เตือน "เชียงใหม่-เชียงราย" เสี่ยงสูงผลกระทบแผ่นดินไหว-ดินเหลว | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เตือน "เชียงใหม่-เชียงราย" เสี่ยงสูงผลกระทบแผ่นดินไหว-ดินเหลว

ภัยพิบัติ
30 ต.ค. 66
10:40
2,642
Logo Thai PBS
เตือน "เชียงใหม่-เชียงราย" เสี่ยงสูงผลกระทบแผ่นดินไหว-ดินเหลว
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติ เตือน 2 เมืองหลักภาคเหนือ "เชียงใหม่-เชียงราย" มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวและดินเหลว แนะปรับปรุงมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนางานวิจัยแผ่นดินไหวของประเทศไทย ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสามย่านมิตรทาวน์ ซึ่งจัดโดยศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติ วช. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรับฟังรายงานผลงานวิจัยจากนักวิชาการด้านแผ่นดินไหวในประเทศไทย รวมถึงการสัมมนาที่น่าสนใจจากวิทยากร และการเสวนาเรื่องการใช้งานของมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 1301/1302-61 ปัญหาและแนวทางแก้ไข โดยมีผู้ร่วมงานจากหลากหลายภาคส่วน เช่น นักวิจัย วิศวกร และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ขณะที่ ศ.ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย หัวหน้าศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติ กล่าวว่า ประเด็นสำคัญของงานนี้ คือ การแลกเปลี่ยนในประเด็นต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ความเสี่ยงแผ่นดินไหว และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเมืองหลัก 2 เมืองทางภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ และเชียงราย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะทำให้ทราบถึงระดับความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้น และนำไปปรับปรุงมาตรฐานการออกแบบ รวมถึงผลกระทบด้านอื่น เช่น ความเสี่ยงในการเกิดดินเหลวในบริเวณตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย

นอกจากนี้ ยังแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น วิธีการออกแบบโครงสร้าง การปรับปรุงเสริมกำลังอาคาร การตรวจวัดการสั่นไหวอาคาร รวมถึงเวทีการแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างนักวิจัยและวิศวกรในภาคปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทางการใช้มาตรฐานการออกแบบและทิศทางในการปรับปรุงมาตรฐานการออกแบบอาคารให้เหมาะสมกับประเทศไทย

ศ.ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย

ศ.ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย

ศ.ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย

คณะวิจัยได้วิเคราะห์ความเสี่ยงแผ่นดินไหวบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย โดยมีบริเวณพื้นที่ศึกษา คือ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีรอยเลื่อนมีพลัง เช่น รอยเลื่อนแม่ทา รอยเลื่อนแม่ลาว และรอยเลื่อนแม่จัน อาจเกิดแผ่นดินไหวขนาดกลางและสร้างความเสียหายแก่อาคารในบริเวณดังกล่าวได้ โดยงานวิจัยมุ่งเน้นประเมินความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จริงกับอาคารในพื้นที่ ซึ่งได้มีการลงพื้นที่สำรวจอาคารต่าง ๆ อีกทั้งจำลองเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่อาจจะเกิดขึ้นได้จริงในพื้นที่ศึกษา และผลกระทบจากการขยายตัวของแอ่งดินอ่อน

ด้าน ศ.ดร.นคร ภู่วโรดม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึงการปรับปรุงมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว ภายใต้โครงการการปรับปรุงมาตรฐาน/แก้ไขมาตรฐานความปลอดภัยอาคารต้านทานแผ่นดินไหวของกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ได้ใช้ข้อมูลงานวิจัยโครงการลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งมีประเด็นที่ปรับปรุง 8 เรื่อง คือ

ศ.ดร.นคร ภู่วโรดม

ศ.ดร.นคร ภู่วโรดม

ศ.ดร.นคร ภู่วโรดม

การปรับปรุงระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวในรูปของความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมทั่วประเทศ, การปรับปรุงความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสำหรับการออกแบบที่รวมผล เนื่องจากสภาพชั้นดินอ่อนในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง, การปรับปรุงข้อจำกัดในการใช้โครงต้านแรงดัดแบบความเหนียวจำกัด, การปรับปรุงการพิจารณาผลของผนังอิฐก่อต่อพฤติกรรมของอาคารภายใต้แผ่นดินไหว

การปรับปรุงข้อกำหนดการออกแบบฐานราก, การปรับปรุงการให้รายละเอียดเหล็กเสริม, การปรับปรุงวิธีการออกแบบโครงสร้างด้วยวิธีเชิงพลศาสตร์, การปรับปรุงมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวให้มีความชัดเจนและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

สำหรับมาตรฐานที่ปรับปรุงแล้วและเริ่มใช้งานไประยะหนึ่ง ได้รับความเห็นจากภาคปฏิบัติและข้อมูลงานวิจัยที่มีมากขึ้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์และนักวิจัยและกรมโยธาธิการและผังเมืองจะใช้พิจารณาวางแผนการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานฉบับใหม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง