“แสนสิริ” แจงซื้อที่ดินเสียภาษีถูกต้อง “เศรษฐา” เป็นแค่คนอนุมัติ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

“แสนสิริ” แจงซื้อที่ดินเสียภาษีถูกต้อง “เศรษฐา” เป็นแค่คนอนุมัติ

การเมือง
3 ส.ค. 66
13:41
1,007
Logo Thai PBS
“แสนสิริ” แจงซื้อที่ดินเสียภาษีถูกต้อง “เศรษฐา” เป็นแค่คนอนุมัติ
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
“แสนสิริ” ชี้แจงซื้อขายที่ดินถูกกฎหมาย เพราะตกลงกันว่า คนขายรับผิดชอบเสียภาษีเอง ไม่เกี่ยวกับ “เศรษฐา” ซึ่งเป็นคนอนุมัติจากงบฯ ที่ทำเสนอไป

วันนี้ (3 ส.ค.2566) นายอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ออกแถลงการณ์ ชี้แจงการซื้อที่ดินถูกต้องตามหลักกฎหมายและธรรมาภิบาล ระบุว่า ตามที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าวพาดพิงถึง คุณเศรษฐา ทวีสิน ว่า เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารสูงสุดและกรรมการของ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้มีส่วนร่วมในการหลีกเลี่ยงภาษีในการซื้อขายที่ดินของแสนสิริ เป็นเหตุให้รัฐต้องสูญเสียรายได้เป็นเงินหลายร้อยล้านบาทนั้น

บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า 1.สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแปลงดังกล่าว ระหว่างแสนสิริกับผู้ขาย กำหนดให้ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด ประกอบกับเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ขายในการเสียภาษีอากรข้างต้นด้วย

แสนสิริ มีหน้าที่ชำระราคาให้ครบถ้วนตามที่ตกลงกัน และรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเท่านั้น แสนสิริ ไม่ได้รับรู้ หรือ เกี่ยวข้องใด ๆ ในวิธีการ หรือ การดำเนินการใด ๆ ทางภาษีอากรของผู้ขายตามที่ได้มีการกล่าวอ้างดังกล่าว และไม่ได้รับประโยชน์ใด ๆ จากการประหยัดภาษีและค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ของผู้ขาย

2.ในการซื้อขายที่ดินของแสนสิรินั้น คุณเศรษฐา เมื่อครั้งซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดและกรรมการของแสนสิริ จะมีส่วนร่วมเฉพาะในขั้นตอนการอนุมัติจัดซื้อที่ดิน โดยพิจารณาจากตัวเลข และข้อมูลที่ทีมสรรหาที่ดินของแสนสิริได้จัดทำและนำเสนอ ให้ที่ประชุมผู้บริหารเพื่อพิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการของบริษัทเพื่ออนุมัติการซื้อที่ดินและการลงทุนตามลำดับ

คุณเศรษฐา ในฐานะที่เป็นผู้บริหารสูงสุดและกรรมการของแสนสิริ จึงอนุมัติเพียงแค่ราคาและมูลค่าเงินลงทุนเท่านั้น ส่วนการทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน การชำระราคา และการโอนกรรมสิทธิ์จะเป็นหน้าที่ของทีมสรรหาที่ดิน ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการและประสานงานทั้งหมด

3.ภายหลังจากที่แสนสิริ ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายและวางมัดจำซื้อที่ดินไปแล้ว เป็นระยะเวลาหลายเดือน ก่อนถึงกำหนดการโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายเป็นผู้แจ้งความประสงค์เกี่ยวกับรายละเอียดวิธีการโอนกรรมสิทธิ์และชำระราคาส่วนที่เหลือให้ทราบว่า ต้องการแยกโอนเฉพาะส่วนตามรายชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่เป็นข่าว

ทีมสรรหาที่ดินซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ ในการดำเนินการตามสัญญา พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และยังคงเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา อีกทั้งไม่กระทบกระเทือนต่อการที่แสนสิริจะได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยสมบูรณ์ตามสัญญาที่ตกลงกัน และไม่ได้ทำให้แสนสิริต้องได้รับความเสียหายหรือมีภาระค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากที่ตกลงไว้แต่อย่างใด ทีมสรรหาที่ดินจึงตัดสินใจดำเนินการตามที่ผู้ขายแจ้งให้ทราบ

4.แสนสิริ ชำระราคาที่ดินแปลงดังกล่าวเกือบทั้งหมด โดยเช็คและแคชเชียร์เช็ค มีการชำระเป็นเงินสดเพียง 301,000 บาท (สามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) ไม่ได้มีการชำระเงินสดจำนวนมาก ตามที่ได้มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใด

การที่เจ้าพนักงานที่ดินบันทึกว่า การซื้อขายที่ดินมีการชำระด้วยแคชเชียร์เช็ค ส่วนที่เหลือชำระเป็นเงินสดนั้น เป็นเพราะแสนสิริได้ชำระเงินมัดจำให้แก่ผู้ขายตามสัญญาจะซื้อจะขายเสร็จสิ้นไป ก่อนวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินหลายเดือนก่อนหน้า ทางปฏิบัติตามปกติของ กรมที่ดินจะบันทึกส่วนต่างของค่าที่ดินที่ไม่มีการแสดงสำเนาแคชเชียร์เช็ค ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ว่าเป็นการชำระด้วยเงินสด

5.การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกล่าว เป็นการดำเนินการที่กรมที่ดินโดยเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และได้มีการชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ/อากรแสตมป์ ตามที่มีการเรียกเก็บเรียบร้อยแล้ว และแสนสิริได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามราคาที่ตกลงซื้อขายกัน

6.จากข้อเท็จจริงที่ชี้แจงมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า คุณเศรษฐา ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด และกรรมการของแสนสิริในขณะนั้น ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัทครบถ้วนแล้ว และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและรับรู้ขั้นตอนวิธีการในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามที่กล่าวข้างต้น

เพราะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น ภายหลังการทำสัญญาจะซื้อจะขาย และอยู่ในความรับผิดชอบของทีมสรรหาที่ดินที่เป็นฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องจัดการให้เป็นไปตามสัญญาและถูกต้องตามกฎหมาย ธุรกรรมการซื้อขายที่ดินของแสนสิริดังกล่าว เป็นการซื้อขายที่ดินตามปกติในธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป

อ่านข่าวอื่นๆ

"ชูวิทย์" เปิดข้อมูลอ้าง "เศรษฐา" ทำนิติกรรมอำพราง เลี่ยงภาษี 521 ล้าน

"เพื่อไทย" เลื่อนแถลงตั้งรัฐบาล รอคำวินิจฉัยศาล รธน.

'วันนอร์' สั่งเลื่อนโหวตนายกฯ รอบ 3 รอศาลวินิจฉัยปมเสนอชื่อ "พิธา" ซ้ำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง