ป.ป.ช. ฟัน 4 จนท.รัฐ -ซิโนไทย คดีสินบนข้ามชาติโรงไฟฟ้าขนอม | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ป.ป.ช. ฟัน 4 จนท.รัฐ -ซิโนไทย คดีสินบนข้ามชาติโรงไฟฟ้าขนอม

สิ่งแวดล้อม
13 พ.ย. 62
14:35
600
Logo Thai PBS
ป.ป.ช. ฟัน 4 จนท.รัฐ -ซิโนไทย คดีสินบนข้ามชาติโรงไฟฟ้าขนอม
ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด 4 เจ้าหน้าที่รัฐ กรณีสินบน 20 ล้านบาท แลกให้เรือขนส่งอุปกรณ์โรงไฟฟ้าขนอมเทียบท่า

วันนี้ (13 พ.ย.2562) นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสํานักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐ 4 คน กรณีร่วมกันเรียกรับเงินจํานวน 20,000,000 บาท จากบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่รับว่าจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนอม จ.นครศรีธรรมราช เพื่อแลกกับการอนุญาตให้ใช้ ท่าเทียบเรือชั่วคราวบริเวณโรงไฟฟ้า ตลอดจนให้เรือลําเลียงเข้าเทียบท่าเพื่อขนถ่ายชิ้นส่วนของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า โดยไม่ชอบและชี้มูลความผิด บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ อีก 2 คน ในฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้ง 4 คน ในการกระทําความผิดดังกล่าว

การไต่สวนคดีนี้เริ่มต้นขึ้น เมื่อเดือน พ.ย.2560 โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นองค์คณะในการ ไต่สวนข้อเท็จจริง และมีนายวิทยา อาคมพิทักษ์ และนายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร เป็นกรรมการผู้รับผิดชอบสํานวน ซึ่งการไต่สวนข้อเท็จจริง มีการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ จากพยานหลักฐานข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เมื่อปี พ.ศ. 2556 บริษัทค้าร่วม (Consortium) ประกอบด้วย บริษัท สัญชาติญี่ปุ่น และบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) ได้รับว่าจ้างให้ดําเนินการ ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ที่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวเป็นโรงไฟฟ้า ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จํากัด (KEGCO) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม EGCO Group ที่เป็นบริษัทเอกชนผู้ทําการผลิต และจําหน่ายกระแสไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ต่อมา ในเดือน ก.พ.2558 เรือลําเลียง 3 ลํา ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเทียบท่าได้ เนื่องจากมีขนาดใหญ่เกินกว่าท่าเทียบเรือที่จะรองรับได้ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 4 คน ประกอบด้วย 1. นาวาโท สาธิต ชินวรณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครศรีธรรมราช ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ตรวจการขนส่งทางน้ํา งานตรวจเรือ งานทะเบียนเรือและงานคนประจําเรือในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

2. นายคณิน เมืองด้วง รองนายกเทศมนตรีตําบลท้องเนียน ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในการสั่ง หรือปฏิบัติราชการแทน ในด้านงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ความปลอดภัยของชุมชน รวมถึงการขนส่งทางน้ําหรือทางบกที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเดือดร้อนกับ ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลท้องเนียน ดูแลรักษาทางน้ํา รวมทั้งการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.นายอภิชาติ สวัสดิรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตําบลท้องเนียน ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ช่วยเหลือ นายอําเภอในการปฏิบัติหน้าที่และมีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้กับประชาชน ในหมู่บ้าน

4. พ.ต.ท.สันติพงษ์ พันธ์สวัสดิ์ สารวัตรสถานีตํารวจน้ํา 4 กองกํากับการ 6 กองบังคับ การตํารวจน้ํา ซึ่งมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม สืบสวนการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันเรียกรับเงินจํานวน 20,000,000 บาท จากผู้แทนของบริษัท มิตซูบิชิ ฮิตาชิ พาวเวอร์ ซิสเต็มส์ จํากัด (Mitsubishi Hitadi Power Systems Ltd : “WMHPS”) ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่มาปฏิบัติงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า เพื่อแลกกับการอนุญาตให้เรือลําเลียงชิ้นส่วนอุปกรณ์ ก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่นําเข้าจากต่างประเทศสามารถเข้าเทียบท่าเทียบเรือชั่วคราวบริเวณโรงไฟฟ้าได้ แม้ว่าเรือจะมี ขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะเข้าเทียบท่าเทียบเรือชั่วคราวตามที่ขออนุญาตก่อสร้างไว้ ซึ่งผู้บริหารของบริษัท MHPs ตัดสินใจที่จะจ่ายเงินสินบนจํานวน 20,000,000 บาท เพราะหากการขนส่งชิ้นส่วนเครื่องจักรเกิดการหยุดชะงัก จะทําให้การก่อสร้างไม่ทันกําหนดเวลาการส่งมอบงาน และบริษัท MHS จะต้องเสียค่าปรับตามสัญญาถึงวันละ 40 ล้านเยน (คิดเป็นเงินไทยประมาณ 11,000,000 บาท)


ทั้งนี้ ปรากฏข้อเท็จจริงว่า บริษัท ซิโน-ไทยฯ และผู้บริหารระดับสูง 2 คน ได้แก่ นายภาคภูมิ ศรีชํานิ กรรมการผู้จัดการ และนายราเกส กาเลีย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการส่วนงานปฏิบัติการได้ให้ความช่วยเหลือ ในการกระทําความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐในการเรียกรับสินบนจากบริษัทญี่ปุ่น โดยมีการจัดทําสัญญาที่ไม่มี การจ้างงานจริง เพื่อให้บริษัท ซิโน-ไทยฯ จัดเตรียมสินบนเป็นเงินสด 20,000,000 บาท ต่อมา มีการมอบเงินสินบน ให้กับผู้แทนบริษัทญี่ปุ่นที่สํานักงานใหญ่ของบริษัทซิโน-ไทยฯ เพื่อให้ขนเงินไปยังพื้นที่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้ง 4 คน ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่าในช่วงเวลาเดียวกัน เรือลําเลียงก็สามารถเทียบทําและขนถ่ายชิ้นส่วนของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ณ ท่าเทียบเรือชั่วคราวโรงไฟฟ้าขนอมได้ แม้ว่าจะไม่มีการแก้ไขเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือให้ถูกต้องตามระเบียบของกรมเจ้าท่าแต่อย่างใด


คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหามีมูลความผิด ดังนี้


กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐจํานวน 4 คน ประกอบด้วย น.ท.สาธิต ชินวรณ์ นายคณิน เมืองด้วง นายอภิชาติ สวัสดิรัตน์ และ พ.ต.ท.สันติพงษ์ พันธ์สวัสดิ์ มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทําการหรือไม่กระทําการ อย่างใดในตําแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 และ

สําหรับราย นายคณิน เมืองด้วง รองนายกเทศมนตรีตําบลท้องเนียน มีมูลเป็นความผิดอันเป็นเหตุให้พ้นจากตําแหน่งได้ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 73 และส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐ อีก 3 คน มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

กลุ่มผู้สนับสนุน ได้แก่ บริษัท ซิโน-ไทยฯ นายภาคภูมิ ศรีน และ นายราเกส กาเลีย มีมูลความผิดทางอาญา ฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดในตําแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ และฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 86

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง