กรมอนามัยแนะสถานศึกษาประเมินความพร้อม 6 มิติ ก่อนเปิดเรียน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กรมอนามัยแนะสถานศึกษาประเมินความพร้อม 6 มิติ ก่อนเปิดเรียน

สังคม
27 พ.ค. 63
15:05
7,696
Logo Thai PBS
กรมอนามัยแนะสถานศึกษาประเมินความพร้อม 6 มิติ ก่อนเปิดเรียน
กรมอนามัยแนะแนวทางสถานศึกษาให้ประเมินความพร้อม 6 มิติ ก่อนเปิดเรียน เน้นครอบคลุมทุกมาตรการ สำหรับการปฏิบัติตนของเด็ก พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนสำคัญในการป้องกันโรค COVID-19 เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี

วันนี้ (27 พ.ค.2563) พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดเรียนของโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร สังกัด สพฐ. พร้อมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงศึกษาธิการ ถึงแนวทางเพื่อผ่อนผันให้เปิดสถานศึกษาหลังสถานการณ์ COVID-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น

 

โดยเฉพาะการปฏิบัติตนของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา และการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น ห้องเรียน ห้องประชุม โรงอาหาร รถรับ-ส่งนักเรียน หอพักนักเรียน เพื่อให้สถานศึกษาปลอดภัยจากโรค COVID-19 และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

โดยกรมอนามัย ใช้แนวทาง 6 มิติ เป็นกรอบประเมินความพร้อม ได้แก่ มิติที่ 1 การดำเนินงานเพื่อความปลอดภัย ลดการแพร่เชื้อโรคด้วย 6 มาตรการหลักคือ 1) มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา 2) สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษา 3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกฮอล์อย่างเพียงพอ 4) จัดให้มีการเว้นระยะห่าง 5) ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย และ 6) ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน

 

มิติที่ 2 การเรียนรู้ สนับสนุนสื่อความรู้ป้องกัน COVID- 19 เตรียมความพร้อมการเรียนรู้ของเด็กตามวัยและสอดคล้องกับพัฒนาการ และสร้างความเข้มแข็ง ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มิติที่ 3 การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส กลุ่มเด็กพิเศษ และเด็กในพื้นที่ห่างไกลมาก

 

มิติที่ 4 สวัสดิภาพและการคุ้มครอง เตรียมแผนรองรับด้านการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนป่วย แนวปฏิบัติเพื่อลดการรังเกียจและการตีตราทางสังคม (Social stigma) มิติที่ 5 นโยบาย มีแผนงาน โครงการรองรับ แต่งตั้งคณะทำงาน กำหนดบทบาทหน้าที่และสื่อสาร

 

มิติที่ 6 การบริหารการเงิน โดยพิจารณาการใช้งบประมาณสำหรับการป้องกันการระบาดของโรค COVID-9 ตามความจำเป็นและเหมาะสม

 

ซึ่งนอกจากสถานศึกษาจะต้องควบคุมมาตรการ และปฏิบัติตามคำแนะนำในทุกมิติแล้ว ในส่วนของผู้ปกครองซึ่งเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุด สามารถมีบทบาทและมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาเพื่อป้องกัน COVID-19 ได้ด้วยเช่นกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง