมื่อวันที่ 15 มี.ค.2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกราชบัณฑิตยสภาและอุปนายกราชบัณฑิตยสภา โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ปกรณ์ อดุลพันธุ์ เป็นนายกราชบัณฑิตยสภา ศาสตราจารย์อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ เป็นอุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ 1 และศาสตราจารย์สมบูรณ์ สุขสําราญ เป็นอุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2560 ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 8 เมษายน 2558 นั้น เนื่องจากนายกราชบัณฑิตยสภาและอุปนายกราชบัณฑิตยสภาดังกล่าว ได้ดํารงตําแหน่ง มาจะครบกําหนดตามวาระในวันที่ 11 เมษายน 2560 และในการประชุมราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกราชบัณฑิตเพื่อแต่งตั้ง เป็นนายกราชบัณฑิตยสภาและอุปนายกราชบัณฑิตยสภา รวม 3 ราย ดังนี้

1. นางโสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ เป็น นายกราชบัณฑิตยสภา
2. นายนิพนธ์ ทรายเพชร เป็น อุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ 1
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ เป็น อุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ 2

และได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกราชบัณฑิตยสภาและ อุปนายกราชบัณฑิตยสภาทั้ง 3 ราย ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ผู้รับสนองพระราชโองการ วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง