ปลัดพาณิชย์โต้ “ค่ากลั่นน้ำมัน” เป็นเรื่องของ “ก.พลังงาน” มีกฎหมายเฉพาะกำกับ

เศรษฐกิจ
21 มิ.ย. 65
09:50
197
Logo Thai PBS
ปลัดพาณิชย์โต้ “ค่ากลั่นน้ำมัน” เป็นเรื่องของ “ก.พลังงาน” มีกฎหมายเฉพาะกำกับ
อ่านข่าวให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)

ปลัดพาณิชย์โต้ “ค่ากลั่นน้ำมัน” มีกฎหมายเฉพาะที่ “กระทรวงพลังงาน” เป็นผู้รับผิดชอบ พาณิชย์แค่ควบคุมดูแลเรื่องการขายให้อยู่ในราคาควบคุม

วันนี้ (21 มิ.ย.2565) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 20 มิ.ย. เวลา 16.00 น. เวลาท้องถิ่นของประเทศไอซ์แลนด์ ที่สนามบิน Keflavik ประเทศไอซ์แลนด์ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวประเด็นที่มีข้อเสนอให้กระทรวงพาณิชย์ใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 เข้ามากำกับดูแลค่าการ กลั่นน้ำมันเพื่อช่วยให้ราคาขายปลีกน้ำมันลดลง

นายบุณยฤทธิ์ กล่าวว่า เรื่องราคาน้ำมันที่กำลังมีคนชี้มาที่กระทรวงพาณิชย์ ว่าเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องราคาน้ำมัน ซึ่งไม่ใช่ ขอเรียนว่า อำนาจหน้าที่ในเรื่องของราคาน้ำมันซึ่งน้ำมันนั้น เป็นสินค้าเฉพาะมีกฎหมายเฉพาะ ในการกำกับดูแล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมัน ฉบับที่ 1 คือ พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ มาตรา 6 (2) กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติไว้ว่า

คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่วางหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการกำหนดราคาพลังงาน โดยให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนการพัฒนาและบริหารพลังงานของประเทศ

ถ้าดูกฎหมายนี้จะเห็นว่า คนเกี่ยวข้องกับราคาพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นการเฉพาะคือ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดย รมว.พลังงาน เป็นเลขานุการ ) ซึ่งการกำหนดราคาหรือการวางหลักเกณฑ์ เรื่องราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนา และบริหารพลังงานแห่งประเทศด้วย เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของกระทรวงพลังงาน

นายบุณยฤทธิ์ กล่าวต่อว่า กฎหมายนี้กำหนดเอาไว้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับราคาพลังงาน และที่ รองนายกฯ สุพัฒนพงษ์ ให้ข่าวไว้เมื่อ 2-3 วันที่แล้ว ที่กระทรวงพลังงาน ว่า อาจจะมีแนวคิดการเก็บเงินเข้ากองทุนพลังงาน พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องคือ พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกำหนดไว้ มาตรา 5 ให้มีการจัดตั้งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเสถียรภาพ ระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในสถานการณ์วิกฤติน้ำมัน

จะเห็นชัดว่า ราคาพลังงานเป็นเรื่องที่ใครเป็นผู้รับผิดชอบ เพราะมีกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่บอกไว้ว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในภาวะวิกฤตน้ำมันเชื้อเพลิง

และมาตรา 27 พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกำหนดไว้ว่า ใครเป็นผู้ต้องส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมาตรา 27 (1) โรงกลั่น 27 (2) ผู้นำเข้า ก็จะเห็นอยู่แล้วว่า กองทุนมีหน้าที่อะไรในเวลาสถานการณ์วิกฤติ ใครควรเข้ามาบริหารจัดการ และใครที่จะมีหน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุน คือ ผู้ผลิตน้ำมันในประเทศ ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายน้ำมันด้วย ซึ่งเป็นโรงกลั่น

การใช้เงินเข้ากองทุนให้เป็นไปตามคณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนด ประธานคือกระทรวงพลังงาน ที่กระทรวงพลังงานให้ข่าว คือการใช้อำนาจตามกฎหมายที่กระทรวงพลังงาน รับผิดชอบกำกับดูแลอย่างถูกต้องทางกฎหมายที่สุด กรณีใด ๆ ที่เป็นสินค้าเฉพาะโดยหลักการของกฎหมาย ต้องไปว่าที่กฎหมายเฉพาะนั้น ๆ ก่อน

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวต่อว่า ในส่วนที่กระทรวงพาณิชย์กำกับดูแล พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการว่า ถามว่า ทำไมไม่ใช้ราคาตาม พ.ร.บ.ราคาสินค้าและบริการ กรณีที่มีคนถามเช่นนี้นั้น ก็ขอเรียนว่า โดยหลักการของกฎหมาย หากมีกฎหมายกำหนดไว้ เป็นการเฉพาะสำหรับเรื่องใด นักกฎหมายย่อมเข้าใจดีว่า ต้องเดินเริ่มจากตรงนั้น เพราะกฎหมายกำหนดไว้ให้เห็นชัดเจนแล้ว

ถ้าไปดูใน พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ท้ายกฎหมายจะเขียนไว้ ด้วยว่า การบริหารพลังงานของประเทศ กระจัดกระจายตามหน่วยงานต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้มีเอกภาพจึงได้จัดตั้ง คณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมา เพื่อให้การบริหารจัดการเรื่องพลังงานมีเอกภาพ

กฎหมายชัดเจนที่สุด วัตถุประสงค์ ข้อกำหนด ที่มาเรื่องการมีกฎหมายฉบับนี้ ณ เวลานี้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจึงอยู่ตามกฎหมาย 2 ฉบับดังกล่าว เพื่อตอบคำถามหลายข้อโดยเฉพาะในสังคมโซเชียลมีเดีย ขอให้เข้าใจว่า ไม่ได้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่แรก

ผู้สื่อข่าวสอบถามว่า ที่มีการระบุว่า รมว.พาณิชย์ เป็นประธาน กกร.โดยตำแหน่งและในกฎหมายกำหนด ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นสินค้าควบคุม อยู่ในอำนาจของประธาน กกร.อยู่แล้ว ตรงนี้ไปสัมพันธ์กับ พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ที่กระทรวงพาณิชย์ดูแลหรือไม่

นายบุณยฤทธิ์ กล่าวว่า ทุกวันนี้ LPG มีการประกาศราคาโดยกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นคนกำหนดราคา LPG ที่จะมีการปรับราคาขึ้นราคาเป็นขั้นบันไดว่า เดือนละเท่าไหร่ต่อครั้ง เราจะเห็นว่ากระทรวงพลังงานเป็นคนประกาศ ด้วยเหตุผลที่บอกแล้ว และใช้เงินกองทุนในเรื่องนั้น วิธีการบริหารโดยใช้กฎหมายที่เขามีอยู่

ถามว่ากระทรวงพาณิชย์ ทำอะไรในเรื่องของ LPG หน้าที่กระทรวงพาณิชย์ก็คือเมื่อกระทรวงพลังงานประกาศราคาออกมาแล้ว ใครขายเกินกว่านี้ กระทรวงพาณิชย์จับ โดยอาศัยมาตรา 29 คือ ผู้ใดจงใจจำหน่ายราคาสูงเกินสมควร มีโทษผิดพ.ร.บ.ราคา เช่น กระทรวงพลังงานแจ้งราคาถังละ 380 บาท ถ้าใครขาย 400 บาท กระทรวงพาณิชย์จับ เป็นต้น

อันนี้เป็นตัวอย่างที่จะเห็นว่า LPG ประกาศราคา โดยกระทรวงพลังงานมาตลอดดังนั้นคำถามคือ เพราะเหตุใดกระทรวงพลังงานประกาศราคา LPG ได้ แต่พอมาราคาน้ำมันเหตุใดบางคนจึงมาบอกว่าให้กระทรวงพาณิชย์เป็นคนกำกับดูแล

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

"กรณ์" เสนอคุมค่ากลั่น-ลดน้ำมัน 4 บาทต่อลิตร

บขส.ยันไม่ลดเที่ยววิ่ง เจรจารถร่วม หาแนวทางลดต้นทุนน้ำมันแพง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ