มาตรฐานการตรวจพิสูจน์คนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

มาตรฐานการตรวจพิสูจน์คนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม

สังคม
7 พ.ค. 63
21:55
620
Logo Thai PBS
มาตรฐานการตรวจพิสูจน์คนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ก.ยุติธรรม ระดมความคิดเห็นจากเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เร่งจัดทำมาตรฐานการตรวจพิสูจน์พัฒนาฐานข้อมูลและระบบติดตามคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม เพื่อให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต

วันนี้ (7 พ.ค.2563) นายโกมล พรมเพ็ง รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ในฐานะประธานคณะทำงานภาคประชาสังคมด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม ประชุมร่วมกับคณะทำงานภาคประชาสังคมด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม

โดยมีตัวแทนจาก ศูนย์ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงา ศูนย์คนหายไทยพีบีเอส มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มูลนิธิร่วมกตัญญู สมาคมพุทธมามกสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทย มูลนิธิไตรคุณธรรม มูลนิธิพุทธสมาคมสว่างอริยะธรรมสถาน จ.นครนายก กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พม. ใน หัวข้อ “รูปแบบและกฎระเบียนที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลและภาพคนหาย และ/หรือ ศพนิรนาม” เพื่อนำไปประกอบกับการจัดทำมาตรฐานการตรวจพิสูจน์พัฒนาฐานข้อมูลด้านคนหายฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ และประชาชนเข้าถึงข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน

 

 

การขับเคลื่อนและจัดทำมาตรฐานการตรวจพิสูจน์พัฒนาฐานข้อมูลและระบบติดตามคนหาย คนนิรนามและศพนิรนามในภาคประชาสังคม เป็นการขับเคลื่อนงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ.2558 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม หรือ ค.พ.ศ. จึงได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังและข้อเสนอ

 

 

นายโกมล พรมเพ็ง รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าแผนปฎิบัติการด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม ประจำปี พ.ศ.2562–2565 ว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม (ค.พ.ศ.) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 ต.ค.2562 เห็นชอบตามร่างนโยบายแผนแม่บทและแผนปฎิบัติการด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม โดยมีการประชุมทบทวนปรับปรุงแผนแม่บทและแผนปฎิบัติการฯและได้มีการเสนอนโยบายแผนแม่บทและแผนปฎิบัติการฯถึงเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผ่านสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

โดยแผนปฎิบัติการแผนปฎิบัติการด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม มีทั้งหมด 7 โครงการ ได้แก่
1.โครงการจัดตั้งหน่วยปฎิบัติการพิเศษสำหรับการติดตามคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม
2.โครงการพัฒนาสมรรถนะระดับสูงของบุคคลที่ปฎิบัติงานด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม
3.โครงการจัดการองค์ความรู้ด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม
4.โครงการประชุมวิชาการด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม
5.โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม
6.โครงการบูรณาการความร่วมมือในการตรวจพิสูจน์คนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม
7.โครงการเฝ้าระวังและการป้องกันเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม

นอกจากนี้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้จัดทำคู่มือการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพิสูจน์บุคคลทั้งการจัดเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม การบันทึกรูปพรรณสันฐาน การจัดเก็บลายนิ้วมือ การถ่ายภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล โดยการจัดทำระบบ Mobile Application เพื่อให้ประชาชนแจ้งคนหายผ่านระบบและส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้กับเจ้าหน้าที่ได้ สามารถสืบค้นข้อมูลจากการเผยแพร่คนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม รวมทั้งการติดตามสถานะคดีของตนเองได้ เป็นต้น

 

 

ท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 8 อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210 โทรศัพท์ 02-142 3491 , 02-142-3492 หรือหากท่านใดต้องการแจ้งข้อมูลคนหาย ติดต่อศูนย์คนหายไทยพีบีเอส โทร.02-790-2111 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น. 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง