พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ 4 คน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ 4 คน

พระราชสำนัก
5 มิ.ย. 62
20:46
57,920
Logo Thai PBS
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ 4 คน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายใน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เหรียญรัตนาภรณ์ และเข็มราชวัลลภ จํานวน 4 คน

วันนี้ (5 มิ.ย.2562) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เหรียญรัตนาภรณ์ และเข็มราชวัลลภ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายใน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เหรียญรัตนาภรณ์ และเข็มราชวัลลภ จํานวน 4 คน ดังนี้

1.พลตรีหญิง วิมล ทองพายัพ เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้นทุติยจุลจอมเกล้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3 และเข็มราชวัลลภทองคําลงยา

2.พลตรีหญิง ธารินี รอดสน เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้นตติยจุลจอมเกล้า เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4 และเข็มราชวัลลภทองคําลงยา

3.พันตรีหญิง นฤมล สัมผัส เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

4.นางพิทยา สาระมิตร เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. 2562

ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ค. 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง