ช่อง3-เวิร์คพ้อยต์-สภาวิชาชีพรับแก้ไขพัฒนา"จริยธรรมสื่อบรอดแคส" หลังเหตุ"ไทยแลนด์ ก็อตทาแลนจ์" เป็นเรื่อง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ช่อง3-เวิร์คพ้อยต์-สภาวิชาชีพรับแก้ไขพัฒนา"จริยธรรมสื่อบรอดแคส" หลังเหตุ"ไทยแลนด์ ก็อตทาแลนจ์" เป็นเรื่อง

Logo Thai PBS
ช่อง3-เวิร์คพ้อยต์-สภาวิชาชีพรับแก้ไขพัฒนา"จริยธรรมสื่อบรอดแคส" หลังเหตุ"ไทยแลนด์ ก็อตทาแลนจ์" เป็นเรื่อง

ตามที่มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว สมาคมสายใยครอบครัว สมาคมผู้บกพร่องทางจิต เครือข่ายสื่อเพื่อเด็กและเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อการนำเสนอรายการที่มีความไม่เหมาะสมในฟรีทีวี กรณีรายการ Thailand Got Talent Season 3 ที่ออกอากาศวันที่ 2 มิถุนายน 2556 ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 ได้ออกอากาศการแสดงของผู้เข้าร่วมแข่งขันชื่อนายสิทธัตถะ เอมเมอรัล ต่อ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนนั้น

 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกสทช. ในฐานะประธานอนุกรรมการส่งเสริมการกำกับดูแลกันเอง ได้ส่งเรื่องเข้าสู่วาระการพิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เนื่องจากประเด็นข้อร้องเรียนในหนังสือระบุว่าการออกอากาศขัดกับหมวดที่ ๒ จริยธรรมของการแพร่ภาพและการกระจายเสียง ข้อ 2.5.1.3,ข้อ 2.5.1.6  และ 2.5.1.8 แห่งข้อบังคับสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียงว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ คือไม่ระมัดระวังหรือรัดกุมเพียงพอในการนำเสนอเรื่องราว ภาพ และเสียงเกี่ยวกับบุคคล ผู้ที่อาจมีลักษณะของความเปราะบาง (Vulnerable) หรือพิการ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยขอให้เชิญสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียงมาพิจารณาและดำเนินการใช้กลไกการกำกับดูแลกันเองอย่างเต็มที่ในกรณีที่พิสูจน์แล้วว่าผิดจริงตามกฎข้อบังคับต่างๆ  

 
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯได้มีการพิจารณาไปเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ที่โรงแรมเดอะสุโกศล โดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ ได้แก่ นางอรุณีประภา หอมเศรษฐี ประธานสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) ผู้แทนสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้แก่ นายสมรักษ์ ณรงค์วิชัย รองประธานผู้จัดการและรักษาการผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการและนางนิมะ ราซิดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และนายปัญญา นิรันดร์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Workpoint Entertainment จำกัด (มหาชน) ผลจากการหารือที่ประชุมมีมติให้ส่งกรณีข้อร้องเรียนดังกล่าว ไปยังสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) เพื่อดำเนินการพิจารณาตามกระบวนการของสภาวิชาชีพฯ เพื่อเป็นการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสังคม โดยขอให้แจ้งผลการพิจารณากลับมายัง กสทช.ภายใน 1 สัปดาห์ 
 
นางสาวสุภิญญา กล่าวว่า หากกระบวนการในการกำกับดูแลกันเองมีประสิทธิภาพและสามารถปฏิบัติได้จริง จะเป็นการลดผลกระทบต่อสังคมได้อย่างมาก แต่หากเป็นไปในทางตรงข้าม กระบวนการทางกฎหมายก็จำต้องเข้ามามีบทบาทแทนเกือบทุกกรณี สำหรับการร้องเรียนกรณีนี้ตนและคณะอนุกรรมการฯเข้ามามีบทบาทด้วยเหตุผลสองประการคือ 1. ผู้ร้องเรียน (มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวฯ) ยื่นข้อร้องเรียนโดยตรงมายัง กสทช.โดยข้อร้องเรียนระบุชัดว่าเป็นประเด็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณจริยธรรมในการนำเสนอและการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน 
 
2.ตนและคณะอนุกรรมการฯพิจารณาแล้วเห็นว่า การกำกับดูแลกันเองจะเกิดผลก็ต่อเมื่อองค์กรวิชาชีพมีการดำเนินการตรวจสอบและจัดการกับสมาชิกให้อยู่ในกรอบมาตรฐานจริยธรรมที่กำหนดขึ้นได้จริง กรณีนี้สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) มีสมาชิกเป็นผู้ประกอบการช่องฟรีทีวีและผู้ผลิตรายการรายใหญ่ รวมทั้งได้มีการกำหนดข้อบังคับและกลไกการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่นำออกเผยแพร่ต่อสาธารณะแล้ว จึงเป็นการสมควรต้องผลักดันให้สภาวิชาชีพฯดำเนินการตามกลไกที่มีอยู่ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง ส่วนกรณีการดำเนินการทางปกครองตามมาตรา 37 ตามพ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 เป็นอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ พลโทพีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการกสทช.เป็นประธาน 
 
ภายหลังการประชุมและการประสานงานในกรณีดังกล่าว สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและกระจายเสียง (ประเทศไทย) มีหนังสือที่ PBC ๐๑๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ถึงประธานอนุกรรมการส่งเสริมการกำกับดูแลกันเอง เพื่อแจ้งความคืบหน้าการพิจารณาข้อร้องเรียนการออกอากาศรายการ Thailand Got Talent&r กรณี นายสิทธัตถะ เอมเมอรัล& มีสาระสำคัญ ดังนี้ 
 
1. สภาวิชาชีพฯ ได้ดำเนินการตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมเพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามข้อบังคับสภาวิชาชีพการแพร่ภาพและกระจายเสียงว่าด้วยวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2556 ซึ่งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 คณะอนุกรรมการจริยธรรมได้เชิญเกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมด โดยจะมีการดำเนินการเพื่อบรรเทาเยียวยา ดังนี้ 
 
(1) สภาวิชาชีพฯ จะจัดเสวนาในหัวข้อ "จรรยาบรรณวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์"เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ผู้ประกอบกิจการการแพร่ภาพและกระจายเสียงในมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม 
 
(2) บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด จะจัดสรรเวลาเพื่อออกอากาศรายการที่ให้ความรู้ต่อประชาชนอันเกี่ยวข้องกับผู้ด้อยโอกาส โดยจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในด้านนี้ และประธานสภาวิชาชีพฯ มาสนทนาในรายการ 
 
2. สภาวิชาชีพฯ จะมีการดำเนินการส่วนอื่นๆ เพิ่มเติม โดยจะมีการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการทำรายการ และคัดเลือกผู้แข่งขัน และการตรวจสอบประวัติของผู้แข่งขันรายการ TGT และจะได้พิจารณาระบบการตรวจสอบการออกอากาศรายการของช่อง 3 เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาชีพฯ และได้ตัดเตือน บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในเรื่องจรรยาบรรณของวิชาชีพแล้ว ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 
สำหรับการเยียวยาสังคมที่สภาวิชาชีพฯ แจ้งมานั้น คณะอนุกรรมการส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองจะประสานงานให้มีการแจ้งความคืบหน้าและรายงานผลให้คณะอนุกรรมการฯทราบ เพื่อเสนอต่อ กสท.เพื่อทราบตามลำดับต่อไป 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง