SONP จัดอบรม "ผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์" รุ่น 7 ปี 2566 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

SONP จัดอบรม "ผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์" รุ่น 7 ปี 2566

สังคม
13 ก.ย. 66
12:35
169
Logo Thai PBS
SONP จัดอบรม "ผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์" รุ่น 7 ปี 2566
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ (Young Digital News Providers) รุ่นที่ 7 ประจำปี 2566

วันนี้ (13 ก.ค.2566) สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์" (Young Digital News Providers) รุ่นที่ 7 ประจำปี 2566 ภายใต้ โครงการความร่วมมือองค์กรสื่อขับเคลื่อนพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมจริยธรรมสื่อ เพื่อสร้างระบบนิเวศสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  เมื่อวันที่ 22-24 ก.ย.2566 ที่ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี  

บริหารจัดการหลักสูตรโดย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ในทุกมิติของการผลิตข่าวบนโลกดิจิทัล อาทิ ทิศทางในการนำเสนอข่าวสารและพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคดิจิทัล, การใช้เครื่องมือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ, การนำเสนอในรูปแบบมัลติมีเดีย, เรียนรู้จริยธรรมการนำเสนอข่าวที่ถูกต้องและเหมาะสม, การวางแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ข่าว และสื่อสังคมออนไลน์

นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประกวด "เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยมระดับอุดมศึกษา" โดย นิสิต นักศึกษาส่งผลงานจริงเข้าประกวดหลังจากได้รับการฝึกอบรมไปแล้ว เพื่อสร้างผู้ผลิตข่าวรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง และมีความเข้าใจบทบาทภารกิจที่แท้จริงของผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ก่อนที่จะก้าวไปสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ

โดยมีวิทยากรร่วมโครงการ เนื้อหา SPARK YOURSELF โดยนายกิตติ สิงหาปัด รายการข่าว 3 มิติ, จริยธรรมและกฎหมายที่ควรรู้ในการผลิตข่าวออนไลน์ : อาจารย์ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ อาจารย์พิเศษด้านกฎหมายเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่ปรึกษากฎหมายสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

และในหัวข้อ Data Journalism โดยสันติชัย อาภาร์ศรี บรรณาธิการ Rocket Media Lab ในหัวข้อ Content Strategy : ชุตินธรา วัฒนกุล บรรณาธิการบริหารข่าวออนไลน์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ในหัวข้อ Creative Marketing : รัฐโรจน์ จิตรพนา Creative Marketing, THE STANDARD , และในหัวข้อ UX / UI Design ณัฐพล เกียรติกอบชัย Lead UX/UI Designer, CLEVERSE

โดยเปิดรับ นิสิต นักศึกษา สาขานิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารการตลาด, สาขาการออกแบบสื่อดิจิทัล, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ในชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป รวม 30 คน จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยต้องมีคุณสมบัติ 3 ด้าน ๆ ละ 1 คน ดังนี้

1. ด้านการบรรณาธิกรณ์ (Editorial)

2. ด้านการออกแบบกราฟฟิกและมัลติมีเดีย (UX/UI Design)

3. ด้านการตลาดเนื้อหาและการสร้างรายได้ (Content Marketing & Monetization)

การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการมีทั้งแบบ "โควตา" ตัวแทนจากสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 15 คน โดยสถาบันการศึกษาต้องเป็นผู้คัดเลือกและส่งรายชื่อ สถาบันละ 3 คน (ตามความถนัดในแต่ละด้าน) และ รับสมัครผู้เข้าร่วมแบบ "ทั่วไป" อีก 15 คน โดยนักศึกษาต้องสมัครเป็นทีม รายชื่อทีมละ 3 คน (ตามความถนัดในแต่ละด้าน) ซึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นชื่อรับรอง

ทั้งนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมต้องส่งรายละเอียดเข้าร่วมประกวด "เว็บไซต์ฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม" ระดับอุดมศึกษา อาทิ ชื่อเว็บไซต์ ระยะเวลาการผลิต ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา รายชื่อนักศึกษาพร้อมหน้าที่ในการดำเนินงาน เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ผู้สนใจสามารถสมัครร่วมโครงการได้ที่ คลิก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง