มหาดไทยแจ้งผู้ว่าฯ ตั้ง ศปก.ป้องกัน COVID-19 ทุกระดับ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

มหาดไทยแจ้งผู้ว่าฯ ตั้ง ศปก.ป้องกัน COVID-19 ทุกระดับ

การเมือง
8 พ.ค. 63
09:56
1,306
Logo Thai PBS
มหาดไทยแจ้งผู้ว่าฯ ตั้ง ศปก.ป้องกัน COVID-19 ทุกระดับ
มหาดไทยแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง ศปก.ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และเทศบาลนคร เทศบาลเมือง หน้าที่ดำเนินการติดตามการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

วันนี้ (8 พ.ค.2563) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้ดำเนินการตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค หรือ ศปก.ในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ตามโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้ พร้อมสั่งให้กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคในพื้นที่อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้การกำกับดูแลตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ซึ่งตามโครงสร้างกำหนดให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้แต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด หรือ ศปก.จ. และเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ โดยมีรอง ผอ.รมน.จังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการอื่นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรเป็นคณะทำงาน

โดยยังมีปลัดจังหวัดและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นเลขานุการร่วม มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค.

ส่วนศูนย์การควบคุมอำเภอ หรือ ศปก.อ. มีนายอำเภอเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ และมีปลัดหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ท้องถิ่นอำเภอ กำนัน และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอที่นายอำเภอเห็นสมควรแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน และมีปลัดอำเภอและสาธารณสุขอำเภอเป็นเลขานุการร่วม

ขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล หรือ ศปก.อ. มีปลัดอำเภอเป็นผู้รับผิดชอบประจำตำบล หรือ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอที่นายอำเภอมอบหมาย เป็นหัวหน้าส่วนปฏิบัติการ และมีตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรที่รับผิดชอบตำบล ข้าราชการผู้รับผิดชอบระดับตำบลที่นายอำเภอแต่งตั้ง ผู้บริหารปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านเป็นคณะทำงาน ซึ่งมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต.เป็นเลขานุการ

นอกจากนี้ศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนคร หรือเทศบาลเมือง ตามโครงสร้างมีนายกเทศมนตรีเทศบาลนคร หรือนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.ทน.และ ศปก.ทม. โดยมีปลัดเทศบาลนครหรือปลัดเทศบาลเมือง เจ้าหน้าที่เทศกิจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลนคร เทศบาลเมืองที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรแต่งตั้ง และตัวแทนประธานชุมชนในเขตเทศบาลจำนวนไม่เกิน 2 คนเป็นคณะทำงาน และมีผู้อำนวยการหน่วยการสำนักกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นเลขานุการ

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง