ใครมาจาก กทม.-ชลบุรี เข้า "ขอนแก่น" ต้องรายงานตัวคุมโควิด

ภูมิภาค
31 ธ.ค. 63
20:03
4,387
Logo Thai PBS
ใครมาจาก กทม.-ชลบุรี เข้า "ขอนแก่น" ต้องรายงานตัวคุมโควิด
ขอนแก่น มีมติออกคำสั่งให้ผู้เดินทางมาจาก กทม.และชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค.ที่ผ่านมา ต้องรายงานต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เฝ้าระวังและสอบสวนโรค หลังพบตัวเลขผู้ติดเชื้อมาก ต้องสกัดการแพร่ระบาดในพื้นที่

วันนี้ (31 ธ.ค.2563) นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ลงนามประกาศตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นเรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 22 ว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นคราวที่ 8 จนถึงวันที่ 15 ม.ค.2564 

โดยจ.ขอนแก่น ได้ออกประกาศเรื่องมาตรการการเฝ้าระวังป้องกัน COVID-19 ฉบับที่ 113 ตามประกาศจังหวัดเรื่องผ่อนปรน มาตรการการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติCOVID-19ฉบับที่ 14 ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ผ่อนคลาย มาตรการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ ฉบับที่ 15 19 และประกาศ ฯ ฉบับที่ 20 21 

ด้วยปรากฏว่าจากการรายงานทางระบาดวิทยา พบว่าการติด COVID-19 ในพื้นที่กทม.และชลบุรี เพิ่มขึ้นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ และมีการเดินทางเข้า-ออก ของประชาชนจากพื้นที่ดังกล่าวจำนวนมาก จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อยกระดับมาตรการต่างๆ ที่จำเป็นในการควบคุม ป้องกันมิให้เกิดการระบาดลุกลามเป็นวงกว้างต่อไป ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการแพร่ระบาดเข้าสู่จังหวัดขอนแก่นได้ ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีความปลอดภัยจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20109 จึงจำเป็นต้องมีมาตรการเพื่อยับยั้งป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค

อาศัยตามอำนาจความในมาตรา 22(7) มาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และข้อกำหนด (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563 ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจ.ขอนแก่น จึงออกคำสั่งไว้ดังต่อไปนี้

1.มาตรการการป้องกันและสกัดกั้นการนำเข้าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้าสู่จ.ขอนแก่น ให้ผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร และจ.ชลบุรี หรือเข้าไปในพื้นที่กรุงเทพเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี แล้วเดินทางเข้ามาในพื้นที่จ.ขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค.นี้ เข้ารายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อระดับอำเภอ หรือตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อทำการเฝ้าระวังและสอบสวนโรค

2.การบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค ให้เจ้าของ ผู้ประกอบการ หรือผู้ดูแลรับผิดชอบสถานที่ กิจกรรมหรือกิจการต่าง ๆ จัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด และให้ผู้ใช้บริการหรือเข้าไปยังสถานที่หรือร่วมทำกิจกรรม เช่นว่านั้น ดังนี้ 1. บริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือคัดกรองอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ 2.ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

3. อำนวยความสะดวกในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อยหนึ่งเมตรและจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด 4. จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 5.จัดให้มีการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนการทำกิจกรรม รวมทั้งระหว่างและภายหลังการทำกิจกรรมด้วย 6.จัดให้มีการลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ หรือแพลตฟอร์มไทยชนะในการเข้าออกสถานที่สาธารณะ ขณะนี้จ.ขอนแก่น มีผู้ป่วยระลอก 2 จำนวน 3 คนเชื่อมโยงกับจ.สมุทรสาคร 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง