"กองทัพเรือ" ระดมหลายหน่วยฝึกยุทธวิธีประจำปี

สังคม
11 ธ.ค. 63
11:45
641
Logo Thai PBS
"กองทัพเรือ" ระดมหลายหน่วยฝึกยุทธวิธีประจำปี
ผบ.ทร.ตรวจเยี่ยมการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือ กองบิน และหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ ของกองเรือฝึกกองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ 64

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2563 ที่ผ่านมา พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือ กองบิน และหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ ประจำปีงบประมาณ 2564 บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร โดยมี พล.ร.อ.สุธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และผู้บัญชาการกองเรือฝึกกองเรือยุทธการ 64 ให้การต้อนรับ

 

 

พร้อมนำชมการปฏิบัติของกำลังพล และชมการฝึกที่สำคัญบนเรือหลวงภูมิพล และเรือหลวงจักรีนฤเบศร เช่น การปฏิบัติการร่วมของเรือและอากาศยาน การแปรกระบวน การรับส่งสิ่งของในทะเล การป้องกันความเสียหายภายในเรือ การตรวจจับเป้าใต้น้ำ การปราบเรือดำน้ำต่อเป้าที่ใช้ในการฝึกปราบเรือดำน้ำ (EMATT) การต่อต้านการก่อการร้าย การอำนวยการยุทธ์ ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารเรือได้เยี่ยมชมการฝึกตลอดระยะเวลา 2 วัน อย่างใกล้ชิดอีกด้วย

สำหรับกำลังที่เข้าร่วมการฝึก เป็นเรือ จำนวน 11 ลำ ประกอบด้วย เรือหลวงจักรีนฤเบศร เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เรือหลวงตากสิน เรือหลวงเจ้าพระยา เรือหลวงบางปะกง เรือหลวงสิมิลัน เรือหลวงรัตนโกสินทร์ เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ เรือหลวงชลบุรี เรือหลวงหัวหิน และเรือหลวงสงขลา

 

ส่วนอากาศยาน จำนวน 8 ลำ ประกอบด้วย เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ แบบที่ 1 (S-70B) จำนวน 3 ลำ เฮลิคอปเตอร์ต่อต้านเรือผิวน้ำ แบบที่ 1 (Super lynx 300) , เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง แบบที่ 2 (bell-212) เครื่องบินต่อต้านเรือผิวน้ำ แบบที่ 1 (F27 mk200) เครื่องบินลาดตระเวน แบบที่ 1 (DO 228) เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง แบบที่ 6 (EC-645T2) และชุดปฏิบัติการพิเศษ จำนวน 1 ชุด

 

ในการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือฯ มีวัตถุประสงค์ 3 ด้านคือ

- ด้านองค์บุคคล เพื่อให้กำลังพล ประจำเรือ อากาศยาน และหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่รับผิดชอบ ทั้งในลักษณะเป็นรายบุคคล และปฏิบัติงานเป็นทีม อีกทั้งเสริมสร้างทักษะ และประสบการณ์ทางยุทธวิธีในการตัดสินใจ การอำนวยการยุทธ์ และการบังคับบัญชาสั่งการ

- ด้านองค์วัตถุ เพื่อตรวจสอบความพร้อมของของเรือ อากาศยาน และอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมทั้งเอกสาร บรรณสาร คู่มือที่ใช้ประกอบในการปฏิบัติการทั้งหมด และเพื่อให้กำลังพลที่มีหน้าที่รับผิดชอบมีความคุ้นเคยในการใช้งาน และมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่

 

- ด้านองค์ยุทธวิธี เพื่อตรวจความพร้อมของยุทธวิธีตามขีดความสามารถการปฏิบัติการทางเรือที่แต่ละกองเรือรับผิดชอบ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำหลักนิยมในการปฏิบัติการแต่ละสาขาของกองเรือยุทธการที่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ

โดยผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ในฐานะผู้บัญชาการกองเรือฝึกกองเรือยุทธการ 64 มอบนโยบายการฝึกภายใต้แนวคิดที่ว่า “รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น” เพื่อทำให้กำลังพลทุกนายมีความเป็น ”นักรบทางเรือ” เป็นความสำคัญอันดับแรก เพราะ “เหล็กในคนสำคัญกว่าเหล็กในเรือ” ฝึกให้เกิดความคุ้นเคยและเกิดความชํานาญสูงสุด

 

 

ทั้งนี้ได้นําบทเรียน ปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะจากการฝึกในห้วงหลายปีที่ผ่านมา นํามาพัฒนาการฝึกให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้น โดยให้หน่วยต่างๆ ของกองเรือยุทธการ ฝึกและเตรียมกำลังรบของหน่วยให้มีความพร้อมรบ และพร้อมในการปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์ที่สมจริง

ขั้นตอนการฝึกประกอบด้วย

- ขั้นการฝึกในท่า (Harbor Phase) มุ่งเน้นการฝึกความเป็นชาวเรือ โดยฝึกให้กำลังพลมีความรู้ในหน้าที่และฝึกความคุ้นเคยเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ของเรือ ตลอดจนยุทธวิธี โดยให้ใช้เครื่องฝึกจำลองยุทธ์ให้มากที่สุด

- ขั้นการฝึกในทะเล (Sea Phase) แบ่งเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 จัดให้มีการวางแผนการฝึกร่วมกัน ระหว่างหน่วยต่างๆ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการฝึก

 

ระยะที่ 2 จัดให้มีการทดสอบแผนด้วยเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ ระยะที่ 3 จัดการฝึกในทะเลแบบบูรณาการร่วมกัน ฝึกการปฏิบัติการร่วมกันเป็นกองเรือ และกำหนดให้การฝึกต้องผ่านมาตรฐานในระดับความปลอดภัยในการนำเรือ (Safe To Sail) และการฝึกยุทธวิธีเบื้องต้น (Basic Tactic Operations)

- สรุปผลการฝึก (Post Exercise) เป็นการสรุปผลการฝึก บทเรียนที่ได้รับจากการฝึก ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ

 

ทั้งนี้กองการฝึกกองเรือยุทธการจะทำการประเมินการฝึก ประเมินผลความพร้อมของเรือต่างๆ ที่เข้าร่วมการฝึกทั้งองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี ตั้งแต่ขั้นการฝึกในท่า รวมถึงกำหนดสถานการณ์การฝึก ควบคุม และประเมินผลการฝึกขั้นการฝึกในทะเล

 

กองเรือยุทธการนับเป็นกำลังรบหลักของกองทัพเรือ ประกอบไปด้วยหน่วยต่างๆ ที่มียุทธวิธีในการปฏิบัติเฉพาะ ซึ่งจำเป็นจะต้องทำการฝึกให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องภายใต้การอำนวยการยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพอันเกิดจากการฝึกจนมีความชำนาญ

 

 

จึงจะทำให้กองเรือยุทธการเป็นกำลังรบที่มีความพร้อม สามารถตอบสนองทุกภารกิจของกองทัพเรือ ทั้งในยามเกิดความขัดแย้ง หรือการปฏิบัติด้านมนุษยธรรม เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือที่ว่า “พลังสามัคคี พลังราชนาวี” เพื่อให้เป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง