ประกาศ"อุทยานแห่งชาติ"แห่งใหม่กว่า 2 แสนไร่ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ประกาศ"อุทยานแห่งชาติ"แห่งใหม่กว่า 2 แสนไร่

สิ่งแวดล้อม
26 มี.ค. 60
08:01
8,698
Logo Thai PBS
ประกาศ"อุทยานแห่งชาติ"แห่งใหม่กว่า 2 แสนไร่
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาประกาศให้ที่ดินป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ จ.น่าน และอ.ท่าปลาจ.อุตรดิตถ์ให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งใหม่ รวมพื้นที่ 214,058ไร่

วานนี้(25มี.ค.2560) ผู้สื่อข่าวรายงาว่า ราชกิจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ในท้องที่ตําบลน้ําตก ตําบลบัวใหญ่ ตําบลสันทะ อําเภอนาน้อย ตําบลเมืองลี ตําบลบ่อแก้ว ตําบลนาทะนุง ตําบลปิงหลวง อําเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน และตําบลนางพญา อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ให้เป็นอุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2560

เนื้อหาในราชกิจจานุเบกษา มีรายละเอียดระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรกําหนดบริเวณที่ดินป่าฝั่งขวาแม่น้ําน่านตอนใต้ ในท้องที่ตําบลน้ําตก ตําบลบัวใหญ่ ตําบลสันทะ อําเภอนาน้อย ตําบลเมืองลี ตําบลบ่อแก้ว ตําบลนาทะนุง ตําบลปิงหลวง อําเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน และตําบลนางพญา อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา22 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 และมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินป่าฝั่งขวา แม่น้ำน่านตอนใต้ ในท้องที่ตําบลน้ำตก ตําบลบัวใหญ่ ตําบลสันทะ อําเภอนาน้อย ตําบลเมืองลี ตําบลบ่อแก้ว ตําบลนาทะนุง ตําบลปิงหลวง อําเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน และตําบลนางพญา อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2560”

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้บริเวณที่ดินป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ ในท้องที่ตําบลน้ำตก ตําบลบัวใหญ่ ตําบลสันทะ อําเภอนาน้อย ตําบลเมืองลี ตําบลบ่อแก้ว ตําบลนาทะนุง ตําบลปิงหลวง อําเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน และตําบลนางพญา อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นอุทยานแห่งชาติ

มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการตาม พระราชกฤษฎีกานี้ ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร

ทั้งนี้ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากบริเวณที่ดินป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ ในท้องที่ตําบลน้ําตก ตําบลบัวใหญ่ ตําบลสันทะ อําเภอนาน้อย ตําบลเมืองลี ตําบลบ่อแก้ว ตําบลนาทะนุง ตําบลปิงหลวง อําเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน และตําบลนางพญา อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื้อที่ ประมาณ 342.49ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 214,058ไร่ ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ และมีค่า เช่น พันธุ์ไม้ ของป่า สัตว์ป่านานาชนิด ตลอดจนทิวทัศน์ที่สวยงามยิ่ง สมควรกําหนดให้เป็น อุทยานแห่งชาติตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2404 เพื่อสงวนไว้ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิม มิให้ถูกทําลายหรือเปลี่ยนแปลงไป เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชน และเพื่อ อํานวยประโยชน์อื่นแก่รัฐและประชาชน จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง