ศาลรธน.ไม่รับคำร้อง "วิรัช" ขอวินิจฉัยคำสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.ขัด รธน. | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ศาลรธน.ไม่รับคำร้อง "วิรัช" ขอวินิจฉัยคำสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.ขัด รธน.

การเมือง
30 มี.ค. 65
14:38
694
Logo Thai PBS
ศาลรธน.ไม่รับคำร้อง "วิรัช" ขอวินิจฉัยคำสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.ขัด รธน.
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้อง "วิรัช - ทัศนียา-ทัศนาพร" ไว้พิจารณา กรณีศาลฎีกาฯรับฟ้องเป็นเหตุให้ทั้ง 3 หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

วันนี้ (30 มี.ค.2565) ก่อนการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้รับแจ้งจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญว่า นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ลาการประชุมเนื่องจากเดินทางไปราชการต่างจังหวัด 

กรณีประธานศาลรัฐธรรมนูญไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ เมื่อที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีองค์คณะในการนั่งพิจารณาและในการทำคำวินิจฉัยไม่น้อยกว่า 7 คน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 211 วรรคหนึ่ง ที่ประชุมจึงมีมติเลือก นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ทำหน้าที่แทนประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 18 วรรคสี่ 

วันนี้ ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดีที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย รวมทั้งสิ้น 12 คำร้อง มีคดีที่สำคัญและเป็นที่สนใจ ดังนี้

นายวิรัช รัตนเศรษฐ และ คณะ (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 (เรื่องพิจารณาที่ ต. 5/2565)

นายวิรัช รัตนเศรษฐ ที่ 1 นางทัศนียา รัตนเศรษฐ ที่ 2 และนางทัศนาพร เกษเมธีการุณ ที่ 3 (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ว่า การที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้องเป็นเหตุให้ผู้ร้องทั้งสามต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 188

ผลการพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีเป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอื่น ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 47 (4) ซึ่งมาตรา 46 วรรคสาม บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณา ผู้ร้องทั้งสามไม่อาจยื่นคำร้อง ดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์สั่งไม่รับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

“วิรัช” หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. หลังศาลฎีการับฟ้องคดีทุจริตสนามฟุตซอล 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง