ครม.เคาะราคากลางนมโรงเรียนเพิ่ม 301 ล้านบาท

สังคม
6 ธ.ค. 65
15:53
750
Logo Thai PBS
ครม.เคาะราคากลางนมโรงเรียนเพิ่ม 301 ล้านบาท
อ่านข่าวให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)

ครม.เห็นชอบปรับเพิ่มราคากลางจําหน่ายนมโรงเรียน 0.31 บาทต่อถุงต่อกล่อง รวมควักเงินจ่ายเพิ่ม 301.5 ล้านบาท

วันนี้ (6 ธ.ค.2565) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติปรับเพิ่มราคากลางในการจําหน่าย ผลิตภัณฑ์นมโครง การอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพิ่มขึ้นถุงหรือกล่องละ 0.31 บาท ดังนี้

  • นมโรงเรียนชนิดพาสเจอร์ไรส์ ราคากลางเดิม 6.58 บาทต่อถุง ราคากลางใหม่ 6.89 บาทต่อถุง
  • นมโรงเรียนชนิด ยู เอช ที ราคากลางเดิม 7.82 บาทต่อกล่อง ราคากลางใหม่ 8.13 บาทต่อกล่อง

สําหรับการปรับเพิ่มราคากลางในการจําหน่ายนมโรงเรียนถุงหรือกล่องละ 0.31 บาท สืบเนื่องมาจากมติ ครม.ก่อนหน้านี้ (23 ส.ค.) ปรับราคารับซื้อน้ำนมโคจากเกษตรกรเพิ่มขึ้น 1.5 บาทต่อ กก.ตามต้นทุนการผลิตน้ำนมโคที่เพิ่มขึ้น

โดยการคํานวณราคากลางนมโรงเรียนใหม่ ยังสอดคล้องกับแนวทางการอนุญาตปรับราคานมพาณิชย์ ของกรมการค้าภายในที่อนุญาตให้ปรับราคาเฉพาะต้นทุนน้ำนมดิบน้ำนมโค 1 กก.นําไปผลิตนมโรงเรียนได้ 5 ถุงต่อกล่อง (ปริมาณ 200 กก.ต่อถุง/กล่อง ต้นทุนการผลิตนมโรงเรียนเพิ่มขึ้นประมาณ 0.31 บาท ถุง/กล่อง)

ทั้งนี้ มติคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ได้เห็นชอบการปรับเพิ่มราคากลางนมโรงเรียนแล้ว และสําหรับภาคเรียนที่ 2/65 (เดือน พ.ย. 65-มี.ค. 66) และภาคเรียนที่ 1/66 (เดือนพ.ค.-ก.ย.66)

สำหรับการปรับเพิ่มราคากลางนมโรงเรียน ในส่วนงบประมาณ สำหรับโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนใน 4 หน่วยงาน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สำนักปลัด กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา จะมีภาระงบประมาณในปี 2566 เพิ่มขึ้นภาพรวม 301.5 ล้านบาท

ครม.เปิดให้ปรับแผนหากงบไม่พอ

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งว่าการปรับเพิ่มราคากลางจําหน่ายนมโรงเรียน ไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดซื้อนมโรงเรียนในส่วนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เช่น ศูนย์เด็กเล็ก ) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และโรงเรียนเอกชน ยังมีงบประมาณเพียงพอสําหรับบริหารจัดการ จําหน่ายนมโรงเรียนในครั้งนี้ เนื่องจากมีจํานวนนักเรียนน้อยกว่าที่ประเมินไว้ในช่วงขอตั้งงบประมาณปี 2566

ยกเว้น โรงเรียนในสังกัด กทม.และเมืองพัทยา ที่มีกรอบงบประมาณ ไม่เพียงพอ ครม.จึงมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภายใต้ ปรับแผนปฏิบัติการหรือใช้งบของหน่วยงานมาดำเนินการก่อน หากยังไม่เพียงพอ จึงให้เสนอของบกลางจากสำนักงบฯ

สำหรับโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นนโยบายของรัฐบาล ตั้งแต่ปี 2535 เพื่อแก้ปัญหาขาดสารอาหารในเด็กวัยเรียนและสนับสนุน อุตสาหกรรมโคนมไทย โดยใช้น้ำนมดิบจากเกษตรกรในประเทศในการผลิต และครอบคลุมนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา และจัดสรรนมโรงเรียนให้นักเรียนเป็นเวลา 260 วันต่อปีการศึกษา รัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ