4 ปี คสช. "สมหวัง-ผิดหวัง" อะไร? | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

4 ปี คสช. "สมหวัง-ผิดหวัง" อะไร?

การเมือง
21 พ.ค. 61
19:03
2,290
Logo Thai PBS
4 ปี คสช. "สมหวัง-ผิดหวัง" อะไร?
เปิดโพล 2 ฉบับ สำรวจความเห็นประชาชน ครบรอบ 4 ปี รัฐบาล คสช.บริหารประเทศ ให้คะแนน 5 เต็ม 10 ชี้ “ผิดหวัง” กับรัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจล้มเหลว ทุจริตคอร์รัปชั่น หลายโครงการ ขณะที่ระดับความสุขยังเท่าเดิม เพราะยังไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลง

วันนี้(22 พ.ค.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,346 คน เรื่อง “ประชาชนได้อะไร ? จาก 4 ปีรัฐบาล คสช.” ระหว่างวันที่ 15-19 พ.ค.นี้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 4 ปี การบริหารประเทศของรัฐบาล คสช. คาดว่าจะมีกระ แสวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลงานของรัฐบาล คสช.จากหลายฝ่ายอย่างกว้างขวาง ตลอดจนมีการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ก่อนการเลือกตั้งจะมีขึ้นในปีหน้า เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่ติดตามการทำงานของรัฐบาล ดังนี้ 

สิ่งที่ประชาชน “สมหวัง” ใน 4 ปีรัฐบาล คสช. 

อันดับ 1. คือ บ้านเมืองสงบ ไม่มีการชุมนุมประท้วงที่รุนแรง ร้อยละ 6.45 อันดับ 2.การใช้กฎหมายเด็ดขาด เช่น ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล ร้อยละ 30.88 อันดับ 3.จัดระเบียบพื้นที่ต่าง ๆ เช่น สถานที่ท่องเที่ยว พื้นที่ป่าไม้ ร้อยละ 24.65 อันดับ 4.พัฒนาระบบคมนาคม โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง ร้อยละ 18.20 และอันดับ 5. ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เพิ่มเบี้ยยังชีพ ขึ้นค่าแรง ร้อยละ 17.05

สิ่งที่ประชาชน “ผิดหวัง” ใน 4 ปีรัฐบาล คสช.


อันดับ 1 คือ เศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้น สินค้าแพง ประชาชนเดือดร้อน ร้อยละ 41.78 อันดับ 2 มีการทุจริตคอร์รัปชั่นในโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ ร้อยละ 34.22 อันดับ 3 แก้ไขปัญหาล่าช้า ทำงานช้า ร้อยละ 19.66 อันดับ 4 ใช้กฎหมายไม่เป็นธรรม เช่น การใช้มาตรา ร้อยละ 44 15.31 และอันดับ 5 ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ร้อยละ 13.23


สิ่งที่ประชาชนอยากฝากถึง คสช.ก่อนการเลือกตั้งปีหน้า

อันดับ 1 คือ จัดการเลือกตั้งโดยเร็ว หาแนวทางป้องกันการทุจริตเลือกตั้ง ร้อยละ 32.02 อันดับ 2 ตั้งใจทำงาน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่เห็นแก่พวกพ้อง ร้อยละ 27.23 อันดับ 3 แก้ปัญหาปากท้องของประชาชน พัฒนาเศรษฐกิจให้ดีขึ้น ร้อยละ 23.91 อันดับ 4 แก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง ร้อยละ 15.38 และอันดับ 5 ใช้อำนาจอย่างเหมาะสม เป็นธรรม ไม่แทรกแซง ร้อยละ 11.23
ขณะที่ ภาพรวมการทำงานของรัฐบาล คสช. ตลอด 4 ปีผ่านมา คะแนนเต็ม 10 ประชาชนให้คะแนนรัฐบาล คสช. 5.42 คะแนน

 "นิด้าโพล" ระบุสำรวจคนไทยมีความสุขเท่าเดิม 

นอกจากนี้ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ยังได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "4 ปี คสช.กับการคืนความสุขให้คนในชาติ" ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ จำนวน 1,253 คน

โดยเมื่อถามถึงระดับความสุขของประชาชนในโอกาสครบรอบ 4 ปี ของ คสช. ในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.85 ระบุว่า มีความสุขเท่าเดิม เพราะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ชีวิตความเป็นอยู่ยังคงเหมือนเดิม การบริหารงานไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิม เศรษฐกิจและค่าครองชีพยังสูงเช่นเดิม

รองลงมา ร้อยละ 27.69 ระบุว่า มีความสุขเพิ่มขึ้น เพราะไม่มีการชุมนุมและความวุ่นวายทางการเมือง บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยมากขึ้น คณะทำงาน คสช. มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำงาน ทำให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นลดลง

และร้อยละ 25.46 ระบุว่า มีความสุขลดลง เพราะเศรษฐกิจปากท้อง ของประชาชนแย่ลง ค่าครองชีพสูง ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ การบังคับใช้กฎหมายหรือแก้ไขกฎหมายไม่ตรงจุด มีการจำกัดสิทธิเสรีภาพมากเกินไป และขาดความมั่นคงทางประชาธิปไตย

 


และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจ 3 ปี คสช. กับการคืนความสุขให้คนในชาติ ที่ทำการสำรวจเมื่อเดือน พ.ค.2560 พบว่า สัดส่วนของผู้ที่มีความสุขเพิ่มขึ้น มีสัดส่วนลดลง (จากเดิมร้อยละ 32.64 เป็นร้อยละ 27.69)

ขณะที่สัดส่วนของผู้ที่มีความสุขเท่าเดิม มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น (จากเดิม ร้อยละ 42.00 เป็นร้อยละ 46.85) เช่นเดียวกับสัดส่วนของผู้ที่มีความสุขลดลง มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น (จากเดิม ร้อยละ 21.76 เป็นร้อยละ 25.46)

สำหรับความคิดเห็นประชาชนต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ครบรอบ 4 ปี ของ คสช. คสช. ในประเด็นต่าง ๆ ที่ “ทำให้มีความสุขมากที่สุด” พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.99 ระบุว่า เป็นเรื่องของบ้านเมืองสงบเรียบร้อยไม่มีความวุ่นวายทางการเมือง รองลงมา ร้อยละ 16.76 ระบุว่า ไม่มีประเด็นใดที่ทำให้มีความสุข

ขณะที่ ร้อยละ 9.66 ระบุว่า เป็นการมุ่งแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น ร้อยละ 6.15 ระบุว่า เป็นการจัดระเบียบสังคม เช่น การจัดระเบียบทางเท้า การจัดระเบียบชายหาด ร้อยละ 4.95 ระบุว่า เป็นการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพประชาชน ร้อยละ 3.11 ระบุว่า เป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในภาพรวม

และร้อยละ 2.23 ระบุว่า เป็นการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ร้อยละ 2.00 ระบุว่า เป็นการแก้ไขปัญหาปากท้องเกษตรกร ร้อยละ 1.04 ระบุว่า เป็นการมีเสรีภาพมากขึ้น ร้อยละ 1.04 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาสวัสดิการของรัฐ การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหายาเสพติด และร้อยละ 0.08 ไม่ระบุไม่แน่ใจ 

ห่วงปัญหาปากท้อง-หนุนจัดระเบียบสังคม

ทั้งนี้ เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารราชการแผ่นดินครบรอบ 4 ปี ของ คสช. ในประเด็นต่าง ๆ ที่ยัง “ไม่สามารถทำให้มีความสุข” พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 30.81 ระบุว่า เป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในภาพรวม รองลงมา ร้อยละ 15.08 ระบุว่า เป็นการแก้ไขปัญหาปากท้องเกษตรกร ร้อยละ 11.89 ระบุว่า เป็นการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพประชาชน

ขณะที่ ร้อยละ 11.49 ระบุว่า เป็นการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน ร้อยละ 10.93 ระบุว่า ไม่มีประเด็นใดที่ไม่มีความสุข ร้อยละ 10.22 ระบุว่า เป็นการที่ยังไม่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ร้อยละ 3.11 ระบุว่า เป็นการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ร้อยละ 2.63 ระบุว่า เป็นการมีเสรีภาพที่ยังไม่เต็มที่ของสื่อมวลชน

และร้อยละ 1.28 ระบุว่า เป็นการจัดระเบียบสังคม เช่น การจัดระเบียบทางเท้า การจัดระเบียบชายหาด และร้อยละ 2.55 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ การแก้ไขปัญหา ยาเสพติด สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคม การบังคับใช้กฎหมายในบางเรื่องที่เข้มงวดมากเกินไป การแก้ไขปัญหาของประเทศในบางเรื่องที่ยังไม่เป็นรูปธรรม ขณะที่บางส่วนระบุว่า เป็นการแก้ปัญหาระบบการศึกษา การปฏิรูปประเทศ และการปฏิรูปองค์กรตำรวจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

"ศศิน"ถูกใจคสช.เบรกเขื่อนแม่วงก์-ไม่โดนใจ "ปลดล็อก"อีไอเอ

ประเมิน 4 ปี คสช.เศรษฐกิจกระจุกตัว

 นักวิชาการ ชี้ คสช.สอบตก-ล้มเหลวทุกด้าน

รวมทัพ 5 ครั้ง "คนอยากเลือกตั้ง” ทวง คสช.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง