"กิตติรัตน์" นั่งประธานกุนซือนายกฯ เศรษฐา

การเมือง
15 ก.ย. 66
10:00
973
Logo Thai PBS
"กิตติรัตน์" นั่งประธานกุนซือนายกฯ เศรษฐา
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
"เศรษฐา" ลงนามตั้ง 9 ที่ปรึกษานายกฯ คนดังเพียบ "พิชิต ชื่นบาน-พิมล ศรีวิกรม์-เทวัญ ลิปตพัลลภ-ชลธิศ สุรัสวดี"

วันที่ 14 ก.ย.2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 234-2566 เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี โดยมีรายละเอียดว่า

เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน และการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

นายกรัฐมนตรี จึงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิดังต่อไปนี้ เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เพื่อทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษา และพิจารณาเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

1. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษา
2. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ที่ปรึกษา
3. นายพิชัย ชุณหวชิร ที่ปรึกษา
4. นายศุภนิจ จัยวัฒน์ ที่ปรึกษา
5. ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ที่ปรึกษา
6. นายพิชิต ชื่นบาน ที่ปรึกษา
7. นายชลธิศ สุรัสวดี ที่ปรึกษา
8. นายชัย วัชรงค์ ที่ปรึกษา
9. นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ที่ปรึกษา

ให้ส่วนราชการสนับสนุนการดำเนินงานของที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีตามที่ได้รับการร้องขอ และให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี สำหรับคำใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ โดยให้เบิกจ่ายจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง