“ภูมิธรรม - ชูศักดิ์ - เสริมศักดิ์” นั่ง กก.บห.เพื่อไทย

การเมือง
6 ธ.ค. 65
18:11
403
Logo Thai PBS
 “ภูมิธรรม - ชูศักดิ์ - เสริมศักดิ์” นั่ง กก.บห.เพื่อไทย
อ่านข่าวให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)

“เพื่อไทย” เปิดชื่อกรรมการบริหารพรรค แทนตำแหน่งว่าง “ภูมิธรรม - ชูศักดิ์ - เสริมศักดิ์” ขึ้นรองหัวหน้าพรรค หลอมรวมคนรุ่นใหม่ นำพาพรรคสู่เป้าหมายแลนด์สไลด์ทั้งแผ่นดิน

วันนี้ (6 ธ.ค.2565) นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่านและหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า งานในช่วงเช้าถือเป็นการปักธงเลือกตั้ง เพื่อไปสู่เป้าหมายเพื่อไทยแลนด์สไลด์ทั้งแผ่นดิน ถือเป็นจุดเริ่มต้นจุดประกายให้กับผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ของพรรคที่จะเดินหน้าทำงานร่วมกับประชาชน เชื่อมั่นว่าสิ่งที่ได้นำเสนอไปจะเป็นที่หวัง เป็นโอกาสของประชาชน

ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2565 มีสมาชิกที่ร่วมเป็นองค์ประชุม 519 คน เป็นกรรมการบริหารพรรค 13 คน ตัวแทนพรรคการเมือง 3 สาขา และตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 164 คน ส.ส.พรรค 103 คน สมาชิกพรรค 236 คน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ ครบองค์ประชุม 519 คน โดยผลการประชุมมีดังนี้

 

1. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับพรรคเพื่อไทย ปี พ.ศ.2561 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 ปี 2565 เว้นแต่ที่เป็นไปตามบทเฉพาะกาล

2.ที่ประชุมมีมติลงคะแนนเลือกกรรมการบริหารพรรคทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง 10 คน ผลการลงคะแนนเป็นที่เรียบร้อย มีผู้ลงคะแนนเกินกึ่งหนึ่ง มีสมาชิกถูกเสนอชื่อ 10 คน

3.การเลือกตั้งกรรมการสรรหาทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง 11 ตำแหน่ง เป็นกรรมการบริหารพรรค 5 ตำแหน่ง กรรมการสาขาพรรค 2 ตำแหน่ง ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 4 ตำแหน่ง

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ในการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ที่พรรคเพื่อไทย สำนักงานใหญ่ มี 3 เรื่อง ได้แก่

- การแก้ไขร่างข้อบังคับพรรคเพื่อไทย ปี พ.ศ.2561 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 ปี 2565 ได้มีการแก้ไขหลายเรื่อง เช่น การแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแทนพรรคประจำจังหวัด ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงพรรค ที่เรียกเก็บจากสมาชิกพรรคทั้งแบบปีและตลอดชีพ และการแก้ไขคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร ส.ส.ให้มีไม่น้อยกว่า 25 คน รวม 18 เรื่อง ซึ่งจะมีผลหลังจากร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีผลบังคับใช้แล้ว

 

ขณะที่ ผลการเลือกตั้ง กก.บห. แทนตำแหน่งที่ว่างลง 10 คน เมื่อรวมกับ กก.บห. ที่คงเหลือปัจจุบัน 13 คน จะมี กก.บห.พรรค ทั้งสิ้น 23 คน ประกอบด้วย 1.นายชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค 2.นายสุทิน คลังแสง รองหัวหน้าพรรค 3.นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รองหัวหน้าพรรค 4.นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รองหัวหน้าพรรค 5.นายสรวงศ์ เทียนทอง รองหัวหน้าพรรค

6.นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รองหัวหน้าพรรค 7.นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรค 8.นายภูมิธรรม เวชยชัย รองหัวหน้าพรรค 9.รศ.ดร.กิตติ ลิ่มสกุล รองหัวหน้าพรรค 10.นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์ รองหัวหน้าพรรค 11.นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค 12.นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรค

13.นางสาวลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รองเลขาธิการพรรค 14.ทันตแพทย์หญิง ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ รองเลขาธิการพรรค 15.นายชุมสาย ศรียาภัย รองเลขาธิการพรรค 16.นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ เหรัญญิกพรรค 17.นายจักรพงษ์ แสงมณี นายทะเบียนสมาชิกพรรค 18.นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ โฆษกพรรค

19.นางสาวณหทัย ทิวไผ่งาม กรรมการบริหารพรรค 20.นางสาวจิราพร สินธุไพร กรรมการบริหารพรรค 21.นายสุรเกียรติ เทียนทอง กรรมการบริหารพรรค 22.นายพลนชชา จักรเพ็ชร กรรมการบริหารพรรค 23.นายยุ้ง จักรไพศาล กรรมการบริหารพรรค

 

ส่วนผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ของพรรค แทนตำแหน่งที่ว่าง) จำนวน 11 คน เมื่อรวมกับกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ของพรรค ที่คงเหลือ 4 คน จะมีคณะกรรมการบริหารพรรค ทั้งสิ้น 15 คน ประกอบด้วย  1.นายชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค 2.นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รองหัวหน้าพรรค 3.นายภูมิธรรม เวชยชัย รองหัวหน้าพรรค  4.นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์ รองหัวหน้าพรรค 5.นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค

6.ทันตแพทย์หญิง ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ รองเลขาธิการพรรค 7.นายจักรพงษ์ แสงมณี นายทะเบียนสมาชิกพรรค 8.นายสมัคร บุญปก หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 1 จังหวัดอุดรธานี 9.นายสุเทพ สายทอง หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ 10.นายวิทวัส ดุลพินิจพัฒนา หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 3 จังหวัดภูเก็ต

11.นายพันศักดิ์ จันทร์ใบเล็ก หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 4 จังหวัดภูเก็ต 12.นายสุเทพ บุตรเจริญ ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดหนองคาย เขตเลือกตั้งที่ 2 13.นายไฉน รุ่งเรืองชัยศรี ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดสระแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 1 14.นายมานะ คงวุฒิปัญญา ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 29 15.นางสาวอารยา สำเร็จวาณิชย์ ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 18

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"ชลน่าน" ประกาศรบครั้งนี้ เพื่อไทยแพ้ไม่ได้ ตั้งเป้าชนะแลนสไลด์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

พรรคเพื่อไทยกก.บห.เพื่อไทย

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ