โปรดเกล้าฯ 4 สมเด็จฯ ใหม่ "เจ้าคุณธงชัย" ได้รับสถาปนาด้วย

สังคม
26 ก.ค. 62
14:34
6,222
Logo Thai PBS
โปรดเกล้าฯ 4 สมเด็จฯ ใหม่ "เจ้าคุณธงชัย" ได้รับสถาปนาด้วย
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา จะมีการเลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ จำนวน 74 รูป พระพรหมวชิรญาณ และเจ้าคุณธงชัย จะได้รับโปรดฯ สถาปนาด้วย

วันนี้ (26 ก.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ จำนวน 74 รูป โดยจะเข้ารับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ดังนี้

พระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา กทม. เป็น สมเด็จพระมหาธีราจารย์, พระสาสนโสภณ วัดโสมนัสวิหาร กทม. เป็น สมเด็จพระมหามุนีวงศ์, พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กทม. เป็น สมเด็จพระมหาวีรวงศ์, พระพรหมมังคลาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม กทม. เป็น สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี

พระธรรมโสภณ วัดสุทธจินดา นครราชสีมา เป็น พระสาสนโสภณ, พระธรรมเสนานุวัตร วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก เป็น พระพุทธิวงศมุนี, พระธรรมรัตนดิลก วัดสุทัศน์เทพวราราม กทม. เป็น พระวิสุทธาธิบดี, พระธรรมเจติยาจารย์ วัดพระศรีมหาธาตุ กทม. เป็น พระพรหมมุนี, พระธรรมมงคลญาณ วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร กทม. เป็น พระพรหมมงคลญาณ

พระเทพประสิทธิโสภณ วัดเทพศิรินทราวาส กทม. เป็น พระธรรมโสภณ, พระเทพสุธี วัดศรีสุริยวงศาราม ราชบุรี เป็น พระธรรมวุฒาจารย์, พระเทพเมธี วัดอรุณราชวราราม กท. เป็น พระธรรมรัตนดิลก, พระเทพวิสุทธิญาณ วัดอนาลโยทิพยาราม พะเยา เป็น พระธรรมวิสุทธิญาณ, พระเทพรัตนสุธี วัดเขียนเขต ปทุมธานี เป็น พระธรรมรัตนาภรณ์, พระเทพวีราภรณ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กทม. เป็น พระธรรมรัตนากร, พระราชประสิทธิวิมล วัดระฆังโฆสิตาราม กทม. เป็น พระเทพประสิทธิคุณ, พระราชญาณปรีชา วัดราชาธิวาส กทม. เป็น พระเทพวิสุทธิญาณ, พระราชรัตนกวี วัดมหาธาตุ ยโสธร เป็น พระเทพวงศาจารย์, พระราชเจติยาจารย์ วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่ เป็น พระเทพวุฒาจารย์, พระราชปริยัติโสภณ วัดหนองกุง ขอนแก่น เป็น พระเทพวิสุทธิคุณ

พระราชคุณาภรณ์ วัดภูมินทร์ น่าน เป็น พระเทพนันทาจารย์, พระราชสิทธิมุนี วัดมหาธาตุ กทม. เป็น พระเทพวิสุทธิมุนี, พระราชรัตนสุธี วัดชนะสงคราม กทม. เป็น พระเทพรัตนสุธี, พระราชธรรมสุธี วัดเกตการาม สมุทรสงคราม เป็น พระเทพสุเมธี, พระราชวิสุทธิเมธี วัดไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี เป็น พระเทพปริยัติโสภณ, พระราชโสภณ วัดราษฎร์บำรุง กทม. เป็น พระเทพญาณโสภณ, พระราชศิริธรรมเมธี วัดคูหาสวรรค์ พัทลุง เป็น พระเทพปริยัติคุณ, พระราชวรมุนี วัดสังเวชวิศยาราม กทม. เป็น พระเทพเวที, พระราชศาสนกิจโสภณ วัดเสมียนนารี กทม. เป็น พระเทพวรสิทธาจารย์, พระราชปริยัติเมธี วัดสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี เป็น พระเทพปริยัติกวี

พระราชสีมาภรณ์ วัดบึง นครราชสีมา เป็น พระเทพสีมาภรณ์, พระราชวรเมธี วัดประยุรวงศาวาส กทม. เป็น พระเทพปวรเมธี, พระราชสุเมธาจารย์ วัดอมราวดี สหราชอาณาจักร เป็น พระเทพญาณวิเทศ, พระศรีสุธรรมโมลี วัดโมลีโลกยาราม กทม. เป็น พระราชปริยัติบดี, พระพิศาลสารคุณ วัดศรีจันทร์ ขอนแก่น เป็น พระราชวุฒาจารย์, พระวินัยโกศล วัดศรีอุบลรัตนาราม อุบลราชธานี เป็น พระราชธรรมสุธี, พระศรีวิสุทธิคุณ วัดศาลาลอย สุรินทร์ เป็น พระราชวิมลโมลี, พระศรีปริยัติโมลี วัดราชนัดดาราม กทม. เป็น พระราชศิริธรรมเมธี, พระโสภณคณาภรณ์ วัดบวรนิเวศ กทม. เป็น พระราชญาณปรีชา, พระศรีรัตนมุนี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก เป็น พระราชรัตนสุธี

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง