มีผลบังคับใช้ ส่ง “ใบสั่งทางไปรษณีย์” พ้น 15 วันถือว่าได้รับแล้ว

อาชญากรรม
14 ก.ค. 65
07:12
1,832
Logo Thai PBS
มีผลบังคับใช้ ส่ง “ใบสั่งทางไปรษณีย์” พ้น 15 วันถือว่าได้รับแล้ว
อ่านข่าวให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการส่งใบสั่งทางไปรษณีย์ หลังพบกระทำผิดไม่พบตัวเจ้าของรถ ให้ตำรวจส่งใบสั่งไปที่บ้านภายใน 30 วัน หากพ้น 15 วันในการกระทำผิด ให้ถือว่าเจ้าของรถรับใบสั่งแล้ว มีผลแล้วตั้งแต่ 13 ก.ค.ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 13 ก.ค.2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งใบสั่งทางไปรษณีย์ พ.ศ.2565  ลงนามโดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เนื้อหาในประกาศฉบับดังกล่าว ระบุว่า โดยที่มาตรการ 140 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมแห่ง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 บัญญัติให้กรณีเจ้าพนักงานจราจรที่ออกใบสั่ง ไม่พบตัวผู้ขับขี่ ให้ติด ผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถที่ผู้ขับขี่สามารถเห็นได้ง่าย หากไม่สามารถติด ผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถโดยไม่ว่าด้วยเหตุผลใด 

ให้ส่งใบสั่งพร้อมด้วยพยานหลักฐาน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ไปยังภูมิลำเนา ของเจ้าของรถหรือผู้ครอบครอง เพื่อให้ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดในใบสั่ง

ทั้งนี้ให้ใช้บังคับกับกรณีที่เจ้าพนักงานจราจร พบการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก หรือกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับรถหรือการใช้ทาง แต่ไม่อำจทราบตัวผู้ขับขี่

โดยอนุโลม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 140 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

  • ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งใบสั่งทางไปรษณีย์ พ.ศ. 2565”
  • ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. 2565 เป็นต้นไป
  • ข้อ 3 การส่งใบสั่งตามมาตรา 140 วรรคสอง กรณีเจ้าพนักงานจราจรที่ออกใบสั่งไม่พบตัวผู้ขับขี่และไม่สามารถติด ผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด และตามมาตรา 140 วรรคสาม

กรณีไม่อาจทราบตัวผู้ขับขี่ ให้ส่งใบสั่งพร้อมพยานหลักฐาน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ไปยังภูมิลำเนาของเจ้าของรถ หรือผู้ครอบครองรถ ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่เจ้าพนักงานจราจร พบการกระทำความผิด และให้ถือว่าเจ้าของรถ หรือผู้ครอบครองรถได้รับใบสั่งนั้น เมื่อพ้นกำหนด 15 วัน นับแต่วันส่ง 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ