ไทม์ไลน์ 21 วัน ทวงคืนที่ ส.ป.ก. 682 ไร่ จาก "ปารีณา"

สิ่งแวดล้อม
6 ธ.ค. 62
11:17
2,435
Logo Thai PBS
ไทม์ไลน์ 21 วัน ทวงคืนที่ ส.ป.ก. 682 ไร่ จาก "ปารีณา"
ส.ป.ก.ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดิน น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี หลังมีหนังสือแจ้งครอบครองและทำประโยชน์โดยมิชอบ 21 วัน การจากลงพื้นที่พร้อมตรวจสอบจากแผนที่และระวางรูปถ่ายทางอากาศ พบปารีณาครอบครองพื้นที่ ส.ป.ก.จริง ขีดเส้นไม่คืนภายใน 7 วัน อาจใช้ไม้แข็ง ม.44

14 พ.ย. 62

ส.ป.ก.ลงพื้นที่ตรวจสอบและสอบถามผู้ปกครองท้องที่เกี่ยวกับการถือครองและทำประโยชน์ที่ดิน

15 พ.ย. 62

ส.ป.ก.ราชบุรี มีหนังสือแจ้งเกษตรกรผู้ได้รับอนุญาตรายแปลงในพื้นที่ ม.6 ต.รางบัว อ.​จอมบึง จ.ราชบุรี เพื่อขอตรวจสอบการทำประโยชน์ในที่ดิน ซึ่งมีเกษตรกรมาให้ข้อมูล 9 คน จาก 14 คน

18 พ.ย.62

ส.ป.ก.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงการครอบครองทำประโยชน์ โครงการป่าฝั่งซ้้ายแม่น้ำภาชี โดยมิชอบ ซึ่งขีเ้ส้นตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน คือ วันที่ 18 ธ.ค.62

19 พ.ย.62

ส.ป.ก.ราชบุรี มีหนังสือแจ้ง น.ส.ปารีณา ให้มาชี้แจงการถือครองที่ดินภายใน 15 วัน แต่ไม่มีผู้รับหนังสือ เนื่องจากปิดบ้านจึงสั่งจ่ายไม่ได้

20 พ.ย. 62

ส.ป.ก.ราชบุรี ปักป้ายแสดงพื้นที่เขต ส.ป.ก.​ในพื้นที่ ม.6 ต.รางบัว อ.​จอมบึง จ.ราชบุรี

22 พ.ย. 62

ส.ป.ก.​ประชุมคณะทำงานฯ ซึ่งมีมติมอบหมายให้ ส.ป.ก.​ราชบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่เป้าหมาย และรายงานผลตรวจสอบมายังคณะทำงานฯ ภายใน 3 ธ.ค.

22 พ.ย. 62

ส.ป.ก.​ราชบุรี ตรวจสอบข้อมูลถือครอง น.ส.3 และ ส.ค.1 ในเขต ส.ป.ก.กับสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาจอมบึง โดยตรวจสอบตำแหน่งที่ดินตามหมายเลขสีแดงในแผนที่ที่จัดส่งไปให้กับระวางรูปถ่ายทางอากาศ พบว่า ตำแหน่งที่ดินตามหมายเลขสีแดง ยังไม่มีการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินแต่อย่างใด

24 พ.ย. 62

ส.ป.ก.นำชี้แนวเขต พรฎ.ตามที่กรมป่าไม้ได้ดำเนินการตามหมายศาล

26 พ.ย. 62

ส.ป.ก.​ราชบุรี มีหนังสือแจ้งปารีณา ให้มาชี้แจง กรณีถือครองที่ดินครั้งที่ 2 ภายใน 15 วัน ในวันเดียวกัน ส.ป.ก.​ราชบุรี ขอสำเนา ภบท.5 และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดิน จาก อบต.รางบัว อาทิ ที่ตั้งฟาร์ม ทะเบียนราษฎร์ ข้อมูลจดทะเบียนบริษัท ปารีณา ไกรคุปต์ จำกัด

29 พ.ย. 62

ส.ป.ก.ร่วมกับกรมป่าไม้ ตรวจสอบและยืนยันแนวเขตตาม พรฎ. ตามความร้องขอความเป็นธรรมของ น.ส.ปารีณา

3 ธ.ค.62

ส.ป. ก.​ราชบุรี สรุปการตรสจสอบขอบเขตการครอบครองจากผู้ปกครองท้องที่ และที่ดินแปลงข้างเคียง ซึ่งปรากฏพิ้นที่มีการครอบครองและทำประโยชน์ ในเขต ส.ป.ก.​เนื้อที่รวม 682 ไร่ ปี 2548-2549

  • แปลง No.73 เนื้อที่ 417 ไร่ ใช้ประโยชน์ในการทำโรงเลี้ยงไก่
  • แปลง No.75 เนื้อที่ 190 ไร่ ใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงวัว และปลูกหญ้าเลี้ยงวัว
  • แปลง CL. 424 เนื้อที่ 48 ไร่ ใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงวัว และปลูกหญ้าเลี้ยงวัว
  • แปลง No.74 เนื้อที่ 27 ไร่ ใช้วางมูลไก่


ส่วนที่ดินแปลงข้างเคียงที่ ส.ป.ก.​อนุญาตให้ทำประโยชน์แล้วรวม 14 ราย 15 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 491 ไร่ ทิศเหนือ นอกจากนี้ยังมีที่ดินแปลงย่อยที่ติดถนนจอมบึง-ชัฏป่าหวาย ฝั่งตรงข้ามที่ดินที่ น.ส.ปารีณาถือครอง มีผู้ถือครอง 16 ราย 20 แปลง เนื่อที่ 222 ไร่

4 ธ.ค. 62

น.ส.ปารีณา มีหนังสือแจ้ง ส.ป.ก.​ขอเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยในวันเดียวกัน ส.ป.ก.​ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางดำเนินการตามกฎหมาย ส.ป.ก.​พิจารณาแล้วเห็นว่า คุณสมบัติของ น.ส.ปารีณาไม่สามารถรับที่ดินจาก ส.ป.ก.​ได้ เนื่องจากไม่ใช่เกษตรกร และมีสถานะเป็น ส.ส.และกรรมการบริษัท ปารีณา ไกรคุปต์ จำกัด

ส.ป.ก.​จึงดำเนินการแจ้ง น.ส ปารีณาคืนที่ดินที่ครอบครองและทำประโยชน์ทั้งหมดให้ ส.ป.ก.มาดำเนินการปฏิรูปที่ดินภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่รับหนังสือ ซึ่ง ส.ป.ก.​จะนำที่ดินไปจัดให้แก่เกษตรกรตามนโยบายจัดที่ดินทำกินชุมชนอของรัฐบาล (คทช.)

หากยังไม่ส่งคืนที่ดิน ส.ป. ก.​จะใช้อำนาจตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 36/2559 เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมายซึ่ง ส.ป.ก.​จะนำที่ดินไปจัดให้แก่เกษตรกรตามนโยบายจัดที่ดินทำกินชุมชนอของรัฐบาล (คทช.)

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขีดเส้น 7 วัน "ปารีณา" คืนที่ดิน ส.ป.ก. 682 ไร่

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง