ส.ว.เห็นชอบ "นารี ตัณฑเสถียร" ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดคนใหม่ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ส.ว.เห็นชอบ "นารี ตัณฑเสถียร" ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดคนใหม่

การเมือง
29 ส.ค. 65
14:04
403
Logo Thai PBS
ส.ว.เห็นชอบ "นารี ตัณฑเสถียร" ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดคนใหม่
วุฒิสภาลงเห็นชอบให้ น.ส.นารี ตัณฑเสถียร อธิบดีอัยการ ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด โดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป

วันนี้ (29 ส.ค.65) ที่ประชุมวุฒิสภาครั้งที่ 26 ได้มีมติให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 โดยมีการเสนอชื่อ น.ส.นารี ตัณฑเสถียร อธิบดีอัยการ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย ให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด

ผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า ให้ความเห็นชอบ 205 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ ไม่มี และไม่ออกเสียง 7 เสียง จากสมาชิกวุฒิสภาที่มาแสดงตนทั้งสิ้น 212 ท่าน

น.ส.นารี ตัณฑเสถียร จึงได้รับความเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากเป็นเอกฉันท์จากที่ประชุมวุฒิสภา เป็นผู้ได้รับความเห็นซอบให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด

ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป โดยน.ส.นารี ตัณฑเสถียร ว่าที่อัยการสูงสุด คนที่ 17 จะเป็นอัยการสูงสุดผู้หญิงคนแรกขององค์กรอัยการ

ประวัติการศึกษา

น.ส.นารี ตัณฑเสถียร สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเนติบัณฑิตไทย

ปริญญาโทด้านกฎหมายเปรียบเทียบ Howard University, Wash, D.C. U.S.A.

ปริญญาโทด้านกฎหมายระหว่างประเทศ The American University wash , D.C. U.S.A.

ปริญญาโทด้านกฎหมายการให้ความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศ Vnje University of Brussel,Belgium (ทุนรัฐบาลเบลเยียม)

สำหรับประวัติการทำงานของ น.ส.นารี ตัณฑเสถียร

เริ่มทำงานปี พ.ศ. 2528 ในสำนักงานคดีอาญาธนบุรี สำนักงานคดีอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย โดยทำหน้าที่ให้คำปรึกษากฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐ และเจรจา ตรวจร่างสัญญาภาครัฐ

พ.ศ. 2553 เป็นอาจารย์ (พิเศษ) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2554 เคยดำรงตำแหน่งเลขานุการรองอัยการสูงสุด (นายตระกูล วินิจนัยภาค)

เลขานุการ อัยการสูงสุด และ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อธิบดีอัยการ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีผลงานโดดเด่น อาทิ คดีเพชรซาอุฯ คดีฆ่าเจ้าหน้าที่การทูตซาอุฯ

สัญญาเกี่ยวกับพลังงาน สัญญาเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ สัญญาร่วมลงทุน สัญญาการจัดหาวัคซีน และยารักษาโรคระบาดโควิด -19 

กรรมการเนติบัณฑิตยสภา และได้รับเลือกเป็น ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประเภทข้าราชการอัยการชั้น 5 ขึ้นไป) 2 สมัย