ด่วน! ศาลปกครองไม่รับคำฟ้องคดีแบน 3 สารเคมี | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ด่วน! ศาลปกครองไม่รับคำฟ้องคดีแบน 3 สารเคมี

สิ่งแวดล้อม
1 พ.ย. 62
19:27
1,900
Logo Thai PBS
ด่วน! ศาลปกครองไม่รับคำฟ้องคดีแบน 3 สารเคมี
ด่วน! ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้อง คดียกเลิกการใช้สารเคมี 3 ชนิด เนื่องจากมติของคณะ กก.วัตถุอันตราย ยังไม่มีผลทางกฎหมาย เป็นกฎ คำสั่งที่จะนำมาฟ้องขอให้ศาลปกครอง มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนได้จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา และให้จำหน่ายคดีออก

วันนี้ (1 พ.ย.2562) ศาลปกครองกลางมีคำสั่งในคดีหมายเลขดำที่ ส.26/2562 คดีหมายเลขแดงที่ ส.44/2562 ระหว่าง น.ส.อัญชุลี ลักษณ์อำนวยพร ที่ 1 กับพวกรวม 1,091 คน ผู้ฟ้องคดี กับ คณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งพันเก้าสิบเอ็ดคน ฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 มีมติในการประชุมครั้งที่ 41-9/2562

เมื่อวันที่ 22 ต.ค.2562 เห็นชอบตามที่กรมวิชาการเกษตรเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงชนิดของวัตถุอันตรายไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอตจากวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 คือ วัตถุอันตรายที่ห้ามมิให้มีการผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 มีมติในการประชุม ครั้งที่ 4/2560  ให้ยกเลิกการใช้วัตถุอันตรายดังกล่าว เป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ไม่มีมาตรการในการเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับความเสียหายจากมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และที่ 2 ดังกล่าว ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

 

ศาลปกครองกลางพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงชนิดของวัตถุอันตรายไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต จากวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 นั้น พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มาตรา 18  วรรคสอง กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ร่วมกันระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยการออกเป็นประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เมื่อมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1ในการประชุมครั้งที่ 41–9/2562 เมื่อวันที่ 22 ต.ค.2562 เป็นเพียงมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกรมวิชาการเกษตร ที่ขอให้มีการเปลี่ยนแปลงชนิดของวัตถุอันตรายไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต จากวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4โดยกรมวิชาการเกษตรจะต้องไปจัดทำร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนแล้วนำร่างประกาศดังกล่าวมาเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ในการประชุมครั้งต่อไป

อ่ายข่าว ศาลปกครองยังไม่มีคำสั่ง หลังเกษตรกรฟ้องขอระงับมติแบน 3 สาร

 

มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1  ดังกล่าวจึงเป็นเพียงขั้นตอนการเตรียมการที่จะจัดให้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ยังไม่มีผลทางกฎหมายเป็นกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดที่จะนำมาฟ้องขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบกับมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

เช่นเดียวกับมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ในการประชุมครั้งที่ 4/2560  ที่มีมติให้ยกเลิกการใช้วัตถุอันตรายไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต ก็เป็นเพียงการเสนอความเห็นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูงตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2383 /2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ลงวันที่ 26 ธ.ค.2559 เท่านั้น ไม่มีผลทางกฎหมายเป็นกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดของฝ่ายปกครองที่จะนำมาฟ้องขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนได้เช่นกัน

ศาลปกครองกลางจึงไม่อาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งพันเก้าสิบเอ็ดคนไว้พิจารณาได้ และไม่จำต้องวินิจฉัยตามคำขอเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว ศาลปกครองกลางจึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

มติแบน! "3 สารเคมีเกษตร" บังคับใช้ 1 ธ.ค.นี้

ไทม์ไลน์สู่เส้นทางแบน 3 สารเคมีเกษตร

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง