ถอดรูป “คปป.” บรรจุในร่างรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ถอดรูป “คปป.” บรรจุในร่างรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติ

การเมือง
13 ก.พ. 59
18:44
271
Logo Thai PBS
ถอดรูป “คปป.” บรรจุในร่างรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติ
ภายใต้ข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่า ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ฉบับของกรธ. มีข้อบัญญัติเอื้อให้เกิดอำนาจที่ 4 และอำนาจที่ 5 แล้ว ในสัปดาห์หน้ากรณีที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

เตรียมพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารราชการแผ่นดิน ว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติและร่างพ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ ก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่า อาจเป็นอำนาจที่ 6 ที่จะอยู่เหนือฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการเช่นกัน

เนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน กำลังตกอยู่ในกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ว่า เอื้อให้เกิดอำนาจที่ 4 และ 5 ด้วยมีอำนาจเหนือฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ ที่เป็น 3 เสาหลักตามระบอบประชาธิปไตย

นั่นเพราะข้อบัญญัติที่เกี่ยวกับองค์กรอิสระ ที่เปิดทางผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. และ กกต.มีมติเห็นควรให้ยุติหรือระงับโครงการที่ส่อว่าจขัดกฎหมาย ขัดรัฐธรรมนูญหรือเข้าข่ายทุจริต เพื่อประโยชน์ของรัฐได้ และมีข้อบัญญัติที่ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยปัญหาที่เกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา ครม. และองค์กรอิสระ รวมถึงวินิจฉัยเหตุวิกฤตที่ไม่มีบัญญัตไว้รัฐธรรมนูญแล้ว

“มาตรา 207 ถ้าไม่มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามประเพณีการปกครอง มาตรา 241กรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ ให้ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน,ป.ป.ช. และกกต. มาตรา 241 มีมติให้ระงับหรือยับยั้งความเสียหายที่จะเกิดแก่รัฐ” เนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น

ล่าสุดกลับมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เพิ่มขึ้นมาอีก คือ อำนาจที่ 6 ที่สอดแทรกแฝงไว้ในแผนปฏิรูป ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่ง สปท.เตรียมพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์นี้ และตามสาระสำคัญคือการร่างพ.ร.บ.กำหนดให้จัดตั้งองค์กรระดับชาติ ที่เป็นอิสระจากฝ่ายการเมือง และให้มีพ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการขึ้น 2 ชุด ก่อนจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

คณะกรรมการยุธศาสตร์ชาติ 25 คน มีนายกรัฐมนตรี,ประธานสภาผู้แทนราษฎร,ประธานวุฒิสภา เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ จำนวน 22 คน และระหว่างเปลี่ยนผ่านให้แม่น้ำ 5 สายปฏิบัติหน้าที่ตาม

ตำแหน่งและให้ สนช.สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิขึ้น ส่วนคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติ นั้น คือหัวหน้าส่วนราชการระดับสูง ไม่เกิน 29 คน

ตามข้อเสนอของพันตำรวจตรียงยุทธ สาระสมบัติ ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปนั้น ยังกำหนดให้ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ก่อนประกาศใช้ร่างรัฐธรรมนูญ และให้ดำเนินการเร่งด่วนใน 18 เดือน หรือแล้วเสร็จในสิ้นปี 2559 และด้วยบริบทที่เกิดขึ้น

จึงที่มาของข้อสังเกตว่า นี่คือข้อบัญญัติที่ว่าด้วยการจัดตั้ง คปป. "คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ" ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับของ กมธ. ชุดนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ที่ถอดรูป-มาบรรจุไว้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับ กรธ.ของนายมีชัย ฤชุพันธุ์ คู่ขนานกับการขับเคลื่อนประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของคสช.

เสาวลักษณ์ วัฒนศิลป์ บรรณาธิการข่าวการเมือง ไทยพีบีเอส

ข่าวที่เกี่ยวข้อง