เทศบาลเกาะสมุย เข้มงวดเข้า-ออก จนถึงสิ้น เม.ย. | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เทศบาลเกาะสมุย เข้มงวดเข้า-ออก จนถึงสิ้น เม.ย.

ภูมิภาค
6 เม.ย. 63
11:30
613
Logo Thai PBS
เทศบาลเกาะสมุย เข้มงวดเข้า-ออก จนถึงสิ้น เม.ย.
วันนี้ ( 6 เม.ย.2563) เทศบาลเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ออกประกาศเข้มงวดเข้า-ออก เกาะสมุย มีผลตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. - 30 เม.ย.นี้

วันนี้ ( 6 เม.ย.2563) เทศบาลเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ออกประกาศห้ามเข้า - ออก เกาะสมุย มีผลตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. - 30 เม.ย. โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ประกาศเทศบาลเกาะสมุย

เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้ประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินใน ทุกเขตพื้นที่หัวราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 25 มี.ค.2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.2563 ถึงวันที่ 30 เม.ย.2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับ สถานการณ์การแพร่ระบาดที่ขยายไปในวงกว้าง มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โตยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหาทางลดการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสียงสูง ซึ่งต้องกำหนดมาตรการเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเร่งด่วน

ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เทศบาลเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 เตรส ประกอบมาตรา 56 มาตรา 53 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งนายกเทศมนตรีเกาะสมุยมีอำนาจหน้าที่ป้องกันและระงับโรคคิตต่อ และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

กำหนดให้นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย เป็นเจ้าพนักงานควบคุม โรคติดต่อ เทศบาลนครเกาะสมุยจึงออกประกาศ ดังนี้

1.ห้ามบุคคลใดเดินทางเข้าเขตพื้นที่เทศบาลนครเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เว้นแต่ผู้ที่มีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐที่มีอายุไม่กิน 76 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มาแสดงว่า ปลอดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค การควบคุมป้องกันโรค การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้า
อุปโภคบริโภคทางการเกษตร ปศุสัตว์ อาหารสัตว์ แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง การไปรษณีย์ อุปกรณ์ เครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เช่น ยานพาหนะเพื่อการขนส่งยา อุปกรณ์วัสดุ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ทางการแพทย์ ยานพาหนะเพื่อการฉุกเฉินทางการแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาล ยานพาหนะเพื่อการขนส่งเงินของธนาคาร สถาบันการเงิน ยานพาหนะเพื่อขนส่งวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรก่อสร้าง ชิ้นส่วน ประกอบซ่อมบำรุง ยานพาหนะ เพื่อขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์ เป็นต้น

2.สำหรับบุคคลตามข้อ 1.ซึ่งแสดงใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลขอรัฐว่า ปลอดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงการติดโรคหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นพาหนะนำโรค จะต้องถูกกักกันเฝ้าระวังเป็นระยะเวลา 14 วัน ณ สถานที่ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคกำหนดไว้

3.หากบุคคลใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องเดินทางเข้าออก พื้นที่เทศบาลนครเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ให้หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานต้นสังกัด ออกหนังสือรับรองการปฏิบัติงานที่มีความจำเป็นเดินทางเข้าออก พร้อมบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐให้กับ เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจใช้ในการพิจารณาให้เดินทางเข้าออก พื้นที่ได้

ผู้ใดฝ่าฝืนประกาศนี้ จะมีความผิตตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ.2558 โทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย.2563 ถึงวันที่ 30 เม.ย.2563

ประกาศ ณ วันที่ 6 เตือน เม.ย. 2563

(นายรามเนตร ใจกว้าง)

นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง