ถูกจำกัดสิทธิอะไรบ้าง หากไม่ไปเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก."

การเมือง
16 พ.ค. 65
11:12
1,209
Logo Thai PBS
ถูกจำกัดสิทธิอะไรบ้าง หากไม่ไปเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก."
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
เลือกตั้ง "ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก." ไปใช้สิทธิไม่ได้ ต้องแจ้งเหตุก่อน-หลัง 7 วัน ก่อนถูกจำกัดสิทธิ แล้วเหตุจำเป็นที่สามารถแจ้งเหตุ ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ มีอะไรบ้าง

วันนี้ (15 พ.ค.2565) เหลือเวลาอีกเพียง 6 วัน คนกรุงจะได้เข้าคูหาเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ซึ่งหากประชาชนผู้มีสิทธิไม่สามารถไปเลือกตั้งในวันดังกล่าวได้ จะต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยสามารถแจ้งเหตุได้ก่อนวันเลือกตั้ง 7 วัน (ตั้งแต่วันที่ 15-21 พ.ค. 2565) และ 7 วัน หลังวันเลือกตั้ง (ตั้งแต่วันที่ 23-29 พ.ค. 2565)

ภาพ : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

ภาพ : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

ภาพ : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

แจ้งเหตุไม่ได้ไปเลือกตั้ง ก่อน-หลัง 7 วัน

สำหรับผู้ที่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.ได้ อย่าลืมขอรับแบบฟอร์ม ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือทำหนังสือชี้แจงเหตุที่ทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ พร้อมระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ยื่นต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่เขตของตนเอง

หรือ หากไม่สะดวกให้ผู้อื่นยื่นแทนหรือส่งทางไปรษณีย์ได้ หรือยื่นผ่านทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th

อีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกและรวดเร็วแจ้งเหตุผ่านทางแอปพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

 

เหตุจำเป็นอะไร ที่สามารถแจ้งเหตุได้

สำหรับเหตุจำเป็นที่สามารถแจ้งเหตุ ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ มีดังนี้

 • มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปยังพื้นที่ห่างไกล
 • เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
 • เป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
 • พักอาศัยอยู่ต่างประเทศ
 • พักอาศัยอยู่ห่างไกลจากหน่วยเลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
 • ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
 • เหตุผลอื่น ๆ ที่คณะกรรมการท้องถิ่นกำหนด

ไม่แจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้ง ถูกจำกัดสิทธิอะไรบ้าง

หากไม่ไปเลือกตั้งจะถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองถึง 2 ปี หากมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ อย่าลืมไปแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ แต่ต้องเป็นเหตุจำเป็นอันสมควรเท่านั้น เพราะหากแจ้งเหตุแล้วแต่เหตุนั้นไม่เป็นอันสมควรก็จะถูกจำกัดสิทธิได้เช่นกัน

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล หากไม่ไปใช้สิทธิจะถูกจำกัดสิทธิอะไรบ้าง

 • ไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
 • ไม่สามารถสมัครรับเลือกเป็นกำนัน และผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
 • ไม่สามารถเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
 • ไม่สามารถดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา
 • ไม่สามารถดำรงตำแหน่ง รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐสภา
 • ไม่สามารถดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐสภา

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง