"ฆ่าหั่นศพ" ติด 1 ใน 3 ข่าวอาชญากรรมสะเทือนใจ สวนดุสิตโพล | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"ฆ่าหั่นศพ" ติด 1 ใน 3 ข่าวอาชญากรรมสะเทือนใจ สวนดุสิตโพล

สังคม
11 มิ.ย. 60
10:01
1,089
Logo Thai PBS
"ฆ่าหั่นศพ" ติด 1 ใน 3 ข่าวอาชญากรรมสะเทือนใจ สวนดุสิตโพล
สวนดุสิตโพล สำรวจข้อมูลข่าวอาชญากรรมสุดสะเทิอนใจ ชี้คดีฆ่าหั่นศพ-ฆ่าโบกปูนสามเณรปลื้ม และชิงทรัพย์หญิงชรา ขณะที่ยังสะท้อนสังคมไทยมีความเสื่อมโทรม คนขาดคุณธรรม กฎหมายไม่เข้มงวด พร้อมแนะสื่อเลี่ยงภาพ ข่าวที่ไม่เหมาะสม

วันนี้(11 มิ.ย.2560)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สวนดุสิตโพล ของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศเรื่อง ข่าวอาชญากรรมในสังคมไทย โดยสำ รวจจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,149 คน ระหว่างวันที่ 5-10 มิ.ย.นี้ โดยเห็นว่า การแสดงความคิดเห็นของประชาชน จะเป็นส่วนหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่มีผลกระทบและควรเร่งแก้ไข เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่ออาชญากรรมในสังคมไทย

สำหรับผลการสำรวจ มีดังนี้ 3 อันดับข่าวอาชญากรรมที่ประชาชนคิดว่าสะเทือนใจมากที่สุดอันดับ 1 คดีฆ่าหั่นศพน้องแอ๋ม ร้อยละ 84 อันดับ 2 คดีฆ่าโบกปูนสามเณรปลื้ม ร้อยละ 75 อันดับ 3 คดีฆ่าชิงทรัพย์ฟันคอหญิงวัยชราร้อยละ 67

ส่วนคำถามที่ว่า ประชาชนคิดอย่างไร กับข่าวอาชญากรรมต่างๆที่มีความโหดเหี้ยมมากขึ้นในทุกวันนี้ อันดับ 1 แสดงถึงความเสื่อมโทรมทางสังคมที่ตกต่ำร้อยละ 79 อันดับ 2 อยากให้ลงโทษผู้กระทำผิดให้รุนแรงยิ่งขึ้น ร้อยละ 76 อันดับ 3 ภาครัฐต้องแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง รอ้ยละ 65

แนะสื่อเสนอข่าวเชิงบวก-เลีี่ยงภาพไม่เหมาะสม

ขณะที่ยังมีการสำรวจอีกว่า จากข่าวอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สะท้อนปัญหาสังคมไทยอย่างไรบ้าง พบว่า อันดับ 1 คนขาดคุณธรรม ศีลธรรม ไร้จิตสำนึกร้อยละ 83 อันดับ 2 เศรษฐกิจตกต่ำ เป็นหนี้ ไม่มีเงินร้อยละ 80 อันดับ 3 กฎหมายไม่เข้มงวด สองมาตรฐานร้อยละ 72 อันดับ 4 ครอบครัวแตกแยก ขาดการอบรมเลี้ยงดูที่ดี ร้อยละ 69 และอันดับ 5 สื่อนำเสนอข่าวที่รุนแรง เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบ ร้อยละ 57

สวนดุสิตโพล ยังระบุว่าจากคำถามว่าประชาชนมีแนวทางแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นอย่างไร? อันดับ 1 ทุกคนต้องช่วยกันสอดส่องดูแล ทำให้สังคมน่าอยู่ ร้อยละ 75 อันดับ 2 กฎหมายต้องเข้มแข็ง ลงโทษอย่างรุนแรงให้เป็นเยี่ยงอย่าง ร้อยละ 73 อันดับ 3 รัฐบาลต้องพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนร้อยละ 67

ส่วนคำถามว่า ประชาชนคิดว่าสื่อมวลชนควรนำเสนอข่าวอาชญากรรมในรูปแบบใดจึงจะเหมาะสม พบว่า อันดับ 1 นำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์ ข่าวเชิงบวก เป็นประโยชน์ร้อยละ 68 อันดับ 2 มีจรรยาบรรณและมาตรฐานในการนำเสนอข่าว ร้อยละ 66 อันดับ 3 เสนออย่างระมัดระวัง รอบคอบ ไม่กระทบต่อรูปคดี ร้อยละ 60 อันดับ 4 ใช้ภาพข่าวที่เหมาะสม ควรเซ็นเซอร์ภาพที่น่ากลัวร้อยละ 56 อันดับ 5 คำนึงถึงสภาพจิตใจของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สูญเสีย ร้อยละ 50

ข่าวที่เกี่ยวข้อง