เชียงใหม่สร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนยุติปัญหาเอดส์ระดับจังหวัด | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เชียงใหม่สร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนยุติปัญหาเอดส์ระดับจังหวัด

ภูมิภาค
28 พ.ย. 66
13:34
487
Logo Thai PBS
เชียงใหม่สร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนยุติปัญหาเอดส์ระดับจังหวัด
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
สถานการณ์เอชไอวี/เอดส์ ปี 2566 ของจังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ประมาณ 750 คน เป้าหมายยุทธศาสตร์ฯ ภายในปี 2573 ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกัน

วันนี้ (28 พ.ย.2566) นพ.นิมิตร อินปั๋นแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนยุติปัญหาเอดส์ระดับจังหวัด โดยมี นายทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ที่โรงแรมอโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่

นพ.นิมิตร กล่าวว่า ตามที่กรมควบคุมโรค มีเป้าหมายการทำงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แห่งชาติ ว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560-2573 โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ 1.ลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ให้เหลือไม่เกิน 1,000 รายต่อปี 2.ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวี ให้เหลือไม่เกิน 4,000 รายต่อปี

3.ลดการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวี และเพศภาวะลง ร้อยละ 90 โดยกำหนดเป้าหมายระดับมาตรการ 95-95-95 คือ คนที่ติดเชื้อต้องรู้สถานะการติดเชื้อของตนเอง ร้อยละ 95 คนรู้แล้วต้องได้รับการรักษา ร้อยละ 95 และคนได้รับยาสามารถควบคุมปริมาณไวรัสได้สำเร็จ ร้อยละ 95

สำหรับสถานการณ์จังหวัดเชียงใหม่ของเอชไอวี/เอดส์ ปี 2566 พบผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ประมาณ 750 ราย ซึ่งผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย(95-95-95) ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา เท่ากับ 126-87-90

จะเห็นได้ว่า การดำเนินการป้องกันและการแก้ไขปัญหาเอชไอวี/เอดส์ ให้สำเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ฯ ภายในปี 2573 ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อการสร้างเสริมความเข้มแข็งระบบบริการสุขภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนยุติปัญหาเอดส์ระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 28-29 พ.ย.2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม 120 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค , คณะกรรมการขับเคลื่อนงานยุติเอดส์ จ.เชียงใหม่, พยาบาลผู้รับผิดชอบงานคลินิกเอชไอวี, หน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และนักวิชาการอิสระ เพื่อเป็นกลไกที่สำคัญในการวางทิศทาง การขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานเพื่อยุติปัญหาเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้เหมาะสมกับบริบท และปัญหาแต่ละพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ ยังได้จัดกิจกรรมและนิทรรศการภายใต้แนวคิดการรณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2566 “Let communities Lead ทุกภาคส่วน ร่วมกัน ยุติเอดส์” พร้อมทั้งพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงานป้องกันโรคเอดส์จังหวัดเชียงใหม่ด้วย

และมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ โรงพยาบาลของรัฐ ที่มีผลการดำเนินงานตามผลสัมฤทธิ์ คือ ระดับดีเยี่ยมคือ โรงพยาบาลสันกำแพง ระดับดีเด่น คือ โรงพยาบาลจอมทอง และระดับดี โรงพยาบาลสันป่าตอง

สำหรับโรงพยาบาลเอกชน ระดับดีเยี่ยม คือ โรงพยาบาลลานนา 3 ระดับดีเด่น คือ โรงพยาบาลลานนา และระดับดี คือ โรงพยาบาลราชเวช

ข่าวที่เกี่ยวข้อง