มติสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใช้ข้อบังคับนำเข้าวัคซีนโควิด | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

มติสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใช้ข้อบังคับนำเข้าวัคซีนโควิด

สังคม
17 ส.ค. 64
07:23
2,042
Logo Thai PBS
มติสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใช้ข้อบังคับนำเข้าวัคซีนโควิด
สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศใช้ข้อบังคับการนําเข้ายา วัคซีน และเวชภัณฑ์ เพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

เมื่อวันที่ 16 ส.ค.2564 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เผยแพร่เอกสาร แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย วันที่ 16 ส.ค. 2564 โดยระบุว่า ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้ประกาศใช้ “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการ จัดการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2564” ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามประกาศใช้ข้อบังคับดังกล่าวในวันที่ 16 ส.ค.แล้ว

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและคณะวิชาทาง วิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวนมาก ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการให้บริการแก่สังคมในเรื่องการ ป้องกัน การแก้ไขปัญหาและการรักษาพยาบาลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข สามารถเสนอต่ออธิการบดีซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามข้อบังคับนี้ ให้สามารถจัดหา ผลิต จำหน่าย นำเข้า หรือขออนุญาตและออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนยา วัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งอื่นที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้อง ทั้งที่ดำเนินการในประเทศและ กับต่างประเทศได้

การดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฉบับนี้กำหนดให้สามารถกระทำได้ จะต้องเป็นไปเพื่อการป้องกันหรือบำบัดโรค การรักษาพยาบาล การควบคุมและฟื้นฟูสุขภาพ ตลอดจนการ ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนได้รับเป็นสำคัญ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฉบับนี้ มีผลในวันถัดจากวันที่ลงนามประกาศใช้เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 และมหาวิทยาลัยจะได้นำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้บุคคล องค์กรที่เกี่ยวข้องได้ ทราบต่อไป

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง