ร.ร.อำนวยศิลป์ธนบุรี แจ้งเลิกกิจการ หลังเปิดมากว่า 83 ปี

สังคม
20 ต.ค. 64
13:07
730
Logo Thai PBS
ร.ร.อำนวยศิลป์ธนบุรี แจ้งเลิกกิจการ หลังเปิดมากว่า 83 ปี
โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี แจ้งปิดสถานศึกษา เลิกกิจการ หลังขาดทุนต่อเนื่อง และเผชิญผลกระทบจาก COVID-19 หลังเปิดมากว่า 83 ปี

วันนี้ (20 ต.ค.2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี ออกหนังสือถึงนักเรียนและผู้ปกครอง เรื่องแจ้งปิดสถานศึกษาเลิกกิจการโรงเรียน ณ สิ้นปีการศึกษา 2564 (30 เมษายน 2565) โดยมีเนื้อหา ดังนี้

โรงเรียนมีความเสียใจที่จะแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ให้พิจารณาและมีมติที่จะปิดดสถานศึกษา ณ สิ้นปีการศึกษา 2564 (สิ้นเดือนเมษายน 2565) เนื่องจากโรงเรียนประสบการขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง และยิ่งมาประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 ซึ่งยาวนานกว่าที่คาดคิด โรงเรียนจึงยิ่งประสบปัญหาสภาพคล่อง ถึงแม้จะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากมูลนิธิอำนวยศิลป์มาตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็ตาม

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนโรงเรียนตลอดเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนจึงพิจารณาคืนเงินค่าแรกเข้าที่จ่ายให้โรงเรียนและเงินบริจาคที่มอบให้แก่มูลนิธิอํานวยศิลป์ จิตร- เอิบ ทั้งสุบุตร ให้ตามที่ได้จ่ายจริง โดยจะทำการคิดเป็นส่วนลดของคำเทอมของภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2564 นี้ เว้นแต่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการนี้ฝ่ายบัญชีจะทำหนังสือแจ้งรายละเอียดแก่ผู้ปกครองแต่ละทำนเป็นรายบุคคลอีกครั้งหนึ่ง

นอกจากนี้ โรงเรียนได้ทำการสำรวจข้อมูลเบื้องตันของโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้พิจารณาตาม เอกสารแนบ โรงเรียนพร้อมให้ความช่วยเหลือในการประสานงานกับโรงเรียนที่ผู้ปกครองสนใจ หรือ หาข้อมูลของโรงเรียนอื่นเพิ่มเติม

ทั้งนี้ โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเลขที่ 82/2482 วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2482 ได้โอนนักเรียนที่สมัครใจจากโรงเรียนอำนวยศิลป์ซึ่งมีภูมิลำเนาใน จ.ธนบุรี ใกล้กับโรงเรียนจำนวน 189 คน ครูและเจ้าหน้าที่ รวม 15 คน เปิดทำการสอนวันแรกเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2482 ได้นิมนต์พระคุณเจ้าสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดอนงคาราม จ.ธนบุรี เป็นประธานเจิมป้าย เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2482

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง