เช็กรายชื่อ 40 สว.ระดับจังหวัด กทม.ชิงระดับประเทศ 26 มิ.ย.นี้

การเมือง
17 มิ.ย. 67
07:03
11,844
Logo Thai PBS
เช็กรายชื่อ 40 สว.ระดับจังหวัด กทม.ชิงระดับประเทศ 26 มิ.ย.นี้
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กทม.ได้แล้วตัวแทน 40 คน ผู้สมัครเลือก สว.ระดับจังหวัด ผ่านเข้าไปลุ้นชิงระดับประเทศ 26 มิ.ย.นี้ "อังคณา นีละไพจิตร, อัจฉรา อัชฌายกชาติ, นันทนา นันทวโรภาส, ดุจดาว วัฒนปกรณ์, สมชาย สาโรวาท, เทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์, แล ดิลกวิทยรัตน์"

วันนี้ (17 มิ.ย.2567) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลการเลือก สว. ระดับจังหวัด ของ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. ซึ่ง กกต.กทม.จัดขึ้นที่ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เขตหลักสี่ ได้ผลคะแนนผู้ชนะของแต่ละกลุ่ม ที่ลงคะแนนเลือกไขว้ แบ่งออกเป็น 4 สาย สายละ 10 คน รวมเป็น 40 คน ได้แก่

อ่านข่าว : ผลเลือก สว. 77 จังหวัด ผ่านเข้าชิงระดับประเทศ 3,000 คน 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง 

 • นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ 
 • พล.ต.ต.อรรถวิทย์ สายสืบ  

กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

 • นายสุรชัย ตรงงาม 
 • พล.ต.ท.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ 

กลุ่ม 3 กลุ่มการศึกษา

 • นายพิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ 
 • นางฉันทนา หวันแก้ว

กลุ่ม 4 กลุ่มการสาธารณสุข

 • นายไพโรจน์ บุญศิริคำชัย
 • น.ส.วิธาวีร์ ประทุมสวัสดิ์ 

กลุ่ม 5 กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก

 • นายเดชา นุตาลัย 
 • นายชูเกียรติ เลิศศุภานนท์ 

กลุ่ม 6 กลุ่มอาชีพทำสวนป่าไม้ปศุสัตว์ประมง

 • นายสุชาติ ขวัญเกื้อ 
 • น.ส.สดใส โอมหานนท์

กลุ่ม 7 กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคล ซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐผู้ใช้แรงงาน

 • นายแล ดิลกวิทยรัตน์
 • นายวีรเวท วงษ์กิจบัญชา 

กลุ่ม 8 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์ และสาธารณูปโภคทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน

 • นายวรุณ อุ่นเจริญพรพัฒน์ 
 • นายปฏิมา จีระแพทย์ 

กลุ่ม 9 กลุ่มผู้ประกอบกิจการ ขนาดกลาง และขนาดย่อม

 • นายสมชาย สาโรวาท 
 • นายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร 

กลุ่ม 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตามกลุ่ม 9

 • น.ส.พรีธาภัสสร์ วิชยกิตติ์
 • นายพรชัย จงภักดี

อ่านข่าว : เลือก สว.ระดับจังหวัด เช็กคนดังร่วง - ได้ไปต่อ "ระดับประเทศ"

กลุ่ม 11 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ หรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว

 • นายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์
 • น.ส.สุวณา ปิยะพิสุทธิ์ 

กลุ่ม 12 กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม

 • นายวิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล
 • นายปิยะพงศ์ เรืองรอง 

กลุ่ม 13 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารการพัฒนานวัตกรรม

 • น.ส.ศิริวรรณ คูอัมพร 
 • นายประเวทย์ ตันติสัจจธรรม 

กลุ่ม 14 กลุ่มสตรี

 • น.ส.สุภาภรณ์ อัษฎมงคล 
 • น.ส.สุกัญญา ประจวบเหมาะ 

กลุ่ม 15 กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือ ทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น

 • นายสุเทพ สุริยะมงคล
 • นายอาณัฐชัย รัตตกุล

กลุ่ม 16 กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรมดนตรี การแสดง และ บันเทิง นักกีฬา

 • น.ส.ภาวิณี สมรรคบุตร ฟอฟิ 
 • น.ส.ดุจดาว วัฒนปกรณ์ 

กลุ่ม 17 กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์

 • นางแสงศิริ ตรีมรรคา
 • นางอังคณา นีละไพจิตร 

กลุ่ม 18 กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์ วรรณกรรม

 • น.ส.อัจฉรา อัชฌายกชาติ 
 • น.ส.นันทนา นันทวโรภาส

กลุ่ม 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • นายพรชัย วิทยเลิศพันธุ์
 • น.ส.กฤติมา เพ็งสุข 

กลุ่ม 20 กลุ่มอื่นๆ

 • นายธรรมนูญ ซึมโรจน์ประเสริฐ
 • นายวราวุธ ตีระนันทน์

อ่านข่าว : 

ปลัด กทม.ไร้กังวล 3 ผู้สมัคร สว. ร้อง ม.157 ไม่นับคะแนนใหม่

กกต.แถลงภาพรวม เลือก สว.ระดับจังหวัด ฉลุย มีคำร้อง 80 เรื่อง

เกาะติดเลือก สว.ระดับจังหวัด 16 มิ.ย. ทั่วประเทศคึกคัก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง