สภาการ นสพ.ประกาศใช้ธรรมนูญสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

สังคม
10 พ.ย. 63
17:11
177
Logo Thai PBS
สภาการ นสพ.ประกาศใช้ธรรมนูญสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ มีมติรับรองธรรมนูญสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ประกาศใช้ 11 พ.ย. 2563 พร้อมปรับแก้ข้อบังคับ ระเบียบ รองรับการเลือกตั้งกรรมการสภาการสื่อมวลชนฯ ชุดแรกภายใน ก.พ. 2564

วันนี้ (10 พ.ย.63) นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการสภา การหนังสือพิมพ์แห่ชาติ สมัยที่ 9 ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารสมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมฯ มีมติรับรองร่างธรรมนูญสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ที่คณะทำงานยกร่างฯ เสนอ พร้อมประกาศใช้ธรรมนูญสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ.2563 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

ทั้งนี้ สาระสำคัญของธรรนูญสภากรสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ.2563 นั้น จากเดิมที่สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ทำหน้าที่กำกับดูแลกันเองทางจริยธรรมในส่วนของกิจการหนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ในสังกัดสมาชิกก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นกิจการสื่อมวลชน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อดิจิทัล หรือรูปแบบอื่นใดที่ทำหน้าที่สื่อข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ รวมถึงการเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 21 คน เป็น 23 คน

เนื่องจากการขยายขอบข่ายสมาชิกให้ครอบคลุมถึงสื่อประเภทต่าง ๆ โดยกรรมการจะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นอกจากนี้ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติเป็นสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการบริหารองค์กรจึงมีการกำหนดบทเฉพาะกาลให้บรรดาข้อบังคับ คำสั่ง ระเบียบ แนวปฏิบัติ หรือ ประกาศต่าง ๆ ที่ออกโดยสภาการหนังสือพิมพ์ฯให้ใช้บังคับอยู่ก่อน รวมถึงคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯชุดปัจจุบันให้ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ต่อไป จนกว่าจะครบวาระในเดือน มี.ค.64

อีกทั้งการใดที่กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดกล่าวถึงตำแหน่งประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ให้หมายถึงประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีระเบียบ ข้อบังคับที่ต้องดำเนินการแก้ไขเร่งด่วนเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมนูญใหม่ได้แก่ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการรับสมาชิ ข้อบังคับการได้มาของกรรมการและระเบียบการเลือกตั้งกรรมการ ดังนั้น ที่ประชุมกรรมการจึงมอบหมายให้คณะทำงานยกร่างธรรมนูญสภาการสื่อมวลชนฯ ชุดเดิม ทำหน้าที่คณะกรรมการเปลี่ยนผ่านไปสู่สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติเพื่อปรับปรุงยกร่างข้อบังคับที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน ให้ทันกับการเลือกตั้งกรรมการสภาการสื่อมวลชนฯ ชุดแรกภายในเดือน ก.พ.2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ