โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 3 นายพล ข้าราชการในพระองค์รับราชการ อัตรา "พลเอกพิเศษ" | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 3 นายพล ข้าราชการในพระองค์รับราชการ อัตรา "พลเอกพิเศษ"

สังคม
6 ต.ค. 66
11:17
3,909
Logo Thai PBS
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 3 นายพล ข้าราชการในพระองค์รับราชการ อัตรา "พลเอกพิเศษ"
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 3 นายพล ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ)

วันที่ 5 ต.ค.2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการ โดยมีรายละเอียดความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 มาตรา 8 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการ และการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ2560 จึงทรงพระกรุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการ จำนวน 3 นาย ดังนี้

1. พลเอก ธรรมนูญ วิถี ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (1) กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอก) ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการกองบัญชากรทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (1) หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ)

2. พลเอก กล้าหาญ เพ็ชรมีศรี ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (2) กองบัญชาการทหารมหาดเล็กรชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอก) ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (2) หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ)

3. พลเอก ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ (3) กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอก) ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (3) หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2566
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง