ขึ้นทะเบียนซากไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่โลก "สิรินธรนา โคราชเอนซิส" อายุ 100 ล้านปี | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ขึ้นทะเบียนซากไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่โลก "สิรินธรนา โคราชเอนซิส" อายุ 100 ล้านปี

สิ่งแวดล้อม
22 มี.ค. 60
14:08
1,905
Logo Thai PBS
ขึ้นทะเบียนซากไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่โลก "สิรินธรนา โคราชเอนซิส" อายุ 100 ล้านปี
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ขึ้นทะเบียนซากไดโนเสาร์ "สิรินธรนา โคราชเอนซิส" อายุ 100 ล้านปี 2 รายการ และซากดึกดําบรรพ์ อะเซอราเทอเรียม พอพันธ์ไน

วันที่ 21 มี.ค.2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง ให้ซากดึกดําบรรพ์เป็นซากดึกดําบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน

โดยมีรายละเอียดดังนี้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 26 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ พ.ศ.2551 และข้อ 4 (2) แห่งประกาศคณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกาศ เป็นแหล่งซากดึกดําบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนและเป็นซากดึกดําบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน พ.ศ.2552 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกาศเป็นแหล่งซากดึกดําบรรพ์ ที่ขึ้นทะเบียนและเป็นซากดึกดําบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ประกาศให้ซากดึกดําบรรพ์ รหัสประจําซากดึกดําบรรพ์ THF ชื่อซากดึกดําบรรพ์ อะเซอราเทอเรียม พอพันธ์ไน (Aceratherium porpani) สกุล/ประเภท สัตว์มีกระดูกสันหลัง หน่วยหิน ตะกอนยุคควอเทอร์นารี อายุ สมัยไมโอซีนตอนปลาย ประมาณ 7.4-5.9 ล้านปี ลักษณะ รูปพรรณ สัณฐาน กระดูกขากรรไกรล่างซ้ายสภาพเกือบสมบูรณ์ (Almost complete left mandible) ขนาด กว้าง 9.9 ซม. ยาว 44.3 ซม. สูง 6.6 ซม. น้ำหนัก 2,644 กรัม สถานที่ที่พบ บ่อทรายท่าช้าง ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา ชื่อผู้ค้นพบ นายพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ วันเดือนปีที่พบ พ.ศ.2551 เจ้าของ/หรือผู้ครอบครอง สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตามรูปถ่ายแนบท้ายประกาศนี้ เป็นซากดึกดําบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


นอกจากนี้ ยังประกาศให้ซากดึกดำบรรพ์ รหัสประจําซากดึกดําบรรพ์ THF ชื่อซากดึกดำบรรพ์ สิรินธรนา โคราชเอนซิส (Sirindhorna Khorattensis) สกุล/ประเภท สัตว์มีกระดกูสันหลัง หน่วยหิน หมวดหินโคกกรวด กลุ่มหินโคราช อายุ ยุคครีเทเชียสตอนต้น ประมาณ 100 ล้านปี ลักษณะ รูปพรรณ สัณฐาน กระดูกโหนกแก้มขวาของไดโนเสาร์ (Right jugal) ขนาด กว้าง 11 ซม. ยาว 20.8 ซม. หนา 3.4 ซม. น้ำหนัก 172.98 กรัม สถานที่ที่พบ บ้านสะพานหิน ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ชื่อผู้ค้นพบ คณะสำรวจไดโนเสาร์ ไทย-ญี่ปุ่น วันเดือนปีที่พบ พ.ศ.2550 เจ้าของ/หรือผู้ครอบครอง สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตามรูปถ่ายแนบท้ายประกาศนี้ เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

และประกาศให้ซากดึกดำบรรพ์ รหัสประจําซากดึกดําบรรพ์ THF ชื่อซากดึกดำบรรพ์ สิรินธรนา โคราชเอนซิส (Sirindhorna Khorattensis) สกุล/ประเภท สัตว์มีกระดูกสันหลัง หน่วยหิน หมวดหินโคกกรวด กลุ่มหินโคราช อายุ ยุคครีเทเชียสตอนต้น ประมาณ 100 ล้านปี ลักษณะ รูปพรรณ สัณฐาน กระดูกขากรรไกรบนซ้ายของไดโนเสาร์ (A left maxilla) ขนาด กว้าง 81.1 ซม. ยาว 32.1 ซม. หนา 42.2 ซม. น้ำหนัก 837.1 กรัม สถานที่ที่พบบ้านสะพานหิน ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ชื่อผู้ค้นพบ คณะสำรวจไดโนเสาร์ ไทย-ญี่ปุ่น วันเดือนปีที่พบ พ.ศ.2550 เจ้าของ/หรือผู้ครอบครอง สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตามรูปถ่ายแนบท้ายประกาศนี้ เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ.2560
ทศพร นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง