ราชกิจจาฯเผยแพร่ระเบียบรัฐสภา - ปชช.ขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมได้ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ราชกิจจาฯเผยแพร่ระเบียบรัฐสภา - ปชช.ขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมได้

การเมือง
25 มี.ค. 65
12:26
192
Logo Thai PBS
ราชกิจจาฯเผยแพร่ระเบียบรัฐสภา - ปชช.ขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมได้
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการบริหารจัดการพื้นที่และอาคารรัฐสภา พ.ศ. 2565 ให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ดูแลความเรียบร้อย และกำหนดแนวทางให้ประชาชนใช้พื้นที่ลานประชาชนเพื่อจัดกิจกรรมทางการเมืองหรือทางสังคมได้

วันนี้ (25 มี.ค.2565) ว่าที่เรือตรี ยุทธนา สำเภาเงิน ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ในฐานะโฆษกสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวกรณีที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเผยแพร่ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการบริหารจัดการพื้นที่และอาคารรัฐสภา พ.ศ. 2565 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 มี.ค.2565 ว่า เป็นระเบียบรัฐสภาที่จัดทำขึ้นใหม่ภายหลังที่รัฐสภาได้ย้ายที่ตั้งมายังแยกเกียกกายแล้ว

ทั้งนี้ มีหลักการสำคัญที่ต้องการให้การบริหารจัดการพื้นที่ของอาคารรัฐสภาเป็นได้ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในระเบียบรัฐสภาได้กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่และอาคารรัฐสภา มีอำนาจหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบแผนบริหารจัดการพื้นที่และอาคารรัฐสภาตามที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเสนอ ให้ข้อเสนอแนะและให้คำปรึกษาส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการบริหารจัดการพื้นที่ การตรวจสอบสภาพอาคารรัฐสภา

รวมถึงระบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ตลอดจนให้คำปรึกษาในการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง โดยมีเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการวุฒิสภา เป็นรองประธาน และกรรมการอื่น ๆ อีก 9 คน ได้แก่ อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง ผู้แทนสภาวิศวกร ผู้แทนสภาสถาปนิก รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรหรือที่ปรึกษากำกับดูแลงานด้านการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และรองเลขาธิการวุฒิสภาหรือที่ปรึกษาที่กำกับดูแลงาน

ด้านการบริหารจัดการอาคารสถานที่ ส่วนหนึ่งที่จำเป็นต้องมีผู้แทนจากส่วนราชการภายนอกเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย เนื่องจากอาคารรัฐสภาเป็นอาคารที่มีโครงสร้างทางวิศวกรรมขนาดใหญ่ มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม รวมถึงความเข้มข้นในการรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน และยังมีการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์และบริการ

ว่าที่เรือตรี ยุทธนา สำเภาเงิน โฆษกสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ระเบียบรัฐสภาดังกล่าวมีหลักการสำคัญอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการให้บุคคลทั่วไปสามารถใช้งานพื้นที่ลานประชาชนเพื่อจัดกิจกรรมทางการเมืองหรือกิจกรรมทางสังคมได้ โดยต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเสียก่อน

ทั้งนี้ เพื่อการดูแลความเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัย ซึ่งการรักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่และอาคารรัฐสภาจะดำเนินการโดยคำนึงถึงสิทธิของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในรูปแบบรัฐสภา

สำหรับพื้นที่โดยรอบอาคารรัฐสภานั้น เมื่อมีการรับมอบพื้นที่จากการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว จะเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงได้ ยกเว้นพื้นที่บางส่วนที่มีความจำเป็นต้องรักษาความปลอดภัยให้กับสมาชิกรัฐสภา บุคคล และอาคาร โดยส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะกำหนดเขตพื้นที่หวงห้ามไว้

รวมถึงมีการควบคุมตรวจสอบการผ่านเข้า - ออกของยานพาหนะ รวมถึงการตรวจสอบสัมภาระของบุคคล สิ่งของ จดหมาย พัสดุ อาหาร หรือสัมภาระอื่นใดที่จะนำเข้ามาในพื้นที่ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หรือตรวจสอบทางกายภาพด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง