จับตาญัตติฝ่ายค้านซักฟอก 10 รมต.รัฐบาล "ประยุทธ์" | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

จับตาญัตติฝ่ายค้านซักฟอก 10 รมต.รัฐบาล "ประยุทธ์"

การเมือง
16 ก.พ. 64
09:15
835
Logo Thai PBS
จับตาญัตติฝ่ายค้านซักฟอก 10 รมต.รัฐบาล "ประยุทธ์"
วันแรก! เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ 10 รัฐมนตรีในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งญัตติที่ฝ่ายค้านพุ่งเป้าซักฟอกส่วนใหญ่เน้นเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลว ทุจริต เอื้อประโยชน์ บ่อนการพนัน รวมถึงโรคระบาด COVID-19

วันนี้ (16 ก.พ.2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล รวม 10 คน วันแรกเริ่มขึ้นในเวลา 09.00 น. และจะอภิปรายต่อเนื่อง 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 16-19 ก.พ. ก่อนลงมติในที่ 20 ก.พ.นี้ โดยประเด็นที่ฝ่ายค้านพุ่งเป้าอภิปรายไม่ไว้วางใจ 10 รัฐมนตรี มีดังนี้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม

บริหารราชการแผ่นดินล้มเหลว ผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรง ไร้ความสามารถ ไร้คุณธรรมจริยธรรม ไร้ภาวะผู้นำ มีพฤติการณ์ฉ้อฉลทุจริต ท่ามกลางภาวะที่ประชาชนดำรงชีวิตอย่างยากลำบาก และมีการระบาดของโรค COVID-19 ยิ่งทำให้สภาพเศรษฐกิจดิ่งเหว

ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปกปิดการกระทำความผิดของตนเองและพวกพ้อง ไม่รักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ สร้างความแตกแยกในสังคม ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์และทำลายผู้เห็นต่าง ปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนและสื่อมวลชน ปล่อยปละละเลยให้มีบ่อนการพนัน ไม่ยึดมั่นและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และการอ้างสถาบัน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ

ทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล ใช้งบประมาณของรัฐเพื่อสร้างความร่ำรวย มั่งคั่งให้กับตนเอง ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองและพวกพ้อง ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข

บริหารราชการแผ่นดินล้มเหลว ผิดพลาด บกพร่องอย่างร้ายแรง ไม่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้มีการแพร่ระบาด ในรอบสองอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว อำพรางการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค เพื่อเปิดช่องให้มีการทุจริตบนความเดือดร้อนของประชาชน ดำเนินนโยบายที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์

บริหารราชการแผ่นดินบกพร่องล้มเหลว ไร้คุณธรรมจริยธรรม ไร้ภาวะผู้นำ ลอยตัวหนีปัญหา เลือกปฏิบัติ พูดอย่างทำอย่าง ไม่ยึดถือหลักธรรมาภิบาล และไม่ปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แต่งตั้งบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติเข้ามาเพียงเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง และพวกพ้อง จงใจปกปิดข้อมูล ปกป้องการทุจริตและแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ระมัดระวังในการดำเนินกิจการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนส่วนรวม ทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างร้ายแรง

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย

ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองและพวกพ้อง ใช้กลไกทางกฎหมายเพื่อวางแผนในการทุจริตอย่างเป็นระบบและแยบยล ปล่อยปละละเลยให้องค์กรในกำกับมีการทุจริตอย่างกว้างขวาง ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ

ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ไม่เคารพหลักการสิทธิมนุษยชน ละเว้นและบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ ขาดวุฒิภาวะและความเป็นผู้นำที่ดี ใช้อำนาจแทรกแซงข้าราชการประจำในลักษณะกดขี่ข่มเหง เพื่อให้พวกพ้องเข้าสู่ตำแหน่ง และแสวงหาประโยชน์ เลือกปฏิบัติ ไม่ยึดถือหลักธรรมาภิบาล และไม่ปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน

บริหารราชการผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรง ปล่อยปละละเลยให้มีการแสวงหาประโยชน์จากผู้ใช้แรงงาน ไม่กำกับควบคุมผู้ใช้แรงงานข้ามชาติให้เป็นระบบ จนเกิดแรงงานผิดกฎหมายจำนวนมาก สร้างผลกระทบอย่างชัดเจนต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีพฤติการณ์ใช้อำนาจเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนและพวกพ้อง สร้างความแตกแยกให้เกิดในสังคม ยุยงปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังระหว่างผู้ที่เห็นต่าง ละเมิดหลักนิติรัฐ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม

บริหารรราชการแผ่นดินโดยเห็นแก่ผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนผูกขาด เพื่อให้มีสิทธิดำเนินงานในกิจการของรัฐ โดยไม่รักษาผลประโยชน์ของรัฐ ทุจริตต่อหน้าที่และปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริต ในหน่วยงานที่กำกับดูแล สมคบกันเพื่อปิดบังการทุจริต ไม่ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย

ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ขาดคุณธรรมและจริยธรรม ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน เป็นสำคัญ

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์

บริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดบกพร่อง มีพฤติการณ์ทุจริต กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ไม่รักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ ปกปิดข้อมูลบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี เข้าสู่ตำแหน่งโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล เสนอให้มีการแต่งตั้งคู่สมรสที่อยู่กินฉันสามีภรรยาเป็นข้าราชการการเมือง โดยไม่คำนึงถึงวุฒิภาวะและความเหมาะสม ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง