วาทะ พระ ทอล์ก
วาทะ พระ ทอล์ก

การบริหารงานด้วยหลักธรรม พรหมวิหาร 4

หน้ารายการ
22 พ.ค. 67

พรหมวิหาร 4 เป็นหลักธรรมประจำใจ เพื่อให้ตนดำรงชีวิตได้อย่างประเสริฐสุขและบริสุทธิ์ เป็นแนวทางปฏิบัติของผู้ที่ปกครองบ้านเมือง และการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น สามารถนำมาใช้ในการบริหารงานได้

 1. เมตตา คือ ความปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตไมตรีและคิดทำประโยชน์กับทุกคน
 2. กรุณา คือ ความสงสาร คิดช่วยเหลือให้พ้นทุกข์ บำบัดความทุกข์ยากเดือดร้อน
 3. มุทิตา คือ ความยินดี ในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใสเบิกบานอยู่เสมอ มีความยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุข เพื่อให้เห็นถึงความใส่ใจ
 4. อุเบกขา คือ การรู้จักวางตัวเป็นกลาง ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการบริหารงาน ไม่เอนเอียง ให้ความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกัน

ร่วมสนทนาธรรมกับ

 • พระราชวชิรโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
 • พระครูเกษมธรรมานุวัตร เจ้าคณะ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

ติดตามในรายการ "วาทะ พระ ทอล์ก" วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.05 - 12.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

การบริหารงานด้วยหลักธรรม พรหมวิหาร 4

22 พ.ค. 67

พรหมวิหาร 4 เป็นหลักธรรมประจำใจ เพื่อให้ตนดำรงชีวิตได้อย่างประเสริฐสุขและบริสุทธิ์ เป็นแนวทางปฏิบัติของผู้ที่ปกครองบ้านเมือง และการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น สามารถนำมาใช้ในการบริหารงานได้

 1. เมตตา คือ ความปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตไมตรีและคิดทำประโยชน์กับทุกคน
 2. กรุณา คือ ความสงสาร คิดช่วยเหลือให้พ้นทุกข์ บำบัดความทุกข์ยากเดือดร้อน
 3. มุทิตา คือ ความยินดี ในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใสเบิกบานอยู่เสมอ มีความยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุข เพื่อให้เห็นถึงความใส่ใจ
 4. อุเบกขา คือ การรู้จักวางตัวเป็นกลาง ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการบริหารงาน ไม่เอนเอียง ให้ความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกัน

ร่วมสนทนาธรรมกับ

 • พระราชวชิรโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
 • พระครูเกษมธรรมานุวัตร เจ้าคณะ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

ติดตามในรายการ "วาทะ พระ ทอล์ก" วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.05 - 12.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

วาทะ พระ ทอล์ก

ล่าสุด
​วิสาขบูชา
​วิสาขบูชา
16 พ.ค. 65
ธรรมะกับคนรุ่นใหม่ ตอนที่ 1
ธรรมะกับคนรุ่นใหม่ ตอนที่ 1
13 ก.ค. 65
ธรรมะกับคนรุ่นใหม่ ตอนที่ 2
ธรรมะกับคนรุ่นใหม่ ตอนที่ 2
14 ก.ค. 65
วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา
6 มี.ค. 66
วิถีแห่งธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่
วิถีแห่งธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่
13 เม.ย. 66
การมีสติคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่มีความสุข
การมีสติคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่มีความสุข
5 มิ.ย. 66
สมาธิ ความสงบ สบาย และความรู้สึกเป็นสุข
สมาธิ ความสงบ สบาย และความรู้สึกเป็นสุข
1 ส.ค. 66
สติ สมาธิ ปัญญา คือทางสายกลาง
สติ สมาธิ ปัญญา คือทางสายกลาง
2 ส.ค. 66
การดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดเป็นอย่างไร ? | พระธรรมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร)
การดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดเป็นอย่างไร ? | พระธรรมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร)
14 ต.ค. 66
พุทธศาสนาจะหมดไปจากโลกหรือไม่ ? | พระพยอม กัลยาโณ
พุทธศาสนาจะหมดไปจากโลกหรือไม่ ? | พระพยอม กัลยาโณ
15 ต.ค. 66
โลกโซเชียลกับโอกาสของพุทธศาสนา | พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ
โลกโซเชียลกับโอกาสของพุทธศาสนา | พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ
21 ต.ค. 66
ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีสุขที่แท้จริง | พระเมธี วชิโรดม (ว.วชิรเมธี)
ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีสุขที่แท้จริง | พระเมธี วชิโรดม (ว.วชิรเมธี)
22 ต.ค. 66
ธรรมชาติกล่อมเกลาใจ | พระไพศาล วิสาโล
ธรรมชาติกล่อมเกลาใจ | พระไพศาล วิสาโล
28 ต.ค. 66
รากฐานวัฒนธรรมของชาวพุทธ | พระเทพวัชรเมธี
รากฐานวัฒนธรรมของชาวพุทธ | พระเทพวัชรเมธี
29 ต.ค. 66
“วัด” ไม่ใช่เพียงสถานที่ หากคือสิ่งที่อยู่ภายใน
“วัด” ไม่ใช่เพียงสถานที่ หากคือสิ่งที่อยู่ภายใน
4 พ.ย. 66
“ศาสนา” มีหรือไม่มี อยู่ที่การดำเนินชีวิต
“ศาสนา” มีหรือไม่มี อยู่ที่การดำเนินชีวิต
5 พ.ย. 66
ครอบครัว ถอยจากกันเพื่อเข้าหากัน | พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ
ครอบครัว ถอยจากกันเพื่อเข้าหากัน | พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ
11 พ.ย. 66
สมาธิ คือจิตและลมหายใจ | พระพยอม กัลยาโณ
สมาธิ คือจิตและลมหายใจ | พระพยอม กัลยาโณ
12 พ.ย. 66
สติและหลักธรรมก่อให้เกิดปัญญา | พระเทพวัชรเมธี
สติและหลักธรรมก่อให้เกิดปัญญา | พระเทพวัชรเมธี
15 พ.ย. 66
สติกำหนดจิต จิตกำหนดวัตถุ | พระเมธี วชิโรดม (ท่าน ว.วชิรเมธี)
สติกำหนดจิต จิตกำหนดวัตถุ | พระเมธี วชิโรดม (ท่าน ว.วชิรเมธี)
18 พ.ย. 66
สมดุลเวลาหน้าจอ – นอกจอของครอบครัว | พระไพศาล วิสาโล
สมดุลเวลาหน้าจอ – นอกจอของครอบครัว | พระไพศาล วิสาโล
25 พ.ย. 66
ช่วยเหลือผู้อื่นเยียวยาตัวเอง | พระสุธีวชิรปฏิภาณ
ช่วยเหลือผู้อื่นเยียวยาตัวเอง | พระสุธีวชิรปฏิภาณ
26 พ.ย. 66
วันมาฆบูชา “วันแห่งความรัก” ในพระพุทธศาสนา
วันมาฆบูชา “วันแห่งความรัก” ในพระพุทธศาสนา
26 ก.พ. 67
กำลังเล่น...
การบริหารงานด้วยหลักธรรม พรหมวิหาร 4
การบริหารงานด้วยหลักธรรม พรหมวิหาร 4
22 พ.ค. 67

วาทะ พระ ทอล์ก

ล่าสุด
​วิสาขบูชา
​วิสาขบูชา
16 พ.ค. 65
ธรรมะกับคนรุ่นใหม่ ตอนที่ 1
ธรรมะกับคนรุ่นใหม่ ตอนที่ 1
13 ก.ค. 65
ธรรมะกับคนรุ่นใหม่ ตอนที่ 2
ธรรมะกับคนรุ่นใหม่ ตอนที่ 2
14 ก.ค. 65
วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา
6 มี.ค. 66
วิถีแห่งธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่
วิถีแห่งธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่
13 เม.ย. 66
การมีสติคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่มีความสุข
การมีสติคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่มีความสุข
5 มิ.ย. 66
สมาธิ ความสงบ สบาย และความรู้สึกเป็นสุข
สมาธิ ความสงบ สบาย และความรู้สึกเป็นสุข
1 ส.ค. 66
สติ สมาธิ ปัญญา คือทางสายกลาง
สติ สมาธิ ปัญญา คือทางสายกลาง
2 ส.ค. 66
การดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดเป็นอย่างไร ? | พระธรรมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร)
การดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดเป็นอย่างไร ? | พระธรรมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร)
14 ต.ค. 66
พุทธศาสนาจะหมดไปจากโลกหรือไม่ ? | พระพยอม กัลยาโณ
พุทธศาสนาจะหมดไปจากโลกหรือไม่ ? | พระพยอม กัลยาโณ
15 ต.ค. 66
โลกโซเชียลกับโอกาสของพุทธศาสนา | พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ
โลกโซเชียลกับโอกาสของพุทธศาสนา | พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ
21 ต.ค. 66
ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีสุขที่แท้จริง | พระเมธี วชิโรดม (ว.วชิรเมธี)
ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีสุขที่แท้จริง | พระเมธี วชิโรดม (ว.วชิรเมธี)
22 ต.ค. 66
ธรรมชาติกล่อมเกลาใจ | พระไพศาล วิสาโล
ธรรมชาติกล่อมเกลาใจ | พระไพศาล วิสาโล
28 ต.ค. 66
รากฐานวัฒนธรรมของชาวพุทธ | พระเทพวัชรเมธี
รากฐานวัฒนธรรมของชาวพุทธ | พระเทพวัชรเมธี
29 ต.ค. 66
“วัด” ไม่ใช่เพียงสถานที่ หากคือสิ่งที่อยู่ภายใน
“วัด” ไม่ใช่เพียงสถานที่ หากคือสิ่งที่อยู่ภายใน
4 พ.ย. 66
“ศาสนา” มีหรือไม่มี อยู่ที่การดำเนินชีวิต
“ศาสนา” มีหรือไม่มี อยู่ที่การดำเนินชีวิต
5 พ.ย. 66
ครอบครัว ถอยจากกันเพื่อเข้าหากัน | พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ
ครอบครัว ถอยจากกันเพื่อเข้าหากัน | พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ
11 พ.ย. 66
สมาธิ คือจิตและลมหายใจ | พระพยอม กัลยาโณ
สมาธิ คือจิตและลมหายใจ | พระพยอม กัลยาโณ
12 พ.ย. 66
สติและหลักธรรมก่อให้เกิดปัญญา | พระเทพวัชรเมธี
สติและหลักธรรมก่อให้เกิดปัญญา | พระเทพวัชรเมธี
15 พ.ย. 66
สติกำหนดจิต จิตกำหนดวัตถุ | พระเมธี วชิโรดม (ท่าน ว.วชิรเมธี)
สติกำหนดจิต จิตกำหนดวัตถุ | พระเมธี วชิโรดม (ท่าน ว.วชิรเมธี)
18 พ.ย. 66
สมดุลเวลาหน้าจอ – นอกจอของครอบครัว | พระไพศาล วิสาโล
สมดุลเวลาหน้าจอ – นอกจอของครอบครัว | พระไพศาล วิสาโล
25 พ.ย. 66
ช่วยเหลือผู้อื่นเยียวยาตัวเอง | พระสุธีวชิรปฏิภาณ
ช่วยเหลือผู้อื่นเยียวยาตัวเอง | พระสุธีวชิรปฏิภาณ
26 พ.ย. 66
วันมาฆบูชา “วันแห่งความรัก” ในพระพุทธศาสนา
วันมาฆบูชา “วันแห่งความรัก” ในพระพุทธศาสนา
26 ก.พ. 67
กำลังเล่น...
การบริหารงานด้วยหลักธรรม พรหมวิหาร 4
การบริหารงานด้วยหลักธรรม พรหมวิหาร 4
22 พ.ค. 67

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย